Valtion hankinnat

Valtiovarainministeriölle kuuluu valtionhallinnon yleinen ohjaus ja kehittäminen. Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon hankintoja muun muassa valtion hankintastrategian kautta, päättämällä keskitetyistä yhteishankinnoista, kehittämällä hankintatapoja ja vastaamalla yleisistä hankintojen sopimusehdoista. Kukin ministeriö vastaa itse hallinnonalansa hankinnoista. Valtionhallinnon hankintojen volyymi on vuositasolla 4–4,5 miljardia euroa (luku ei sisällä väylä- ja puolustushankintoja).

Hankintalainsäädäntö määrittää kilpailuttamista koskevat säännöt valtion hankinnoille. Sääntely turvaa hankintojen avoimen kilpailuttamisen, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä julkisten varojen tehokkaan käytön. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtion hankintatoimen tavoitteet

Valtion virastojen ja laitosten hankintatoimen tulee olla johdettu kokonaisuus. Tavoitteena on, että hankintojen toteutus on suunniteltua, tehokasta ja laadukasta. Virastot ja laitokset hyödyntävät hankinnoissa puitejärjestelyjä, jotka Hansel Oy on kilpailuttanut keskitetysti valtionhallinnolle.

Yhteishankinnat valtionhallinnossa

Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavista hankinnoista säädetään talousarviolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa valtionhallinnon yhteishankinnoista. Keskitetysti valtionhallinnossa kilpailutetaan tavanomaiset tavarat ja palvelut sekä laajasti käytettävät tietotekniset laitteet, ohjelmistot ja hallinnon yhteiset tietojärjestelmähankinnat. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tavarat ja palvelut on määritelty valtiovarainministeriön päätöksellä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Päätöksessä määrätään, mitkä tuotteet ja palvelut valtionhallinnossa hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Päätöksessä nimetään myös hankinnan kilpailuttava yhteishankintayksikkö. Valtion yhteishankintayksikkönä toimii Hansel Oy ja Senaatti-kiinteistöt vastaa valtionhallinnon toimitilojen ja kiinteistöjen vaatimien urakoiden kilpailuttamisesta. Valtionhallinnon yhteisistä toimiala riippumattomista tietojärjestelmistä vastaa Valtori.

Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006)

Valtionhallinnon yhteishankintoja kehittävän koordinaatioryhmän asettamispäätös

Tutkihankintoja.fi-palvelun avulla kansalaiset ja yritykset saavat tietoa valtion hankinnoista.

Tutkihankintoja.fi

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomi toimenpideohjelman avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syyskuussa 2020. Käynnissä olevassa toimeenpanovaiheessa kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää suunnittelee ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Lisätietoja Hankinta-Suomi toimenpideohjelmasta

Tutustu Hankinta-Suomen työkaluihin ja oppaisiin

Hilma (hankintailmoitukset.fi)

Hilma, eli hankintailmoitukset.fi, on valtiovarainministeriön omistama lakisääteinen julkisten hankintojen palvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja päättyneiden kilpailutustensa tuloksista. Tarjoajat voivat etsiä Hilman kautta itselleen sopivia kilpailutuksia ja jättää tarjouksia. 

Hilman ylläpidosta ja kehityksestä vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Hilmaa kehitetään osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.

Hilma (hankintailmoitukset.fi)

Hilman visio 2027

Julkisten hankintojen käsikirja 2023

Käsikirjassa on otettu huomioon hankintalain muutokset, kansallinen julkisten hankintojen strategia, Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman työkalut, mallit ja oppaat sekä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen.

Julkisten hankintojen käsikirja

Käsikirja koostuu seuraavista osista:

  • Hankintojen johtaminen ja johdanto julkisiin hankintoihin
  • Pienhankinnat
  • Kansalliset hankinnat
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat
  • EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat ja käyttöoikeussopimukset
  • Sopimus- ja toimittajahallinta
  • Toimiala- ja tuoteryhmäkohtaisia ohjeita hankintoihin
  • Kestävyys, innovatiivisuus ja vaikuttavuus julkisissa hankinnoissa

Käsikirja ilmestyy syksyn aikana myös selailtavana verkkojulkaisuna ja käännetään ruotsiksi.

Hankintoja koskeva lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (1096/2008)

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006)

Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa: JYSE-ehdot, huhtikuu 2022

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa: JYSE-ehdot, huhtikuu 2022

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (Tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (Tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 palvelut)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 tavarat)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 palvelut)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 tavarat)

Neuvonta ja tuki

Hansel

Julkiset hankinnat 

Komission julkisten hankintojen verkkosivut

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Valtion hankintatoimen ohjaukseen liittyvät asiakirjat

Ukrainan sodan vaikutusten huomiointi valtion hankinnoissa; kirje 12.4.2022

Ukrainan sodan vaikutusten huomiointi valtion hankinnoissa; kirje 21.3.2022

Toimittajan vakuutus pakotteista ja sopimusehtojen täydentäminen (malli; päivitetty 10.8.2023)

Leverantörens försäkran om sanktioner och komplettering av avtalsvillkor (mall; uppdaterad 10.8.2023)

Supplier affirmation concerning sanctions and supplement to contract terms and conditions (model; updated 10 August 2023)

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman loppuraportti

Yhteystiedot

Tarja Sinivuori-Boldt, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530433  


Olli-Juhani Piri, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530173  


Eija Riikonen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530189