FI SV EN

Valtion hankinnat

Valtiovarainministeriölle kuuluu valtionhallinnon yleinen ohjaus ja kehittäminen. Valtiovarainministeriö ohjaa valtionhallinnon hankintoja muun muassa valtion hankintastrategian kautta, päättämällä keskitetyistä yhteishankinnoista, kehittämällä hankintatapoja ja vastaamalla yleisistä hankintojen sopimusehdoista. Kukin ministeriö vastaa itse hallinnonalansa hankinnoista. Valtionhallinnon hankintojen volyymi on vuositasolla 4 - 4,5 miljardia euroa (luku ei sisällä väylä- ja puolustushankintoja).

Hankintalainsäädäntö määrittää kilpailuttamista koskevat säännöt valtion hankinnoille. Sääntely turvaa hankintojen avoimen kilpailuttamisen, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä julkisten varojen tehokkaan käytön. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtion hankintatoimen tavoitteet

Valtion virastojen ja laitosten hankintatoimen tulee olla johdettu kokonaisuus. Tavoitteena on, että hankintojen toteutus on suunniteltua, tehokasta ja laadukasta. Virastot ja laitokset hyödyntävät hankinnoissa puitejärjestelyjä, jotka Hansel Oy on kilpailuttanut keskitetysti valtionhallinnolle.

Yhteishankinnat valtionhallinnossa

Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavista hankinnoista säädetään talousarviolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa valtionhallinnon yhteishankinnoista. Keskitetysti valtionhallinnossa kilpailutetaan tavanomaiset tavarat ja palvelut sekä laajasti käytettävät tietotekniset laitteet, ohjelmistot ja hallinnon yhteiset tietojärjestelmähankinnat. Valtionhallinnossa keskitetysti kilpailutettavat tavarat ja palvelut on määritelty valtiovarainministeriön päätöksellä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Päätöksessä määrätään, mitkä tuotteet ja palvelut valtionhallinnossa hankitaan keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttämällä. Päätöksessä nimetään myös hankinnan kilpailuttava yhteishankintayksikkö. Valtion yhteishankintayksikkönä toimii Hansel Oy ja Senaatti-kiinteistöt vastaa valtionhallinnon toimitilojen ja kiinteistöjen vaatimien urakoiden kilpailuttamisesta. Valtionhallinnon yhteisistä toimiala riippumattomista tietojärjestelmistä vastaa Valtori.

Hankintojen suunnittelu ja kilpailutuskalenteri

Hankintojen suunnittelu ja kilpailutuskalenteri valtionhallinnossa 2019
Hankintojen suunnitteluohje 2019

Valtion hankintakäsikirja 2017

Uusittu hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017, ja sen perusteella Valtion hankintakäsikirja 2010 on päivitetty vastaamaan muuttunutta lakia.

Valtion hankintakäsikirja 2017
 
Hankintakäsikirjan osat:
Osa I Valtion hankintojen johtaminen ja johdanto julkisiin hankintoihin
Osa II Pienhankinnat
Osa III Kansalliset hankinnat
Osa IV Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat
Osa V EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat ja käyttöoikeussopimukset
Osa VI sopimusten elinkaarenhallinta ja laskujen käsittely
Osa VII Tuoteryhmäkohtaisia ohjeita
Osa VIII Vastuullisuus ja innovatiivisuus
Pienhankintaohjeen malli
Liite 1 Hankintalain soveltaminen
Liite 2 Hankintasanasto 2017

Hankintoja koskeva lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (1096/2008)
Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006)
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (Tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (Tarkistetut JYSE-ehdot, huhtikuu 2017)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 palvelut)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2014 tavarat)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 palvelut)
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 tavarat)

Neuvonta ja tuki

Hansel (hansel.fi)
Julkiset hankinnat (tem.fi)
Komission julkisten hankintojen verkkosivut (ec.europa.eu)
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (hankinnat.fi)

Valtion hankintatoimen ohjaukseen liittyvät asiakirjat

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti: Tulokset sekä toimenpide- ja kehittämisehdotus 6/2016
Selvitys valtion hankintatoimen tilasta 2013
Hankintojen yhteinen kilpailuttaminen valtionhallinnossa, valtiovarainministeriön kirje 11.10.2006
Valtion hankintastrategia, hankintatoimen kehittämisen toimenpideohjelma 35/2009
Valtion hankintakäsikirja 2010, 48/2010
Yhteishankintojen kustannusvaikutus, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisu B-94

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Hannu Koivurinta
Puh. 02955 30117
etunimi.sukunimi@vm.fi

Lainsäädäntöneuvos
Tarja Sinivuori-Boldt
Puh. 02955 30433
etunimi.sukunimi@vm.fi