Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa valtion organisaatioiden johtamista ja ohjaamista, jolla tuetaan organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista ja toimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamista.

Riskienhallinnan osa-alueita on sovitettava organisaation toimintaympäristön ja omien käytäntöjen mukaisiksi. Eri virastoissa voidaan tarvita toisistaan poikkeavia käytännön menetelmiä. Virastot ja laitokset vastaavat oman riskienhallinnan liittämisestä osaksi viraston toimintaa, päätöksentekoa, johtamista ja esimiestyötä.

Virastojen riskienhallinnan johtamisen ja suunnittelun tukemiseksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta on tuottanut ohjeistusta ja malleja riskienhallinnan järjestämiseksi ja dokumentoinnin tueksi.

Ministeriöiden riskienhallinnan yhteistyöelimenä toimii riskienhallinnan jaosto, joka yhteensovittaa ministeriöiden riskienhallintaa, kehittää ja tukee yhtenäisiä riskienhallinnan menettelytapoja sekä tuottaa tietoa riskitietoisen päätöksenteon tueksi.

Riskienhallintapolitiikkamalli

Ohjeita riskienhallinnan järjestämiseen

Valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan kehittäminen -työryhmän loppuraportti

Riskienhallinnan jaoston hankesivu

Yhteystiedot

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530345