Riskienhallinta

Valtioneuvoston asettama sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta on valmistellut valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallin sekä koonnut riskienhallinnan järjestämistä koskevaa aineistoa hyödynnettäväksi virastojen riskienhallinnan kehittämisessä. Aineisto on tarkoitettu viraston johdon sekä riskienhallinnan kehittäjien käyttöön.

Valtiovarain controller -toiminnon suositus valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallista 3.5.2017

Mallin valmistelu

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallilla tuetaan riskienhallinnan kehittämistä virastoissa. Mallin tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää riskienhallinnan käsitteitä, periaatteita, tavoitteita, organisointia, vastuita ja toimintatapoja.

Riskillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin, poikkeamaa odotetusta; vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen odotettuun verrattuna. Riskienhallinta tarkoittaa koordinoitua toimintaa, jolla organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien osalta. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja siten jokaisen valtion viraston lakisääteinen tehtävä.

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli sisältää suositellut vähimmäisvaatimukset viraston riskienhallintapolitiikkaan. Se määrittelee riskienhallinnan yleiset tavoitteet, vastuut ja toteutuksen keskeiset periaatteet. Keskeistä on, että riskienhallinta otetaan osaksi ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, se kattaa koko toiminnan ja toimintamalli on yhtenäinen läpi koko organisaation. Tavoitteena on, että virastolla on ajantasainen, oikea ja riittävän kattava käsitys riskeistään päätöksentekoaan varten sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmä. Lisäksi mallilla tavoitellaan yhtenäisyyttä virastojen kesken, jotta yhteistyö helpottuu ja samoja asioita ei tarvitse suunnitella jokaisessa virastossa alusta lähtien erikseen.

Viraston tulee riskienhallinnan menettelyissään ottaa huomioon toiminnan ja toimintaympäristön erityistekijät sekä riskienhallinnan kokonaisuuteen kuuluva lainsäädäntö, määräykset, ohjeet ja toimintamallit. Virasto päättää itse, laatiiko se erillisen riskienhallintapolitiikka-asiakirjan vai sisällyttääkö asiat muihin asiakirjoihin, esim. ta­lous­sääntöön tai työjärjestykseen.

Viraston johto vastaa viraston riskienhallinnasta ja sen tehtävä on vahvistaa riskienhallintapolitiikka. Johdon näkemys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkityksestä ja toimiminen esimerkkinä luo perustan hyvän hallinnon toimivuudelle koko organisaatiossa.

Riskienhallinnan järjestäminen -sivu

Riskienhallintapolitiikka-sivu

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530051  


Sirpa Korkea-aho, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC, Tarkastusviranomaisyksikkö 0295530252