FI SV

Työrauha

Työrauhavelvollisuus 

Virka- tai työehtosopimuksen voimassa ollessa ei saa ryhtyä mihinkään voimassa olevaa sopimusta koskevaan työtaistelutoimenpiteeseen. Tämä koskee sopimukseen sidottuja virkamies- ja työntekijäyhdistyksiä ja näiden jäseninä olevia tai sopimuksen voimassa ollessa jäseninä olleita yhdistyksiä sekä virkamiehiä ja työntekijöitä. Työntekijöillä on kuitenkin työehtosopimuksen voimassa ollessakin mahdollisuus ryhtyä edellä mainittuihin poliittisluonteisiin tai myötätuntotyötaistelutoimenpiteisiin.

Virkamiesten osalta voimassa olevaan virkaehtosopimukseen perustuva työrauhavelvollisuus syntyy jo keskustason virkaehtosopimuksen tekemisellä. Työntekijöiden osalta työrauhavelvollisuuden syntyminen edellyttää virastotason työehtosopimusta. Edellä sanotusta seuraa, että virastojen tarkentavat virkaehtosopimukset uudistetaan sopimuskausien vaihteessa työrauhan vallitessa. Viraston työehtosopimusten uudistamisneuvottelut sen sijaan käydään ilman työrauhavelvollisuutta. Sopimusten uudistamisen jälkeen työrauhavelvoite on kuitenkin sekä virkamiesten että työntekijöiden osalta kattavana voimassa ja paikallinen sopiminen tapahtuu aina sopimuksen voimassaoloon liittyvän työrauhavelvollisuuden vallitessa.

Työnantajaorganisaatiolta työtaistelutilanteessa edellytettävät toimenpiteet

1. Toiminnan turvaaminen

 • viraston omien, ennen työtaistelu-uhkaa laadittujen selvitysten, suunnitelmien ja ohjeiden päivittäminen vastaamaan uhkaavan työtaistelutoimenpiteen laatua ja laajuutta (virasto)
 • työtaistelun vaikutusten arviointi; totaalinen, piste- tai kiertävä lakko (virasto)
 • järjestyksen ylläpidosta ym. käytännön toimenpiteistä huolehtiminen (virasto)

2. Yhteydenotto Valtion työmarkkinalaitokseen – neuvottelut työtaistelun luonteen ja työnantajapuolen työnjaon selventämiseksi

 • työtaistelutoimenpiteen laillisuuden arviointi ja yhteydenotot asianomaisiin pääsopijajärjestöihin (VTML)
 • mahdollinen työtuomioistuinkäsittely (VMTL)
 • mahdollinen virkariitalautakuntakäsittely (VTML)
 • mahdollinen lakiesitys työtaistelun kieltämiseksi tai rajoittamiseksi (VTML)
 • neuvottelu- ja tiedotusstrategian laatiminen (virasto + VTML)

3. Yhteydenpito valtakunnansovittelijaan (virasto + VTML)

 • valtakunnansovittelijalle toimitettava informaatio (virasto + VTML)
 • neuvottelujen käyminen sovittelijan johdolla tai ilman sovittelijan myötävaikutusta (virasto + VTML)

4. Tapahtumien dokumentointi (virasto)

 • työtaistelun aikaisten tapahtumien dokumentoiminen niiden analysoimiseksi jälkeenpäin

5. Tiedottaminen

 • tiedottaminen työtaistelun kuluessa – oikeaan aikaan ja oikeassa laajuudessa (virasto + VTML)

Lisätietoa

Valtion virkamieslaki, 19.8.1994/750 (Finlex)
Valtion virkamiesasetus, 14.11.1994/971 (Finlex)
Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex) 
Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex) 
Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993 
Työsopimuslaki, 26.1.2001/55 (Finlex)
Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)
Laki työriitojen sovittelusta, 27.7.1962/420 (Finlex)

Yhteystiedot

Hallitusneuvos
Risto Lerssi
puh. 02955 30022
etunimi.sukunimi@vm.fi