FI SV

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja turvaamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Arkikielessä puhumme usein näistä kaikista osaamisen kehittämisenä.

Työnantajavirasto vastaa henkilöstönsä osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. Osaamistarpeet määräytyvät kunkin viraston tehtävien ja toimintastrategian perusteella, henkilöstösuunnitteluprosessia hyödyntäen.

Kunkin työntekijän tietojen ja taitojen kehittämistarpeet selvitetään tulos- ja kehityskeskusteluprosessissa sekä usein myös erillisin osaamiskartoituksin ja koulutustarveselvityksin. Usein toimintayksiköt laativat myös henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia. Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella sekä toimintayksikön tehtäväalueen kehittymisen mukana. Toimintayksikön strategiset tarpeet usein edellyttävät myös ennakoivia kehittämisohjelmia.

Työnantajan järjestämä tai hankkima henkilöstökoulutus tapahtuu pääasiassa työaikana. Työnantaja tukee myös henkilön omaehtoista kouluttautumista viraston osaamistarpeiden ja resurssien puitteissa. Opintoja varten voidaan myöntää palkallista tai palkatonta virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä.

Toimintayksikön osaamisen kehittäminen kytkeytyy siis strategiaan perustuvaan henkilöstösuunnitteluun. Töiden organisoinnilla sekä työtapoja ja -kulttuuria kehittämällä voidaan lisätä organisaation osaamista. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota mm. hyvään perehdytykseen, kehittäviin työtehtäviin sekä tiimi-, pari- ja projektityöskentelyyn. Myös mentoroinnin avulla on saavutettu hyviä tuloksia. Tehtävä- ja henkilökierto on myös tehokkaita tapoja laajentaa osaamista. Osassa valtion organisaatioista verkko-oppiminen on löytänyt paikkansa kehittämisen yhtenä toteutusmuotona, ja osana monimuotoista kehittämistoimintaa, löytänyt verkko-oppiminen.

Lisätietoa

  • European Institute of Public Administration EIPA
  • HAUS kehittämiskeskus Oy
  • Näyttötutkintojärjestelmä (oph.fi) tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen. Katso myös osaan.fi-verkkotyökalu oman osaamisen arvioimiseen sekä näyttötutkinnot.fi-sivusto.
  • Koulutusrahaston tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Rahaston etuuksia ovat aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi.
  • Opetushallitus tukee suomalaisten valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Tuen piiriin kuuluu virkamiesvaihto, jonka aikana virkamiehellä on mahdollisuus perehtyä oman hallinnonalansa toimintaan ulkomailla, sekä ulkomailla tapahtuva työhön liittyvä jatko-opiskelu. Lue lisää virkamiesvaihdosta oph.fi.
  • Opetushallituksen ylläpitämä Opintoluotsi tarjoaa tietoa mm. eri lisäkoulutusmahdollisuuksista erilaisen koulutustaustan omaaville henkilöille.

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530304