FI SV EN

Dataskydd

På denna webbplats berättar vi hur vi behandlar personuppgifter, hur du kan utöva dina rättigheter i fråga om dataskydd, vilka personuppgifter vi samlar in och vad behandlingen av personuppgifter grundar sig på. 

Behandlingen av personuppgifter vid finansministeriet

Finansministeriet behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra lagstadgade förpliktelser samt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. I vissa fall baserar sig behandlingen av personuppgifter på samtycke.

I regel behövs personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, uträtta ärenden och till stöd för lagberedning. Personuppgifterna behandlas inte för andra ändamål än de som angetts.

Personuppgifter behandlas av de personer vid finansministeriet som svarar för datalagren och i fråga om statsrådets gemensamma datasystem av de personer vid statsrådets kansli som svarar för datalagren. Finansministeriet har också avtalat med de samarbetsparter som producerar datalagerplattformar om behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få veta vilka uppgifter vi registrerar. 

Du får reda på dina lagrade personuppgifter genom att göra en begäran om information till finansministeriets registratorskontor.

Om du lägger märke till fel eller brister i dina uppgifter kan du be att de korrigeras. Ange i din begäran om korrigering vilket fel du upptäckt i dina uppgifter och hur uppgifterna borde ändras. Om du meddelar om fel i dina uppgifter har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att be att dina uppgifter avlägsnas, dvs. motsätta dig behandlingen av uppgifter, ifall behandlingen av dina personuppgifter inte grundar sig på finansministeriets lagstadgade förpliktelse. Du kan till exempel göra en begäran om avlägsnande då du beställt aktualitetsmaterial från ministeriet.

Vid finansministeriet fattar vi inte några beslut som baserar sig på automatiserat beslutsfattande och vi gör inte några profileringar utifrån de personuppgifter vi behandlar.

Dataombudsmannen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland. Mer information om din rätt till dataskydd får du på dataombudsmannens webbplats.

Registeransvarig

Finansministeriet
PB 28, 00023 STATSRÅDET

Registratorskontoret: registratorskontoret.fm(at)gov.fi

Finansministeriet och statsrådets kansli är gemensamt personuppgiftsansvariga när de behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information om behandlingen av dina personuppgifter vid finansministeriet ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud: tietosuojavastaava.vm(at)gov.fi.

Registrerade personuppgifter