Reformering av statens service- och lokalnät på 2020–talet

Ökningen av utbud och användning av elektroniska tjänster, de demografiska förändringarna, urbaniseringen, den avsevärda minskningen av antalet kundbesök, ökningen av multilokalt arbete och de allt knappare ekonomiska resurserna påverkar behovet att reformera statens service- och lokalnät på 2020–talet.  Kontoren och antalet kontorslokaler påverkas särskilt av att multilokalt arbete blir allt vanligare. De statliga myndigheternas gemensamma lokaler och samanvändning av lokalerna till exempel med kommunerna ger nya möjligheter att använda lokalerna.

De omfattande elektroniska tjänsterna är utgångspunkten för statsförvaltningens tjänster, och personliga kundbesök kompletterar dessa. Sektorsövergripande tjänster, digitalt stöd och distansservice får en framträdande roll i framtidens besöksärenden. Genom att skapa gemensamma serviceställen tillsammans med kommunerna och se över servicenätet som en helhet kan man trygga omfattande tillgång till serviceställen för personliga besök samt utveckla den nuvarande servicenivån och samtidigt uppnå kostnadsbesparingar.

Syftet med reformen av statens service- och lokalnät är att skapa ett gemensamt kundservicenät för statsförvaltningen och Folkpensionsanstalten före 2029 och minska på antalet lokaler i enlighet med statens lokalstrategi som kommer att godkännas hösten 2021. Målet med reformen är att möjliggöra en mer kundorienterad, kostnadseffektiv och planmässig kundservice genom ett nät av serviceställen för personliga besök som är gemensamt för aktörerna. 

För att uppnå målet för ekonomisk lönsamhet krävs det att serviceproducenterna stänger sina nuvarande kundservicelokaler vid övergången till de gemensamma lokalerna.  Syftet med reformen är i den regionala verkställigheten att främja genomförandet av strategin för reformering av den offentliga förvaltningen, strategin för en reform av regionaliseringen, statsförvaltningens multilokala arbete och statens lokalstrategi. 

Ett genomförandeprojekt ska inrättas i början av 2021. Genomförandet av reformen pågår under hela 2020-talet. Genomförandet sker regionvis i enlighet med genomförandeplanen som har godkänts våren 2021.

Ytterligare information:

Marko Puttonen, marko.puttonen(at)gov.fi
Jaana Salmi, jaana.salmi(at)gov.fi