Reformering av statens service- och lokalnät på 2020–talet

  

De statliga kundbesöken koncentreras till den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen, och ämbetsverken och inrättningarna övergår till gemensamma kontorslokaler på 2020-talet. ​​​​​​​

Målet med reformen av service- och lokalnätet är att skapa ett enhetligt kundservicenät för statsförvaltningen och FPA före 2030 och att reducera antalet serviceställen i enlighet med statens lokalstrategi som antogs i december 2021. Målet är att man genom aktörernas gemensamma servicenätverk för kundbesök möjliggör en mer kundorienterad, kostnadseffektiv och planmässig kundbetjäning.

Regionförvaltningsverken, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Migrationsverket, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, polisens tillståndsförvaltning, Brottspåföljdsmyndighetens enheter för samhällspåföljder, arbets- och näringsbyråerna, Utsökningsverket och Skatteförvaltningen deltar i projektet, liksom även FPA, i synnerhet för kundservicens del. Vid de nya serviceställena ska man dessutom i så stor omfattning som möjligt tillhandahålla kommunal service, och sådan välfärdsområdenas service som lämpar sig bäst för ändamålet. 

Utgångspunkten för statsförvaltningens service är täckande e-tjänster som kompletteras med kundbesök. Sektorsövergripande service, digitalt stöd och distansservice får en framträdande roll i framtidens besöksärenden. Genom att skapa gemensamma serviceställen tillsammans med kommunerna och se över servicenätet som en helhet kan man trygga omfattande tillgång till serviceställen för personliga besök samt utveckla den nuvarande servicenivån och samtidigt uppnå kostnadsbesparingar.

Målet med lokalstrategin är att en fjärdedel av de statsanställda arbetar vid ämbetsverks och inrättningars samnyttjade lokaler före 2030. Samutnyttjade lokaler betyder att arbetstagare vid flera olika ämbetsverk arbetar i samma lokaler. Verksamhetens behov och särdrag, t.ex. dataskyddet, samt det nuvarande sättet att arbeta som förenar distansarbete och närvarons arbete tas dock i beaktande. Avsikten är att förbättra lokaleffektiviteten från nuvarande cirka 18 kvadratmeter till tio kvadratmeter per årsverke. På detta sätt sparar man kostnader och energianvändning.

Det ökade utbudet och användningen av e-tjänster, den avsevärda minskningen av antalet kundbesök till följd av detta, ökningen av arbete på flera orter, befolkningsförändringarna och urbaniseringen samt de allt knappare ekonomiska resurserna påverkar behovet av att förnya statens service- och lokalnät på 2020-talet. Kontoren och antalet kontorslokaler påverkas avsevärt av att multilokalt arbete och distansarbete blir allt vanligare. De statliga myndigheternas gemensamma lokaler och samanvändning av lokalerna till exempel med kommunerna ger nya möjligheter att använda lokalerna. 

Vad förändras i och med projektet för service- och lokalnätet?

  • De statliga ämbetsverkens kundbesök koncentreras stegvis till den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen, vilka i stor omfattning också tillhandahåller kommunernas och Folkpensionsanstaltens service samt sådan välfärdsområdesservice som lämpar sig för ändamålet. 
  • Varje medborgare får service inom högst en timmes bilfärd.
  • Serviceutbudet vid kundserviceställena utvidgas och förenhetligas och kunderna får stöd för användningen av e-tjänster. 
  • En fjärdedel av personalen vid statens ämbetsverk och inrättningar övergår till att arbeta i gemensamma arbetsmiljöer.

Tidsplanen för projektet

2021: service- och lokalnätsprojektet tillsätts, verkställighetsplan och tillsättande av regionala projektgrupper i Södra Karelen, Norra Karelen och Päijänne-Tavastland. Arbetet har inletts både nationellt och regionalt.
2022: Regionala planer färdiga, de riksomfattande koncepten för kundservice och kontorslokaler färdiga, utredningar om ordnandet av statens gemensamma kundservice och om lösningen på distansservice, beredning av pilotförsök med distansservice
2023: Beredning av konkurrensutsättningen av distansservice, lokalprojekt inom de första verkställighetsområdena blir färdiga, lägesrapport om projekt I
2024: Det regionala arbetet inleds i följande landskap: Södra Savolax, Mellersta Finland, Lappland, Birkaland, Satakunta och Nyland
2026: Lägesrapport om projekt II
2030: Ett rikstäckande gemensamt kundservicenätverk och riktlinjerna i lokalstrategin har genomförts; slutrapport

Strategier som styr projektet

Projektet för reformering av statens service- och lokalnät på 2020-talet bidrar till genomförandet av följande strategier:

Ytterligare information:

Marko Puttonen, marko.puttonen(at)gov.fi
Jaana Salmi, jaana.salmi(at)gov.fi

Ett gemensamt kundservicenätverk för den offentliga förvaltningen 2030 som mål (på finska, presentationsblad på svenska)