FI SV

Värdegrund och etik

I grunden innebär offentlig verksamhet att verka bemyndigad av medborgarna, med deras medel och i deras intresse. När tjänstemannens etik och moral förs på tal avses oftast allmänna värderingar och principer som gäller tjänstemän. Som utövare av offentlig makt har myndigheten, det enskilda ämbetsverket och tjänstemannen ett ansvar för att verksamheten bl.a. uppfyller kraven på opartiskhet, oberoende och lika behandling. Tjänstemannen står i ett speciellt förhållande till medborgaren och anställningsförhållandet medför värderingar och principer som avspeglar detta.

Verksamhetsplan för tjänstemannaetik 2018-2022

Verksamhetsplan för tjänstemannaetik 2018-2022 (på finska)

Utbildning i tjänstemannaetik

Finansministeriet och justitieministeriet publicerade den 17 december 2019 utbildningsmaterial om tjänstemannaetik.

Materialet som tar en halv dag att gå igenom är avsett för ämbetsverk, det innehåller grundläggande kunskaper om tjänstemannaetik och bekämpning av korruption och det ger tjänstemännen verktyg för etiskt hållbar verksamhet.

Om ni håller en etikdag vid ert ämbetsverk, ber vi er kontakta adressen valtionhallinto (at) vm.fi för noggrannare anvisningar om hur dagen bör genomdrivas (diabilder och användningen av det digitala verktyget).

Diamodeller för etikdagen (på finska)

Utbildningsmaterial som har ett samband med tjänstemannaetik finns även i statens digitala inlärningsmiljö eOppiva, där man publicerat två kurser:
Introduktion i tjänstemannaetik och Tjänstemannaetik i praktiken.

Tjänstemän uppmuntras att avlägga kurserna i eOppiva.

Statsförvaltningens värderingar

Ett mål för statens personalpolitik är att stärka och utnyttja statens gemensamma värdegrund och enhetliga verksamhetskultur. Statsförvaltningens gemensamma värdegrund definierades 2001 i statsrådets principbeslut om statens personalpolitiska linje. Enligt den ska statsförvaltningens verksamhet vara värdeorienterad och på en hög etisk nivå. Förstärkning av värdegrunden och etiken innebär att hela personalen gör dessa till en del av det dagliga arbetet.

Statsförvaltningens gemensamma värdegrund består av värderingar som effektivitet, öppenhet, kvalitet och gedigen sakkunskap, förtroende, betjäningsprincipen, opartiskhet och oberoende, jämställdhet och ansvar.

Handbok som stöd för värdearbetet

Värde- och etikhandboken (Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka -käsikirja, 2005) är ett hjälpmedel för statens enheter när de omsätter värderingarna och tjänstemannaetikens principer till praktiska förfaringssätt. Handboken beskriver innehållet i statsförvaltningens gemensamma värderingar och centrala principer för tjänstemannens ställning och ledningsarbetet när det gäller att upprätthålla en verksamhet på hög etisk nivå. Det rekommenderas att handboken delas ut till chefer och personal samt som introduktions- och utbildningsmaterial.

Internationellt etikarbete

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen deltar i det arbete OECD:s kommitté för offentlig förvaltning bedriver för att stärka god och etiskt högstående förvaltning i medlemsländerna. I arbetet har man bl.a. utvecklat instrument för att förebygga intressekonflikter och för bedömning av måluppfyllelsen i medlemsländerna när det gäller rättvis och god förvaltning. OECD har även gett ut många böcker på temat. I publikationen Public Sector Integrity, a Framework for Assessment ingår en rapport som beskriver etikarbetet inom den finländska statsförvaltningen (Values to be Part of the Daily Job – The Finnish Experience).

Både OECD och regeringarna i EU:s medlemsstater är oroade över att medborgarnas förtroende för förvaltningssystemen kan minska och korruptionen öka till följd av förändringarna inom förvaltningen. Oron är aktuell även i Finland trots att Finland i de senaste internationella studierna visat sig vara ett av de minst korrumperade länderna i världen.

Ansvisningar

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Regeringssekreterare
Anna Gau
tfn 02955 30321
[email protected]

Konsultativ tjänsteman
Timo Moilanen
tfn 02955 304 55
[email protected]