Värdegrund och etik

Den offentliga förvaltningen är i grund och botten verksamhet som bedrivs med bemyndigande av medborgarna, med deras medel och i deras intresse. När tjänstemannaetik och tjänstemannamoral förs på tal avses oftast allmänna värden och principer som gäller tjänstemän. Som utövare av offentlig makt ansvarar myndigheten och tjänstemannen för att verksamheten bland annat uppfyller kraven på opartiskhet, oberoende och lika behandling. Tjänstemannen står i ett särskilt förhållande till medborgaren, och anställningsförhållandet medför värden och principer som avspeglar detta.

Statsförvaltningens värden

Ett av målen för statens personalpolitik är att stärka och utnyttja statens gemensamma värdegrund och enhetliga verksamhetskultur. Statsförvaltningens gemensamma värdegrund fastställdes 2001 i statsrådets principbeslut om statens personalpolitiska linje. Enligt den ska statsförvaltningens verksamhet vara värdeorienterad och på en hög etisk nivå. Förstärkning av värdegrunden och etiken innebär att hela personalen gör dessa till en del av det dagliga arbetet. 

Statsförvaltningens gemensamma värdegrund består av värden som effektivitet, öppenhet, kvalitet och gedigen sakkunskap, förtroende, serviceprincipen, opartiskhet och oberoende, jämställdhet och ansvar.

Handbok som stöd för värdearbetet

Värde- och etikhandboken (Arvot arjessa – Virkamiehen etiikka, 2005) är ett hjälpmedel för statens enheter och tjänstemän när de omsätter värdena och tjänstemannaetikens principer till förfaringssätt i praktiken. I handboken beskrivs innehållet i statsförvaltningens gemensamma värden samt centrala principer för tjänstemannaställningen och ledningsarbetet när det gäller att upprätthålla en verksamhet på hög etisk nivå. Det rekommenderas att handboken delas ut till chefer och personal samt som introduktions- och utbildnings-material.

Verksamhetsplan för tjänstemannaetik 2018–2022

Finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen har berett en verksamhetsplan för främjande av en hög tjänstemannaetik.

Verksamhetsplan för tjänstemannaetik 2018–2022 (på finska) 

Utbildning i tjänstemannaetik

Finansministeriet och justitieministeriet publicerade utbildningsmaterial om tjänstemannaetik den 17 december 2019. Materialet, som det tar en halv dag att gå igenom, är avsett för ämbetsverk. Det innehåller grundläggande information om tjänstemannaetik och bekämpning av korruption och ger tjänstemännen verktyg för etiskt hållbar verksamhet. 

Om ni arrangerar en etikdag vid ert ämbetsverk, vänligen kontakta valtionhallinto(a)vm.fi för noggrannare anvisningar om hur dagen bör anordnas (ppt-presentation och användningen av det digitala verktyget).

PPT-presentation för etikdag (på finska) 

Utbildningsmaterial om tjänstemannaetik finns även i statens digitala inlärningsmiljö eOppiva där följande två kurser hittas: Introduktion i tjänstemannaetik (på finska) och Tjänstemannaetik i praktiken (på finska) Tjänstemän uppmuntras att avlägga kurserna i eOppiva.

Internationellt etikarbete 

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen deltar i det arbete som OECD:s kommitté för offentlig förvaltning bedriver för att stärka god och etiskt högstående förvaltning i medlemsländerna. I det arbetet har man bland annat utvecklat instrument för förebyggande av intressekonflikter och för bedömning av hur medlemsländerna har uppfyllt målen för en rättvis och god förvaltning. OECD har publicerat en rekommendation om den offentliga förvaltningens integritet, OECD Recommendation for Public Integrity, som erbjuder beslutsfattarna en ny utgångspunkt för strategin för den offentliga förvaltningens integritet. I stället för tillfälliga åtgärder ligger tyngdpunkten på ett kontextbundet, beteende- och riskbaserat tillvägagångssätt, vars fokus är att slå vakt om integritetskulturen i hela samhället. 

Ansvisningar

Karensavtal 24.1.2018
Tjänstemännes bisysslor, 29.3.2017
Anvisning om tjänstemäns övergång från tjänstgöring hos staten, 4.6.2012
Om gästfrihet, förmåner och gåvor, 23.8.2010
Anvisningar för resor som finansieras av utomstående instanser, 23.5.2001

Ytterligare information

Politiköversikt - Tjänstemannaetikens långa anor och dess framtid (2018)
Rapport från statens tjänstemannaetiska kommitté (2014) (på finska)
Kommitténs rekommendationer 
Värdena i tjänstemannens vardag 4/2007, sammanfattning
Jämförande studie gällande etik inom den offentliga förvaltningen i EU:s medlemsstater 1/2007 (på engelska)
Sammanfattning på svenska
Värden i vardagen - tjänstemannens etik (2005)
Förvaltningsetik 8/2000, sammanfattning
Jämställdhet och likabehandling
OECD Ethics and Corruption in the Public Sector (mer information om OECD:s etikarbete)
Public Sector Integrity: A framework for assessment (mer information om OECD:s etikarbete)
TI - Transparency International (mer information om internationella korruptionsforskningar)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Timo Moilanen
tfn 02955 30455
[email protected] 

Regeringssekreterare
Kati Orkola
tfn 02955 30108
[email protected]