Beskrivning av handlingars offentlighet

Det här är en sådan beskrivning av handlingars offentlighet som avses i 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) och vars syfte är att underlätta framställningen av begäran om information till finansministeriet.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling (621/1999). Finansministeriets handlingar är i regel offentliga. Handlingarna kan dock också innehålla sekretessbelagd information. Det finns alltid någon grund för sekretess som följer av offentlighetslagen eller någon annan lag. En part har dessutom rätt att få information om ärenden som gäller parten själv.

Begäran om information

En begäran om information som riktas till finansministeriet kan lämnas till registratorskontoret. Registratorskontoret registrerar en begäran om information och förmedlar den till rätt instans för behandling utan dröjsmål. Vid behov hjälper vi till att identifiera det dokument som innehåller den nödvändiga informationen. Om finansministeriet tar emot en begäran om information som hör till en annan myndighets ansvarsområde, överförs begäran i fråga till en behörig myndighet med stöd av 21 § i förvaltningslagen (434/2003).

Registratorskontorets kontaktuppgifter

E-post: registratorskontoret.fm(at)gov.fi 
Tfn: 0295 33009
Postadress: Finansministeriet, PB 28, 00023 Statsrådet
Begäran om information kan också lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen
Riddaregatan 2B, Helsingfors (öppet kl. 8 –16.15)

Finansministeriet publicerar också rikligt med information på webben för att främja offentlighetsprincipen.

Ärenderegister

Finansministeriet för ett ärenderegister över anhängiggjorda ärenden, deras behandlingsskeden
och tillhörande handlingar. Man kan söka uppgifter ur ärenderegistret t.ex. med ärendets eller handlingens rubrik, projektets eller arbetsgruppens namn, namnet på den som sänt eller upprättat handlingen samt med olika datumuppgifter, t.ex. när ärendet anhängiggjorts eller handlingen upprättades.

Det huvudsakliga ärenderegistret är statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (i fortsättningen VAHVA). Närmare information om innehållet i och strukturen hos VAHVA finns på registratorskontoret på ovannämnda adress. 

Om informationsmaterialet

Finansministeriet förfogar över informationsmaterial och handlingar som hänför sig till följande ansvarsområden:

Finanspolitik

  • Material som används för utarbetandet av statsbudgetar och rambeslut är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Ekonomiska utsikter

  • De ekonomiska prognoserna och data som använts i dem är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Beskattning

  • Beredningsmaterialet för skattelagstiftningen är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Finansmarknaden

  • Beredningsmaterialet för lagstiftningen om finansmarknaden är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Förvaltningspolitik

  • Beslut om tillsättande av projekt och arbetsgrupper för att utveckla öppenheten inom förvaltningen, förvaltningsstrukturerna, statens gemensamma tjänster och statens upphandlingsverksamhet, projektplaner, möteshandlingar, slutrapporter är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Kommunärenden

  • Beredningsmaterialet för lagstiftningen om kommunerna, beslut och kalkyler om statsandelarna för kommunal basservice, prognosmaterialet för den kommunala ekonomin, materialet om statsunderstöd till kommunerna är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

IKT inom den offentliga förvaltningen

  • Utlåtanden om beredning av lagstiftning om digitalisering inom den offentliga förvaltningen, elektroniska tjänster, informationspolitik och informationssäkerhet och beslut om tillsättande av projekt och arbetsgrupper för utveckling av lagstiftningen, projektplaner, möteshandlingar, slutrapporter samt utlåtanden som getts med stöd av 9 § i informationshanteringslagen är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Staten som arbetsgivare

  • Berednings-/förhandlingsmaterialet för tjänste- och arbetskollektivavtal samt statistiken över statsanställda är det väsentliga materialet inom ansvarsområdet

Varje ansvarsområde har ett eget avsnitt på finansministeriets webbplats. De viktigaste publicerade handlingarna inom ansvarsområdet finns på samma ställe. Via ansvarsområdet ”Ekonomiska utsikter” kan du till exempel bekanta dig med metodbeskrivningarna i anslutning till finansministeriets prognoser. Vi hjälper dig att söka information, om det känns utmanande att använda webbplatsen eller söka handlingar.

Finansministeriet bereder lagar och författningar inom sina ansvarsområden. Information om lagstiftningsprojekt, inklusive handlingar, finns både på finansministeriets webbplats och på statsrådets webbplats. Handlingar från de utvecklingsprojekt och organ som finansministeriet tillsatt finns också tillgängliga. Projektinformationen finns också tillgänglig via ett gränssnitt. Begäran om utlåtande och utlåtanden om projekten kan även läsas på utlåtandetjänstens webbplats.

Finansministeriet använder Buketti-systemet för beredningen av ramarna för statsfinanserna och budgeten, dvs. statsbudgeten. Systemet används för att utarbeta rambesluten för statsfinanserna, budget- och tilläggsbudgetpropositionerna samt förslag till kompletteringar av dem jämte bilagor. Dessutom producerar man delar av finansutskottets budget- och tilläggsbudgetsbetänkanden samt av riksdagens budget- och tilläggsbudgetskrivelser. Handlingarna förvaras i VAHVA. Du kan bekanta dig med budgetpropositionerna på webbplatsen för statens budgetpropositioner. Statens budgetpropositioner har publicerats i maskinläsbar xml- och csv-format sedan 2014.

Finansministeriet tar emot och utarbetar handlingar bl.a. i förvaltningsärenden, resultatstyrningsärenden och internationella ärenden. Ekonomi- och personalförvaltningen utnyttjar datasystem som ägs av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och som används bl.a. för att behandla inköpsfakturor. Mer information finns på Palkeets webbplats. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas hanteringstjänst för projektportföljen används för uppföljning av hur IKT-projekten framskrider. Finansministeriet förvarar och registrerar handlingar som gäller dessa ärenden i VAHVA. 

I anslutning till finansministeriet finns en informationshanteringsnämnd, som är en separat myndighet. Informationshanteringsnämnden registrerar också sina ärenden i VAHVA. Begäran om information kan också lämnas till informationshanteringsnämnden via finansministeriets registratorskontor (kontaktuppgifter ovan). Informationshanteringsnämndens informationsmaterial består av mötesmaterial, rekommendationer, handlingar om remissbehandlingar som gäller rekommendationer, nämndens utlåtanden. Informationshanteringsnämndens webbplats finns i anslutning till finansministeriets webbplats, och nämndens viktigaste handlingar finns tillgängliga där.

Information om behandlingen av personuppgifter finns på finansministeriets webbplats för dataskydd.

Ytterligare information

Finansministeriets projekt och lagberedning
Lagberedning och utvecklingsprojekt i statsrådet
Statsrådets projektportal (på finska)
Utlåtandetjänsten
Statens budgetpropositioner
Statens budgetpropositioner – öppna data (på finska)
Palkeet
Hanteringstjänsten för myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projektportfölj
Finansministeriets informationshanteringsnämnd
Finansministeriets dataskydd