Understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna 2021

I statsbudgeten finns ett anslag ur vilket kommuner och samkommuner kan beviljas understöd för projekt som främjar digitalisering. Anslaget i detta moment uppgår 2021 till 10 miljoner euro.

Ansökan om understöd avslutades den 4 maj 2021. Det kom in sammanlagt 46 ansökningar.

Understödsobjektet år 2021 var utveckling av digitaliseringen av kommuners verksamhet och tjänster inom verksamhetsområdet för den byggda miljön och främjande av den digitala säkerheten för att säkerställa kontinuitet i kommunernas verksamhet och ledning.

Understödet kunde sökas för kommunernas gemensamma projekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att förankra förfaranden som är permanenta och bättre än tidigare.

Statsunderstöd beviljas endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

Objekten för utvecklingsprojekt och understöd skulle i första hand vara förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. Projektet skulle planera hur verksamhetsförändringen genomförs och hur projektets resultat kommer att utnyttjas och spridas efter avslutat projekt. Detta skulle också beskrivas i ansökan.

Understöd kunde inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården eller för projekt som enbart omfattar digitalisering av material.

Finansministeriet beviljade på basis av denna ansökan understöd till 17 projekt den 23 juni 2021.