Kompetenscentret för kostnadseffektivitet

Underskottet i de offentliga finanserna innebär att inkomsterna i de offentliga finanserna inte räcker till för att täcka de offentliga utgifterna på lång sikt. Regeringen har som mål att stabilisera skuldsättningen inom de offentliga finanserna i förhållande till BNP före utgången av 2030. Det förutsätter omfattande åtgärder.

Våren 2021 tillsatte finansministeriet ett projekt för att utvärdera och utveckla den offentliga sektorns kostnadseffektivitet, det vill säga hur åstadkomma mer med mindre kostnader.

I samband med projektet inrättas ett kompetenscenter som har som mål att 

  • skapa förutsättningar för kostnadseffektivitet inom den offentliga sektorn
  • identifiera kostnadsfördelar
  • hjälpa projekten att identifiera och mäta fördelar
  • utveckla och testa lovande åtgärder
  • utvidga potentiella åtgärder till att gälla i hela landet.

Kompetenscentret hjälper den offentliga sektorn att hitta åtgärder som ger så stora fördelar som möjligt jämfört med kostnaderna för tjänsterna. Åtgärderna för att utveckla den offentliga förvaltningen gäller bland annat

  • offentlig upphandling
  • lokalförvaltning
  • digitalisering
  • social- och hälsovårdstjänster. 

Kompetenscentret lyder under finansministeriets kanslichef och leds av budgetrådet Riitta Aejmelaeus. Kompetenscentret deltar också i att genomföra Finlands program för hållbar tillväxt. 

Bakgrund till projektet

Regeringen har åtagit sig att ta fram en färdplan över långsiktiga åtgärder för att stärka hållbarheten i de offentliga finanserna. Arbetsgruppen för produktivitet inom den offentliga sektorn som också arbetade med exit-planen ur coronapandemin har berett de åtgärder som presenterades i regeringens aftonskola i augusti 2020. Det ansågs vara nödvändigt att fortsätta och organisera arbetet, och därför inrättades en expertenhet som främjar kostnadseffektiviteten inom den offentliga sektorn (kompetenscentret för kostnadseffektivitet). 

Produktiviteten inom den offentliga sektorn (finansministeriets rapport, på finska)

Mer information:

Riitta Aejmelaeus, budgetråd, tfn 02955 30471