Euroområdets stabilitet

EU och länderna i euroområdet har vidtagit exceptionella åtgärder och strukturella reformer för att säkerställa ekonomisk och finansiell stabilitet. Bakgrunden till detta är den globala finanskris och eurokris som sporrat beslutsfattare till att fästa större vikt än tidigare vid hållbarheten hos de offentliga finanserna. Dessutom noterade man ett behov av att stärka staters och banksystemets beredskap att reagera på finansmarknadsstörningar och förhindra dem från att utvecklas till finanskriser.

Av euroländerna var Grekland, Irland, Portugal och Cypern under åren 2010–2018 tvungna att ansöka om finansiellt stöd och genomföra reformer som programmen förutsatte för att stabilisera och sanera sin ekonomi. Det finansiella stödet beviljades i form av lån. Målet med programmen var att sanera ländernas ekonomi och att säkerställa en återgång till normal finansiering på marknadsvillkor. Spanien ansökte dessutom om finansiellt stöd för att stödja sitt banksystem.

I samband med de bilaterala lån som beviljats Grekland beslutade man i maj 2010 att  inrätta ett tillfälligt europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument (EFSF) för medlemsstaterna i euroområdet och Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) för hela Europeiska unionens behov.

Hösten 2012 inledde Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) sin verksamhet. Den ersatte EFSF och har sedan dess varit euroländernas primära krishanteringsverktyg. ESM fungerar med eget kapital och är till sin finansieringsstruktur stabilare än EFSF, vars medelsanskaffning baserar sig på borgen som euroområdets medlemsstater har ställt.

Finansiering söks på marknaden

Stabilitetsmekanismerna söker finansiering på marknaden och lånar medlen vidare till programländerna. Därför behöver Finland och de övriga euroländerna inte betala stöd ur sina egna budgetar. I finansieringen ingår alltid ett villkor som anpassats till det stödinstrument som används och det kan gälla allt från att uppfylla förhandsvillkor till ett fullskaligt ekonomiskt anpassningsprogram. 

Irlands och Spaniens program för finansiellt stöd upphörde i december 2013 och Portugals i maj 2014. Cyperns program avslutades i mars 2016. Greklands tredje program avslutades i augusti 2018. Länderna står i enlighet med EU-lagstiftningen under tillsyn efter programmet för finansiellt stöd tills de återbetalat 75 procent av det finansiella stöd de fått.

För att bemöta den osäkerhet som covid-19-pandemin orsakat kom eurogruppen i maj 2020 överens om att inrätta ett stödinstrument för pandemin i anslutning till Europeiska stabilitetsmekanismen. Det stöd som beviljades ur instrumentet samt stödvillkoren avsågs att täcka hälso- och sjukvårdsutgifter. Stödinstrumentet var av föregripande karaktär och syftet med det var att lugna ner marknadens oro över euroländernas förmåga att få finansiering från marknaden.

Stödinstrumentet i anslutning till pandemin gällde fram till utgången av 2022. Medlemsländerna har inte begärt stöd ur instrumentet.

Kontaktinformation:

Finansråd
Jouni Sinivuori
tfn 02995 30463
jouni.sinivuori(at)gov.fi

Finansråd
Minna Aaltonen
tfn 02995 30325
minna.aaltonen(at)gov.fi