Euroområdets stabilitet

Stabilitetskontrollen inom euroområdet har krävt exceptionella åtgärder och strukturella reformer i euroländerna och Europeiska unionen. Uppmärksamhet har i större mån än tidigare fästs vid banksystemets och EU:s förmåga att reagera på finansmarknadsstörningar och att hindra dem från att eskalera till ekonomiska kriser.  

Av euroländerna har Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Cypern redan varit tvungna att söka om finansieringsstödprogram för stabilisering och sanering av ekonomin. Finansieringsstödet utgörs av lån. Syftet med programmen är att sanera ekonomin i länderna, och att säkerställa återvändandet till vanlig marknadsmässig finansiering.

Efter Greklands första program, i maj 2010 beslutade man att inrätta euroområdets tillfälliga Europeiska stabiliseringsinstrument EFSI, samt Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen EFSM för hela Europeiska unionen. Europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, inledde sin verksamhet hösten 2012, och har sedan dess varit den primära krishanteringsmekanismen.

Finansieringsmekanismerna söker finansiering på marknaderna och lånar medlen vidare åt programländerna. Finland och de övriga euroländerna behöver därför inte utbetala något stöd ur de egna budgetarna.

Irlands och Spaniens finansieringsstödprogram upphörde i december 2013 och Portugals dito i maj 2014.