Förhandlings- och avtalsverksamhet

Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) är en av arbetsmarknadens riksomfattande centralorganisationer. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå ingås av SAMV och huvudavtalsorganisationerna, JUKO rf, Fackförbundet Pro rf och JHL rf. Avtalen gäller oftast all personal som omfattas av statens budgetekonomi, dvs. enheter, ministerier samt statens övriga ämbetsverk och inrättningar på olika förvaltningsområden.

Tjänste- och arbetskollektivavtal träder i kraft när statsrådet har godkänt avtalet. Om avtalet medför tilläggsutgifter underställs det riksdagens finansutskott för godkännande. Statens avtal innehåller en överenskommelse om den statliga arbetsmarknadsuppgörelsens kostnadsram. I avtalet ingår bestämmelser om villkor för avtalsbundna anställningar som gäller hela statsförvaltningen och utveckling av villkoren samt eventuella förhandlings- och granskningsklausuler.

Ytterligare information

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2023-2025 med bilagor, 10.3.2023
Giltigshetstid 10.3.2023-28.2.2025

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2023-2025

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter, föreskrift 21.12.2021

Statens resereglemente 2023, publikation 2023:36

Publikation kan beställas: Statsrådets gemensamma nätbokhandel

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2023-2025, publikation 2023:39

Publikationen kans beställas från Statsrådets gemensamma nätbokhandel

Regler för arbetslivet, Suomi.fi

Kontaktuppgifter

Sari Ojanen
förhandlingsdirektör
tfn. 02955 30109
fornamn.efternamn(at)gov.fi