FI SV

Infrastrukturtjänster för förvaltningen

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde sin verksamhet 1.3.2014. Valtori tillhandahåller och utvecklar gemensamma tjänster inom grundläggande informationsteknik och informationssystem samt stödtjänster för e-förvaltning och e-tjänster. Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning svarar för styrningen av Valtori.

Branschoberoende ICT-uppgifter overföras till Valtori intill slutet av 2015. Överföringen av ICT-uppgifterna genomförs via ämbetsverksspecifika migrationsprojekt. Överföringen sker enligt lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, statsrådets beslut för varje berörande ämbetsverk och inrättning samt enligt den godkända migrationstidtabellen fastställd av ledningsgruppen för TORI-projektet.

Nationell servicearkitektur

I det nationella servicearkitekturprogrammet (2014–2017) skapas en nationell serviceförbindelse, en nationell autentiseringslösning, nationella lösningar för administration av klienternas roller och behörigheter liksom gemensamma servicekanaler som medborgare, företag och myndigheter behöver samt en tjänst för att garantera dataskyddet för medborgarna och hantera förmedling och granskning av egna uppgifter i den offentliga förvaltningens register.

Statens gemensamma integrationstjänst VIA

Statens gemensamma integrationstjänst är en centraliserad meddelandeförmedlingstjänst som statliga organisationer kan använda för att minska anslutningskostnaderna mellan datasystem och förenkla övervakningen av anslutningarna. Med hjälp av tjänsten kan organisationen överföra data mellan egna datasystem eller mellan dem och datasystem i externa organisationer.

Elektronisk autentiserings- och betalningstjänst Vetuma

Genom den offentliga förvaltningens autentiserings- och betalningstjänst (Vetuma) kan medborgarna identifiera sig och betala elektroniskt i alla e-tjänster som använder Vetuma. Autentiseringen sker genom mobilcertifikat, bankkoder eller kort med chip och certifikat. Vetuma är avsett för alla organisationer inom offentlig förvaltning.

Engångsinloggning med Virtu

Virtu är en gemensam lösning för statsförvaltningen och möjliggör engångsinloggning. Den används för användarverifiering över organisationsgränserna i gemensamma tjänster för statsförvaltningen. Ämbetsverkets Virtu-server (Identity Provider, IdP) kan användas för engångsinloggning i ämbetsverkets egna tjänster.

Yhteentoimivuus.fi

Yhteentoimivuus.fi är en portal som är öppen för alla och samlar information om planering, beskrivningar och specifikationer som främjar interoperabilitet för verksamheter, data och system inom offentlig förvaltning. Exempel på vad portalen innehåller är arkitekturbeskrivningar för gemensamt bruk, standarder, ordlistor, scheman, anvisningar och rekommendationer.

VY- och KY-näten

Statens gemensamma lösning för säker datakommunikation (VY-nätet) ger statliga organisationer ett snabbt, tillförlitligt och säkert sätt att koppla upp sig mot statens gemensamma tjänster, egna substanstjänster, varandra eller externa tjänster som Internet. VY-nätet utgör ett statligt intranät för de anslutna myndigheterna. Detta förbättrar informationssäkerheten vid informationsförmedling mellan statliga organisationer. VY-nätet hör till den förhöjda nivån i modellen för informationssäkerhet och beredskap. Tillgängligheten är säkerställd vid störningar i ett normalläge. VY-nätet är tillgängligt för anslutna organisationer utan avbrott. Kopplingskärnan och anslutningarna för uppkopplade tjänster är decentraliserade och verifierade. Stor hänsyn har tagits till beredskapsaspekter.

En motsvarande lösning för kommunsektorn utvecklas under 2014. Enligt planerna fortsätter kommunsektorn att själva ta ansvar för sina lokala nätverk och regionala lösningar tillsammans med befintliga samarbetspartner. KY-nätet implementeras som en tjänst för sammankoppling av kommunernas befintliga nätverk och administreras av en operatör. Utgångspunkterna för den upphandling som sker under projektets gång är följande: Öppen lösning för alla kommunala aktörer och enkel drifttagning, ICT inom den offentliga förvaltningen ska granskas som en helhet, lösningen ska stödja de växande realtids-, kapacitets- och tillgänglighetsbehoven, KY-nätet ska stödja beredskapsnivåer enligt kommunernas krav, lösningen stöder kraven för statens datakommunikation och -system.

Datacenter och kapacitetstjänster

Statens strategi för datacenter och kapacitetstjänster publicerades i april 2014. Målet är att statens datorhallar ska bli färre till antalet men större och övergå från systemspecifika servrar till förmånligare och driftsäkra molntjänster som systemplattform. En färdig plattformslösning bidrar till snabbare genomförande av ICT-projekt, minskar projektkostnaderna och ger flexibel skalbarhet under systemets hela livscykel. Upphandling av kapacitetstjänster har varit möjligt sedan augusti 2013 genom Hansels ramavtal. Arkitekturbeskrivningar för kapacitetstjänsterna görs under 2014. De kan bl.a. användas vid planering av system och anbudsförfrågningar.

Nya tjänster

Nya gemensamma tjänster som skapas är bl.a. datamängder med beskrivningar av den offentliga förvaltningens tjänster och statsrådets gemensamma publiceringssystem.

Som en del av genomförandet av den offentliga förvaltningens ICT-strategi startades år 2013 ett projekt med syfte att lansera en plattform för utveckling av den offentliga förvaltningens tjänster och innovationer. Plattformen kallas för JulkICTLab. Plattformen utgör ett nytt instrument för smidig utveckling av olika tjänster och fungerar ytteligare som en öppen utvecklingsomgivning för gemensam innovationsverksamhet mellan den offentliga sektorn, företag, sammanslutningar och användare.

Den nationella dataportalen Avoindata.fi

Avoindata.fi-portalen erbjuder en möjlighet för olika organisationer att ge ut beskrivningar om sina öppna datalager på ett enda ställe i enhetlig form och kostnadseffektivt.  Datalagren kan utnyttjas av alla utan avgift.

Ytterligare information

Avoindata.fi

JulkICTLab (på finska)

Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013)

Nationell servicearkitektur

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (132/2014)

TORI-projektet

Yhteentoimivuus.fi (Interoperabilitetsdatabanken)

Kontaktinformation

Nationell servicearkitekturprogrammet

Chef för enheten
Maria Nikkilä
tfn. 02955 30514
[email protected]

Dataportalen och JulkICTLab

Konsultativ tjänsteman
Anne Kauhanen-Simanainen
tfn. 02955 30043
[email protected]