Kommunförvaltningen

Kommunerna ordnar olika tjänster för sina invånare, och de är till största delen sådana tjänster som enligt lag ska tillhandahållas av kommunerna. Kommunerna kan dessutom åta sig uppgifter som hör till den kommunala självstyrelsen. Dessa hänför sig vanligtvis till ekonomi, sysselsättning och boende. Det finns sammanlagt 310 kommuner i Finland, av vilka 107 kallar sig själva städer och 203 kallar sig kommuner.

Kommunernas uppgifter och verksamhet

Kommuner och samkommuner

Landskapsförbunden

Landskapsförbunden är lagstadgade samkommuner som verkar enligt principerna för kommunalt självstyre. Förbunden verkar som regionutvecklings- och landskapsplanläggningsmyndigheter och är således de ledande planerings- och intressebevakningsenheterna i landskapet. Till landskapsförbundens uppgifter hör att utarbeta landskapsprogram, planer med tillhörande genomförandeplaner och regionala EU-program samt att ansvara för planeringen av markanvändningen. Utöver det lagstadgade ansvarsområdet har landskapsförbunden många frivilliga uppgifter, som bygger på respektive regions särdrag. Det finns 18 landskapsförbund i Finland.

Landskapsförbunden