Ämbetsverken

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden. Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice.  Regionförvaltningsverket bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer.

Regionförvaltningsverket

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet ) producerar bl.a. ekonomi- och personaltjänster för ämbetsverk och anstaltererbjuder inom statsförvaltningen.

Palkeet

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen inom sitt eget verksamhetsområde. Skatteförvaltningen samlar in ungefär två tredjedelar av skatter och avgifter av skattenatur.

Skatteförvaltningen

Statens ekonomiska forskningscentral

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en expertenhet i fråga om tillämpad ekonomisk forskning inom finansministeriets förvaltningsområde. VATT bedömer de politiska åtgärdernas konsekvenser för individer, hushåll och företag genom att utnyttja statistiska metoder och material i omfattande register. VATT är också sakkunnig när det gäller beredningen av beslutsfattandet och bedömningen av den ekonomiska politiken.

Statens ekonomiska forskningscentral

Statistikcentralen

Statistikcentralen är ett centralt ämbetsverk vars uppgift är bl.a. att utarbeta och offentliggöra statistik beträffande Finlands samhällsförhållanden, övervaka och utveckla statistikarbete och delta i förverkligandet av EU:s statistik.

Statistikcentralen

Statskontoret

Statskontoret är ett branschövergripande serviceämbetsverk. Statskontoret producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning, personaladministration och kunskapsbaserad styrning, ansvarar för statens upplåning samt kassa- och skuldförvaltning och sköter statens bokföring och olycksfallsförsäkringar. Statskontoret beviljar också ersättningar för militär- och brottskador och förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten.

Statskontoret

Tullen

Tullen uppbär bl.a. tull, skatt och avgifter på transport av varor från utlandet och på sjöfart samt svarar för tullövervakningen av utlandstrafiken enligt lagar och förordningar.

Tull

Statens informations- och kommunikationsteknikcenter Valtori

Statens informations- och kommunikationsteknikcenter  Valtori producerar och utvecklar gemensamma grundläggande datateknik- och informationssystemtjänster samt administrativa stödtjänster.

Valtori

Verket för finansiell stabilitet

Verket för finansiell stabilitet skyddar inlåningskunder och skattebetalare mot konsekvenserna av bankkriser och kostnaderna för dem. Det förebygger finanskriser och främjar investeraransvaret som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Dessutom svarar det för insättningsgarantin i Finland.

Financial Stability Authority