Ämbetsverken

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen är folkbokföringens centralmyndighet. Den utvecklar och styr folkbokföringen samt upprätthåller det riksomfattande befolkningsdatasystemet tillsammans med magistraterna. Ämbetsverket svarar också för befolkningsdatasystemets riksomfattande informations- och webbtjänster. Till dess uppgifter hör också certifieringstjänster, elektroniska ID-kort, rösträttsregister för val, den offentliga förvaltningens kontaktregister (Julha) och registret över förmynderskapsärenden.

Befolkningsregistercentralen grundades år 1969 och lyder under finansministeriet.

Befolkningscentralen

Magistraterna

Magistraterna är en del av statens lokalförvaltning och de sköter uppgifter inom flera olika förvaltningsområden.Inom sin egen region svarar magistraterna för befolkningsdatasystemet, förmyndarfrågorna, handels- och föreningsregistret samt och det rikstäckande båtregistret.

Magistraterna

Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken (RFV) svarar från och med den 1 januari 2010 om uppgifter som tidigare hörde till miljötillståndsverken, arbetarskyddsdistrikten samt till vissa delar länsstyrelserna och regionala miljöcentralerna.

Regionförvaltningsverken

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Servicecentret erbjuder servicehelheter inom ekonomi- och personaladministrationen.

Palkeet

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen inom sitt eget verksamhetsområde. Skatteförvaltningen samlar in ungefär två tredjedelar av skatter och avgifter av skattenatur.

Skatteförvaltningen

Statens ekonomiska forskningscentral

 Statens ekonomiska forskningscentral är en expertenhet för tillämpad ekonomisk forskning. Den fattar finanspolitiska beslut och för att kunna diskutera de olika alternativen i samband med beslutsfattandet undersöker den samt utreder den hur de planerade och de verkställda åtgärderna påverkar den ekonomiska politiken.

Statens ekonomiska forskningscentral

Statistikcentralen

Statistikcentralen är ett centralt ämbetsverk vars uppgift är bl.a. att utarbeta och offentliggöra statistik beträffande Finlands samhällsförhållanden, övervaka och utveckla statistikarbete och delta i förverkligandet av EU:s statistik.

Statistikcentralen

Statskontoret

Statskontoret är ett serviceverk som bl.a. sköter statens interna ekonomi- och finansförvaltning, skadeskydd samt militärskade- och veteranärenden samt utvecklar statssamfundens styrsystem.

Statskontoret

Tullen

Tullen uppbär bl.a. tull, skatt och avgifter på transport av varor från utlandet och på sjöfart samt svarar för tullövervakningen av utlandstrafiken enligt lagar och förordningar.

Tull

Statens informations- och kommunikationsteknikcenter Valtori

Statens informations- och kommunikationsteknikcenter  Valtori inledde sin verksamhet den 1 mars 2014. Servicecentret producerar och utvecklar gemensamma grundläggande datateknik- och informationssystemtjänster samt administrativa stödtjänster.

Valtori

Verket för finansiell stabilitet

Verket för finansiell stabilitet skyddar inlåningskunder och skattebetalare mot konsekvenserna av bankkriser och kostnaderna för dem. Det förebygger finanskriser och främjar investeraransvaret som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Dessutom svarar det för insättningsgarantin i Finland.

Financial Stability Authority