Ämbetsverksutvärderingar

Finansministeriet utför ämbetsverksutvärderingar i samband med utvecklandet av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet. Utvärderingarna gäller i första hand ämbetsverk som nyligen genomgått en ändringsprocess (t.ex. en ämbetsverksfusion eller någon annan betydande förändring som gäller ämbetsverkets uppgifter eller ställning).

Utvärderingarna görs alltid som en jämförelse, dvs. flera ämbetsverk inkluderas i ett utvärderingsprojekt. Detta främjar jämförbarheten hos den information som erhålls genom utvärderingarna samt det kollegiala lärandet och spridningen av goda förfaranden. Vid utvärderingarna används en enhetlig referensram och ett enhetligt koncept och de genomförs som konkurrensutsatta tjänsteupphandlingar.

Bedömningarna består av fyra helheter som gäller skilt för varje ämbetsverk som utvärderas:

  1. Utvärdering av genomförandet av reformprojekt, där man producerar ett gemensamt och enhetligt kunskapsunderlag för och förståelse om ämbetsverksreformens kritiska framgångsfaktorer, utmaningar och problem.
  2. Utvärdering av uppnåendet av målen för reformprojekten, där det tas fram ett gemensamt och enhetligt kunskapsunderlag för och förståelse om hur de mål som uppställts för ämbetsverksreformerna har uppnåtts samt om kritiska framgångsfaktorer, utmaningar och problem när det gäller att uppnå målen.
  3. Utvärdering av resultatutvecklingen, där man i form av jämförelser före och efter reformen producerar information om hur inflytandet och effektiviteten har utvecklats vid de ämbetsverk som deltar i utvärderingen.
  4. Utvecklingsobjekt som noterats vid ämbetsverksutvärderingen. Målet är att skapa en helhetsbedömning av nuläget för ämbetsverket och hur reformprojektet har lyckats samt slutsatser med motiveringar. Dessutom presenteras ämbetsverksspecifika åtgärdsrekommendationer som syftar till att stöda utvecklingen av verksamheten vid varje ämbetsverk. Utvecklingsobjekten identifieras och rekommendationer utarbetas i nära dialog med utvärderingsobjektet (utvecklande utvärdering). 

Goda förfaranden vid statliga ämbetsverksreformer

Finansministeriet upprätthåller sammanfattningen god praxis vid statens ämbetsverksreformer som baserar sig på utförda ämbetsverksutvärderingar.  Dokumentationen utgör en kompakt och snabbt tillägnad checklista för dem som genomför ämbetsverksreformer, och den främjar och säkerställer iakttagandet av principerna för god förvaltning i reformprocesser.

Genomförandet

Uppföljning och bedömning

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen, 02955 30047, mikko.saarinen(at)gov.fi

Konsultativ tjänsteman Jaana Salmi, 02955 30286, jaana.salmi(at)gov.fi