Informationshanteringsnämdens sammansättning

Informationshanteringsnämden i gruppfoto.Informationshanteringsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt sju medlemmar med varsin personliga suppleant. I informationshanteringsnämnden ingår sakkunniga inom datasäkerhet, interoperabilitet, informationshantering och statistikföring.

Informationshanteringsnämnden under mandatperioden 2020–2024

 • Ordförande: konsultative tjänsteman Päivi Tommila, arbets- och näringsministeriet
 • Vice ordförande: regeringsråd Marja Penttilä, undervisnings- och kulturministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter inom parentes)

 • Minna Romppanen, ledande sakkunnig, Lantmäteriverket, expertis: informationssäkerhet samt interoperabilitet mellan informationssystem och datalager (Tomi Kelo, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, expertis: informationssäkerhet)
 • Leena Storgårds, utvecklingschef, Statistikcentralen, expertis: statistikföring (Outi Ahti-Miettinen, utvecklingschef, Statistikcentralen, expertis: statistikföring)
 • Janne Mykrä, ärendehanteringsdirektör, Huvudstaben, expertis: informationshantering i fråga om informationsmaterial (Antti Lehto, kunskapsstödschef, Riksdagens kansli, informationshantering i fråga om informationsmaterial)
 • Markus Virolainen, IKT-arkitekt, Skatteförvaltningen, expertis: interoperabilitet mellan informationssystem och datalager (Päivi Pietarila, huvudarkitekt, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, expertis: interoperabilitet mellan informationssystem och datalager)
 • Sanna-Leena Eskola, ärendehanteringschef, Uleåborgs stad, expertis: informationshantering i fråga om informationsmaterial (Jaana Immonen, specialsakkunnig i förvaltning, Träskända stad, expertis: informationshantering i fråga om informationsmaterial)
 • Jaakko Ståhlberg, utvecklingschef,  Åbo stad, expertis: interoperabilitet mellan informationssystem och datalager (Ari Anders, servicechef, Helsingfors stad, expertis: interoperabilitet mellan informationssystem och datalager samt informationssäkerhet)
 • Juha Koivisto, informationssäkerhetschef, Tammerfors stad, expertis: informationssäkerhet (Heikki Heikkilä, informationsförvaltningsdirektör, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings - och förvaltningscenter, expertis: informationssystemens och datalagrens interoperabilitet)

Sekretariat

 • Tommi Oikarinen, generalsekreterare
 • Eeva Lantto, sekreterare
 • Riitta Autere, sekreterare
 • Sami Aalto, sekreterare
 • Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sekreterare
 • Heidi Torro, sekreterare
 • Markus Rahkola, sekreterare
 • Mika Kuronen, sekreterare

Sekretariatet har till uppgift att

 1. bereda ärenden som ska behandlas vid nämndens sammanträden och föredra dem för nämnden i enlighet med beredningsansvaren,
 2. bereda nämndens årliga verksamhetsplan samt att bereda den bedömningsplan som avses i 11 § 1 mom. i informationshanteringslagen och genomföra de bedömningar som avses i planen,
 3. bereda den berättelse över bedömningsresultaten som avses i 11 § 4 mom. i informationshanteringslagen,
 4. styra genomförandet av de i 10 § 5 mom. i informationshanteringslagen avsedda uppgifter som nämnden gett i uppdrag till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
 5. protokollföra informationshanteringsnämndens sammanträden,
 6. sörja för kommunikationen i anknytning till informationshanteringsnämndens verksamhet.

Sekreterarna är också ordförande för de sektioner som nämnden tillsatt.