Informationshanteringsnämdens sammansättning

Informationshanteringsnämden i gruppfoto.

 

Informationshanteringsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt sju medlemmar med varsin personliga suppleant. I informationshanteringsnämnden ingår sakkunniga inom datasäkerhet, interoperabilitet, informationshantering och statistikföring.

 

Informationshanteringsnämnden under mandatperioden 2020 –2024:

 • Ordförande: kandidat i samhällsvetenskaper, informationsdirektör Irja Peltonen, finansministeriet
 • Vice ordförande: filosofie magister, konsultative tjänsteman Päivi Tommila, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter inom parentes)

 • filosofie magister, ledande sakkunnig Minna Romppanen, Lantmäteriverket (diplomingenjör, ledande sakkunnig Tomi Kelo, Transport- och kommunikationsverket)
 • ekonomie magister, utvecklingschef Leena Storgårds, Statistikcentralen (politices magister, utvecklingschef Outi Ahti-Miettinen, Statistikcentralen)
 • filosofie magister, ärendehanteringsdirektör Janne Mykrä, Huvudstaben (filosofie magister, gruppchef Antti Lehto, Polisstyrelsen)
 • tradenom (högre YH), IKT-arkitekt Markus Virolainen, Skatteförvaltningen (politices magister, huvudarkitekt Päivi Pietarila NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter)
 • filosofie magister, ärendehanteringschef Sanna-Leena Eskola, Uleåborgs stad (Jaana Immonen, specialsakkunnig i förvaltning som avlagt yrkesexamen inom dokumentförvaltning och arkivverksamhet, Träskända stad)
 • IT-ingenjör, utvecklingschef Jaakko Ståhlberg, Åbo stad (diplomingenjör, servicechef Ari Andersin, Helsingfors stad)
 • magister i militärvetenskaper, informationssäkerhetschef Matti Parviainen, Esbo stad (diplomingenjör, informationsförvaltningsdirektör Heikki Heikkilä, NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter)

Finansministeriet har förordnat ett sekretariat för informationshanteringsnämnden:

Tomi Voutilainen, generalsekreterare

Eeva Lantto, sekreterare
Riitta Autere, sekreterare
Tuija Kuusisto, sekreterare
Mika Tuikkanen, sekreterare
Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sekreterare
Heidi Torro, sekreterare
Markus Rahkola, sekreterare

Sekretariatet har till uppgift att

 1. bereda ärenden som ska behandlas vid nämndens sammanträden och föredra dem för nämnden i enlighet med beredningsansvaren,
 2. bereda nämndens årliga verksamhetsplan samt att bereda den bedömningsplan som avses i 11 § 1 mom. i informationshanteringslagen och genomföra de bedömningar som avses i planen,
 3. bereda den berättelse över bedömningsresultaten som avses i 11 § 4 mom. i informationshanteringslagen,
 4. styra genomförandet av de i 10 § 5 mom. i informationshanteringslagen avsedda uppgifter som nämnden gett i uppdrag till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
 5. protokollföra informationshanteringsnämndens sammanträden,
 6. sörja för kommunikationen i anknytning till informationshanteringsnämndens verksamhet.

Sekreterarna är också ordförande för de sektioner som nämnden tillsatt.