FI SV EN

Den ekonomiska politiken

Regeringsprogrammet styr genomförandet av statens ekonomiska politik. Regeringen har som mål att höja finländarnas levnadsstandard, styra in Finlands ekonomi på ett hållbart tillväxtspår och bromsa upp den ökning av skuldsättningen som hotar välfärden. Prioriteringarna i regeringens ekonomiska politik är ekonomisk stabilitet, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och att välfärdstjänsterna tryggas. Regeringen förbinder sig till att balansera upp de offentliga finanserna för att säkerställa medborgarnas välfärd och en hållbar ekonomisk utveckling. 

För att skuldutvecklingen ska kunna stoppas krävs att de offentliga finanserna stärks med sammanlagt nio miljarder euro över två valperioder. Regeringens mål är att stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro inom denna valperiod. Det långsiktiga målet är att balansera upp de offentliga finanserna och att vända skuldkvoten i en sjunkande riktning, till samma nivå som i resten av Norden.

Finlands ekonomiska politik styrs också av EU-lagstiftningen. Den förpliktar medlemsstaterna att hålla de offentliga finanserna i balans och att undvika alltför stora underskott och alltför hög skuldsättning i syfte att garantera hållbara offentliga finanser även på längre sikt.

Budgetramdirektivet och finanspakten förutsätter nationella bestämmelser om finanspolitiska regler som leder till att EU-kraven uppfylls och om tillsynen över dem. Budgetramdirektivet förutsätter dessutom en finanspolitisk plan för hela den offentliga ekonomin. Finanspakten, och till vissa delar också budgetramdirektivet, har genomförts nationellt genom den så kallade finanspolitiska lag (869/2012) som trädde i kraft vid ingången av 2013. De delar av budgetramdirektivet som gäller den finanspolitiska planen har genomförts genom statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014).

De finanspolitiska regler som är bindande för EU:s medlemsstater håller dock på att revideras. Regeringen har dessutom för avsikt att revidera och stärka de finanspolitiska reglerna i enlighet med regeringsprogrammet.  De nationella åtgärderna för att stärka finanspolitiken ska samordnas med reformen av EU:s finanspolitiska ramverk och införlivas i den nationella lagstiftningen.
 

Kontaktinformation

Budgetrådet
Annika Klimenko
tfn 02955 30232
annika.klimenko(at)gov.fi