FI SV EN

Ramarna för den ekonomiska politiken

Regeringsprogrammet styr genomförandet av statens ekonomiska politik. Målet för statsminister Juha Sipiläs ekonomiska politik är att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten.

Man inleder omedelbart balanserandet av den offentliga ekonomin. Regeringen genomför strukturella reformer som främjar sysselsättning, företagande och ekonomisk tillväxt. För att nå en hållbar offentlig ekonomi ska regeringen besluta om och verkställa en ekonomisk-politisk helhet bestående av bl.a. följande åtgärder:

– skattepolitik som stöder arbete och sysselsättning

– företagandet och ägarskapet samt företagens finansiering stärks

– tillväxtsatsningar

– besparingar och strukturreformer som snabbt stärker den offentliga ekonomin

– reformer som säkerställer den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt

– reformer som stärker sysselsättningen.

Ett hållbarhetsgap uppstår när de offentliga utgifterna antas överstiga de offentliga inkomsterna på lång sikt.  Hållbarhetsgapet visar hur stor anpassningen av den offentliga ekonomin borde vara fram för att den offentliga ekonomin långsiktigt ska vara i balans utan att man i framtiden behöver öka skattetrycket, försämra servicen eller öka skuldsättningen.

För beredning av den ekonomiska politiken krävs uppföljning, analys och prognostisering av ekonomin. Publikationer och översikter om det ekonomiska läget och utsikterna ges ut regelbundet av finansministeriet.

EU:s finanspolitiska regelverk påverkar regleringen och beredningen av Finlands nationella finanspolitik. Finansministeriet bereder EU:s och euroområdets ekonomiska politik för Finlands del genom att delta i arbetet i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (ECOFIN) samt kommittén för ekonomisk politik.

EU:s finanspolitiska reglering har blivit starkare genom den s.k. six pack-lagstiftningen från 2011 (inkl. direktivet om budgetramar), finanspolitiska pakten från 2012 och de s.k. two pack-förordningarna från 2013. Direktivet om budgetramar och den finanspolitiska pakten förutsätter nationella finanspolitiska regler och nationell övervakning som säkerställer överensstämmelse med EU-kraven. Enligt pakten ska medlemsländernas lagstiftning föreskriva om en korrigeringsmekanism för att uppfylla det strukturella saldomålet. Enligt direktivet ska en finanspolitisk plan för hela den offentliga ekonomin utarbetas. Two pack-förordningarna handlar bl.a. om förhandsgranskning av medlemsstaternas budgetplaner.

Den finanspolitiska pakten och delar av direktivet om budgetramar har genomförts nationellt med den s.k. finanspolitiska lagen (869/2012), som trädde i kraft i början av 2013. Direktivets avsnitt om en finanspolitisk plan har genomförts genom statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014).

 

Kontaktinformation

Budgetrådet
Johanna von Knorring
tfn 02955 30232
förnamn.efternamn@vm.fi