Regionalisering

Med regionalisering avses att statliga enheter och verksamheter placeras utanför huvudstadsregionen. Den nuvarande formen av regionalisering började i slutet av år 2000. Grunden är lagen (362/2002) och statsrådets förordning (567/2002, ändrad 201/2006, 349/2008 och 350/2011) om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner. Ansvaret för koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statlig verksamhet har finansministeriet.

Regionaliseringsmål

Regionaliseringsmålen har fastställts i regionaliseringslagen. Syftet med lagen är

  • att trygga en framgångsrik skötsel av statens uppgifter och tillgången på arbetskraft för statens uppgifter,
  • att främja en balanserad regional utveckling i landet och
  • att stödja sysselsättningen i olika delar av landet.

Beredning av regionalisering och beslutsfattande

Enligt regionaliseringsförordningen ska vederbörande ministerium alltid utreda möjligheterna att placera statens enheter eller statliga funktioner i andra delar av landet i stället för i huvudstadsregionen när

  • en ny enhet inrättas eller funktion skapas
  • existerande verksamhet utvidgas väsentligt
  • existerande verksamhet omorganiseras på ett betydelsefullt sätt.

Regionaliseringsärenden bereds i koordineringsgruppen för regionalisering. Gruppen tillsätts respektive regerings mandatperiod.

Omedelbart när ministeriet eller en myndighet som är underställd ministeriet beslutat att påbörja beredningen av en sådan åtgärd som avses ovan ska ministeriet anmäla till koordineringsgruppen för regionalisering att ärendet blivit anhängigt. Anmälan görs på en elektronisk blankett.

För att utreda placeringsmöjligheterna ska ministeriet därefter göra en placeringsutredning. Behörig vid ett enskilt placeringsbeslut som fattas på grundval av placeringsutredningen är det ministerium som saken gäller, men innan ett beslut fattas ska ministeriet få ett utlåtande av koordineringsgruppen för regionalisering om det i enlighet med placeringsutredningen utarbetade förslaget till placeringsort.

Länk: Koordineringsgruppen för regionalisering

Länk: anmälningsblankett

Riktlinjerna för behandling av ärenden vid koordineringsgruppen för regionalisering

Koordineringsgruppen för regionalisering tillställde ministerierna den 14 mars 2016 den bifogade promemorian inklusive bilagor som anvisning för behandling vid koordineringsgruppen för regionalisering av sådana ärenden som ska beredas i enlighet med lagen och förordningen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002 och 567/2002). Promemorian inklusive bilagor har behandlats och godkänts vid koordineringsgruppen för regionaliserings möte den 9 mars 2016. 

Alla bilagor är på finska

Riktlinjerna för behandling av ärenden vid koordineringsgruppen för regionalisering
Bilaga 1: promemoria om riktlinjerna
Bilaga 2: gransknings- och utvärderingsram för förslagen
Bilaga 3: ram för utvärdering av årsverken
Bilaga 4: processbeskrivning för remissförfarandet

Sammanträden i koordineringsgruppen 2020 

12.2 klo 10.00 – 12.00
17.3 klo 13.00 – 15.00
22.4 klo 10.00 – 12.00
13.5 klo 10.00 – 12.00
9.6 klo 13.00 – 15.00

Utredning om regionaliseringspolitiken och dess principer på 2020-talet

I sin utredning från februari 2017 rekommenderar koordineringsgruppen för regionalisering att behovet av en reform av regionaliseringslagstiftningen utvärderas, liksom också beslutsprocessen och koordineringsgruppens ansvarsområde.

I enlighet med denna åtgärdsrekommendation har finansministeriet tillsatt ett utredningsprojekt för mandatperioden 1.8.2018 – 31.1.2019. Syftet är att utreda hur regionaliseringspolitiken och dess principer kunde reformeras. Till utredare har kallats vice verkställande direktör Timo Reina och statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen. Utredarna har som mål att lägga fram förslag till en reform av de verksamhetsformer och den lagstiftning som gäller regionalisering. Förslagen ska beakta den utveckling som man har genomgått på 2010-talet och som man kan förutse i fråga om det arbete som genomförs inom ramen för statens budgetekonomi. Förslagen ska dessutom beakta ledningen, digitaliseringen, möjligheterna till platsoberoende arbete på flera olika ställen samt de nya landskap som inrättas. Förslaget, inklusive motiveringar och utvärderingar, ska överlämnas till kommun- och reformministern senast den 31 januari 2019.

Beslut om tillsättande av utredningen om regionaliseringspolitiken och dess principer på 2020-talet (på finska)

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen
tfn +358 2955 30047
[email protected]