Regionalisering

Strategiprojekt tillsattes med tanke på reformeringen av regionaliseringen

Finansministeriet tillsatte den 25 oktober 2019 ett strategiprojekt med tanke på reformeringen av regionaliseringen. Syftet med projektet är att dra upp strategiska riktlinjer för statens verksamhet och närvaro i regionerna på 2020-talet. Inom ramen för projektet kommer man också att utreda vilka förändringar detta förutsätter om man ser till målen och principerna för regionaliseringen.

Strategiarbetet utgår från regeringsprogrammet där det står att arbetsuppgifter inom staten ska organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och platsoberoende arbete som möjliggörs av smart teknik

Beslut om tillsättande (på finska)

Strategiprojektet reformering av regionaliseringen

Regional närvaro 2020

De regionala tillställningarna 2020

Vid tillställningarna arbetade man för att ta fram en lägesbild om regionaliseringen och nå ett samförstånd om vad som avses med multilokalitet och platsoberoende arbete och hur dessa kan utnyttjas vid organiseringen av statens uppgifter.

14.1.2020 S:t Michel

Sändningslänk 14.1. (på finska)

15.1.2020 Tavastehus

Sändningslänk 15.1. (på finska)

22.1.2020 Rovaniemi

Sändningslänk 22.1. (på finska)

23.1.2020 Vasa (tvåspråkigt)

Program

Sändningslänk 23.1. (på finska)

Faktaunderlaget för regionaliseringsstrategin

MDI har producerat statistikunderlag till stöd för detta. Det landskapsvisa statistikunderlaget har sammanställts till fem helheter. Statistikunderlaget omfattar en övergripande lägesbild över förhållandena i respektive region, skillnader i utvecklingen både inom och mellan regionerna samt de utmaningar och möjligheter som dessa medför.

Nyland (på finska)

Södra-Finland (på finska)

Östra-Finland (på finska)

Västra-Finland (på finska)

Norra-Finland (på finska)

Sammanfattning över faktaunderlaget (på finska)

Begreppsdefitioner (på finska)

Presentation av statistikbasen för strategin för regionalisering

Statens uppgifter, personal och den förandrade verksamhetsomgivningen

Regionalisering

Med regionalisering avses att statens enheter och funktioner placeras utanför huvudstadsregionen. Den nuvarande formen av regionalisering inleddes i slutet av år 2000. Den grundar sig på lagen (362/2002) och statsrådets förordning (567/2002, ändrad 201/2006, 349/2008 och 350/2011) om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner. Ansvaret för samordning, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statlig verksamhet ligger hos finansministeriet.

Målen för regionaliseringen

Bestämmelser om målen för regionaliseringen finns i lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (regionaliseringslagen). Målet är att:

  • trygga en framgångsrik skötsel av statens uppgifter och tillgången på arbetskraft för statens uppgifter
  • främja en balanserad regional utveckling i landet och
  • stödja sysselsättningen i olika delar av landet.

Beredning av regionaliseringen och beslutsfattande

Enligt regionaliseringsförordningen ska vederbörande ministerium alltid utreda möjligheterna att placera statens enheter eller statliga funktioner i andra delar av landet i stället för i huvudstadsregionen när:

  • en ny enhet inrättas eller funktion skapas
  • existerande verksamhet utvidgas väsentligt
  • existerande verksamhet omorganiseras på ett betydelsefullt sätt.

Regionaliseringsärenden bereds i koordineringsgruppen för regionalisering. Koordineringsgruppen tillsätts av finansministeriet för respektive regerings mandatperiod.

Omedelbart när ministeriet eller en myndighet som är underställd ministeriet beslutat att påbörja beredningen av en sådan åtgärd som avses ovan ska ministeriet anmäla till koordineringsgruppen för regionalisering att ärendet har inletts. Anmälan görs på en elektronisk blankett.

För att utreda placeringsmöjligheterna ska ministeriet därefter göra en placeringsutredning. Behörig i fråga om enskilda placeringsbeslut som fattas på grundval av placeringsutredningen är det ministerium som saken gäller, men innan ett beslut fattas ska ministeriet få ett utlåtande av koordineringsgruppen för regionalisering om det förslag till placeringsort som utarbetats i enlighet med placeringsutredningen.

Riktlinjerna för behandling av ärenden inom koordineringsgruppen för regionalisering

Koordineringsgruppen för regionalisering tillställde ministerierna den 14 mars 2016 en promemoria inklusive bilagor som anvisning för behandling inom koordineringsgruppen för regionalisering av sådana ärenden som ska beredas i enlighet med lagen och förordningen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002 och 567/2002). Promemorian med bilagor har behandlats och godkänts vid ett möte som koordineringsgruppen för regionalisering höll den 9 mars 2016.

Riktlinjerna för behandling av ärenden vid koordineringsgruppen för regionalisering (på finska)

Bilaga 1: promemoria om riktlinjerna (på finska)

Bilaga 2: gransknings- och utvärderingsram för förslagen (på finska)

Bilaga 3: ram för utvärdering av årsverken (på finska)

Bilaga 4: processbeskrivning för remissförfarandet (på finska)

Sammanträden i koordineringsgruppen för regionalisering 2020

  • 22.4 kl 10.00–12.00
  • 13.5 kl 10.00–12.00
  • 9.6 kl 13.00–15.00

Utredning om regionaliseringspolitiken och dess principer på 2020-talet

I sin utredning från februari 2017 rekommenderar koordineringsgruppen för regionalisering att behovet av en reform av regionaliseringslagstiftningen utvärderas, liksom också beslutsprocessen och koordineringsgruppens ansvarsområde.

I enlighet med denna åtgärdsrekommendation har finansministeriet tillsatt ett utredningsprojekt för mandatperioden 1.8.2018 – 31.1.2019. Syftet är att utreda hur regionaliseringspolitiken och dess principer kunde reformeras. Till utredare har kallats vice verkställande direktör Timo Reina och statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen. Utredarna har som mål att lägga fram förslag till en reform av de verksamhetsformer och den lagstiftning som gäller regionalisering. Förslagen ska beakta den utveckling som man har genomgått på 2010-talet och som man kan förutse i fråga om det arbete som genomförs inom ramen för statens budgetekonomi. Förslagen ska dessutom beakta ledningen, digitaliseringen, möjligheterna till platsoberoende arbete på flera olika ställen samt de nya landskap som inrättas. Ikonen och Reina överlämnade sin utredningsrapport ”Staten som regional, regionerna som statlig resurs - från regionalisering till platsoberoende arbete” till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen tisdagen den 12 februari 2019.

Pressmeddelande 12.2.2019