Infrastrukturen för värdepappersmarknaderna

Marknadsplatserna

Den reglerade marknadsplatsen, dvs. börsen (Nasdaq Helsinki) drivs i Finland av Nasdaq Helsinki Oy. Börsen är en opartisk och offentlig marknadsplats där det är möjligt att anskaffa finansiering från investerare genom att emittera värdepapper. På börsen kan innehav bytas ut genom försäljning eller köp av värdepapper.

Nasdaq Helsinki Oy driver även en alternativ marknad, First North Helsinki, som riktats till tillväxtföretag. First North Helsinki regleras lättare än börsen. År 2018 trädde också bestämmelserna om den s.k. tillväxtmarknaden för små och medelstora företag (SME growth market) i kraft. Både First North Helsingfors och små och medelstora företags tillväxtmarknader är multilaterala handelssystem (multilateral trading facility). Handel med värdepapper kan drivas förutom på multilaterala handelsplattformer även i vissa andra system som regleras något lindrigare.

Den som emitterar värdepapper är vanligtvis intresserad av att börsnoteras i den egna hemviststatens marknadsplats. Marknadsplatser som är verksamma i EU är dock föremål för enhetlig EU-reglering, vilket betyder att investerare kan driva handel och emittenter emittera värdepapper även annanstans än i hemviststaten. Integrationen mellan marknadsplatser har också minskat skillnaderna mellan de regler och praxis som handelsparter och emittenter måste iaktta på marknadsplatser som finns i olika medlemsstater.

Marknadsplatserna regleras och övervakas kontinuerligt i syfte att säkerställa deras opartiskhet och transparens. I Finland övervakas marknadsplatserna av Finansinspektionen. I Finland kan reglerade marknadsplatser enbart upprätthållas av aktörer som följer lagstiftningen och som beviljats koncession av finansministeriet.

Clearing av centrala motparter för OTC-derivat

En central motpart intervenerar mellan finansmarknadsdeltagare och agerar som köpare gentemot alla säljare och som säljare gentemot alla köpare för en särskild uppsättning av kontrakt. Koncentrering av transaktioner och därav följande positioner hos centrala motparter gör det möjligt att netta dessa positioner och avsevärt minska de totala exponeringarna för både den centrala motparten, dess clearingmedlemmar och deras kunder.

För OTC-derivathandel och centrala motparter gäller Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EU) N:o 648/2012. Förordningen ställer bland annat krav på definiering av och rapportering om OTC-derivatinstrument, den innehåller bestämmelser om transaktionsregistrens verksamhet och den ålägger centrala motparter både verksamhetsmässiga skyldigheter och tillsynsskyldigheter. Nationella bestämmelser som kompletterar förordningen har utfärdats i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Den europeiska marknadsstrukturförordningen har ett samband med en rad rättsakter på lägre nivå där det utfärdas mer detaljerade bestämmelser om derivathandel.

Förordningen ses över som bäst. Kommissionen lade den 7 december 2022 fram ett förslag till ändring av förordningen (COM (2022) 697 final).

Mera information:

Europeiska kommissionens webbplats för derivatmarknader (på engelska)

Värdepapperscentraler 

Värdepapperscentraler är en väsentlig del av clearing- och avvecklingsinfrastrukturen. Kärntjänsterna är:

  • första registrering av värdepapper i ett värdeandelssystem (notarietjänst), dvs. emission i ett värdeandelssystem,
  • tillhandahållande och förvaltning av värdepapperskonton på högsta nivå (central kontoföringstjänst), dvs. tillhandahållande av värdeandelskonton, och  
  • underhåll av ett clearingsystem för värdepapper (”värdepapperiseringstjänst”), dvs. ett system för leverans av värdepapper.

Dessutom kan värdepapperscentraler tillhandahålla vissa anknutna tjänster, t.ex. säkerhetshantering. I Finland finns för närvarande en värdepapperscentral, Euroclear Finland Oy.

På värdepapperscentralers verksamhet tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 909/2014 från juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) N:o 236/2012. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om förutsättningarna för auktorisation för, verksamhet och riskhantering hos och tillsyn över värdepapperscentraler. Nationella bestämmelser som kompletterar förordningen har utfärdats i synnerhet i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017).

Förordningen ses över som bäst. Kommissionen lade den 16 mars 2022 fram ett förslag till ändring av förordningen (COM (2022) 120 final).

Reglering av värdepappersinfrastrukturen:

Förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EU) N:o 648/2012 

Kommissionens förslag bl.a. till ändring av förordning (EU) nr 648/2012 om N:o 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 909/2014 från juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) N:o 236/2012

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 909/201

Förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter (EU) N:o 2021/23 

Kontakperson för webbsidan:

Risto Koponen, finansråd

[email protected]