Budget och ekonomiplan  

Välfärdsområdet ska göra upp en budget för varje kalenderår.  Regionfullmäktige ska ha godkänt budgeten före utgången av föregående år. I samband med att budgeten godkänns antar fullmäktige också en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Budgeten innehåller de anslag och inkomstposter som målen för välfärdsområdets uppgifter och verksamhet förutsätter, och i budgeten anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Välfärdsområdet kan uppta ett långfristigt lån för en investering om statsrådet har beviljat fullmakt att uppta lånet. Finansieringsbehovet får annars inte täckas med långfristiga lån.

Välfärdsområdets ekonomiplan ska upprättas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I praktiken kan ett enskilt år i ekonomiplanen uppvisa underskott, bara det under de övriga åren av treårsperioden uppkommer åtminstone ett motsvarande överskott. 

Underskott ska täckas på tre år

Effekterna av åtgärderna för att balansera ekonomin realiseras vanligen på längre sikt, varför välfärdsområdet ska sträva efter att undvika stora underskott under enskilda år.

Om välfärdsområdets bokslut uppvisar underskott ska det täckas senast inom två år från ingången av året efter det då bokslutet fastställdes, med andra ord inom tre år räknat från bokslutstidpunkten.

Om välfärdsområdet får ytterligare underskott, har det nya underskottet ingen självständig täckningstid. Tidsfristen för att täcka ökningen av underskottet är densamma som för det ursprungliga underskottet. Till exempel: om ett välfärdsområde uppvisar ett underskott för första gången 2023, ska det täckas före utgången av 2026. Om det uppkommer ytterligare underskott 2024, ska även detta underskott täckas före utgången av 2026. 

Om underskottet inte täckts inom den tid som anges i lagen kan området bli föremål för ett utvärderingsförfarande.

Kontakt

Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi