Anvisningar, föreskrifter och rekommendationer

På den här sidan finns alla gällande anvisningar, föreskrifter och rekommendationer av statens personaladministration.

2024

Distansarbete från utlandet för statens anställda, 26.1.2024
Giltighetstid 1.2.2024 – tills vidare

Anställningsvillkor för nationella experter, 15.1.2024

Tillämpningsanvisning för måltidsersättning, 11.1.2024
Giltighetstid 1.1.2024 - 28.2.2025

2023

Om gästfrihet, förmåner och gåvor, 1.11.2023
Giltighetstid 6.10.2023 - tills vidare

Tillsättning av statsförvaltningens högsta tjänstemannaledning, 30.10.2023
Giltighetstid 15.9.2023 - tills vidare

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter, 11.10.2023
Giltighetstid 1.11.2023 - tills vidare

Anvisning om multilokalt arbete i gemensamma lokaler eller i lokaler vid ett annat ämbetsverk, 1.6.2023
Giltighetstid 12.6.2023 - tills vidare

Anvisning om kostnader för anskaffning av identifieringsverktyg för tjänsteman, 5.4.2023
Giltighetstid 1.5.2023 - tills vidare

Tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar i fråga om semester för statstjänstemän och statsanställda, 27.3.2023
Giltighetstid 1.3.2023-28.2.2025

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2023-2025 med bilagor, 10.3.2023
Giltigshetstid 10.3.2023-28.2.2025

Anvisning om direktionsarvoden vid statliga ämbetsverk, 1.3.2023
Giltighetstid 1.3.2023 - tills vidare

2022

Anvisning om statens tjänstemäns deltagande i Twinning- och TAIEX-verksamhet, 8.12.2022
Giltighetstid 1.1.2023 - tills vidare

Påminnelse gällande användning av visstidsanställning 1.12.2022
Giltighetstid 1.12.2022 - tills vidare

Informationsbrev; Kollektivavtalet om sysselsättningsledighet 14.12.2022

Företagshälsovård för statspersonalen, 12.12.2022
Giltighetstid 1.1.2023 - tills vidare

Anvisning om beredskap inför korta elavbrott
Giltighetstid 24.10.2022 - 31.5.2023

Anvisning om de principer som ska iakttas när tjänster tillsätts
Giltighetstid 1.6.2022 - tills vidare

Karensavtal och ordnande av uppgifterna när ett anställningsförhållande börjar och slutar
Giltighetstid 1.6.2022 - tills vidare

Anmälan on de högsta statstjänstemännens bindningar, blankett

Uppgifter om statstjänstemäns bindningar och bisysslor
Giltighetstid 1.6.2022 - tills vidare

Arbetsavtalsmall, 18.5.2022
Giltighetstid 18.5.2022 - tills vidare

Anvisning om byte av semester mot pengar och om givande av semester, 25.3.2022

Uppföljning och övervakning av tjänsteresor som företas av en chef för ett ämbetsverk, 7.2.2022

Beaktande av målen i statens resestrategi i ämbetsverksspecifika reseanvisningar, 3.2.2022

2021

Förlängning av giltighetstiden för anvisningar som gäller covid-19-pandemin för tiden 1.1.2022–31.7.2022, 16.12.2021

Tjänsteresor och utnyttjande av stamkundsprogram, 1.6.2021

Om gästfrihet, förmåner och gåvor, 1.5.2021
Giltighetstid 1.5.2021 - tills vidare

Beräkning av tjänstgöringstid som berättigar till semester samt ålderspension, 11.3.2021

2020

Rekommendation om direktionsarvoden vid statliga ämbetsverk, 22.12.2020
Giltighetstid 1.1.2021 - 31.12.2022

Principer för distansarbete och anställningsvillkor, 5.11.2020
Giltighetstid 10.11.2020 – 9.11.2025

Nationell rekommendation om distansarbete som en del av åtgärderna för att bekämpa coronavirusepidemin, 23.10.2020

Underhåll av den statliga arbetsgivarens personuppgiftssystem Tahti, 30.9.2020
Giltighetstid 1.10.2020 - 31.12 2025

Anvisningar till ämbetsverken om verksamheten under coronavirusepidemin, 8.6.2020
Giltighetstid 8.6.2020 - 31.12.2020

Tillämpning av arbetstidsavtalet och arbetstidslagen, 1.6.2020
Giltighetstid 1.6.2020 - 1.6.2025

Kompletterande anvisningar med anledning av coronavirusepidemin, 23.3.2020
Giltighetstid 23.3.2020 - 12.6.2020

Anvisningar för ämbetsverken med tanke på en eventuell coronavirusepidemi och beredskapen inför den, 12.3.2020
Giltighetstid 13.3.2020 - 12.6.2020

2019

Föreskrift om förhandlingsmyndighetens / ämbetsverkets statistiksamarbete
Giltighetstid 1.1.2020 - 31.12.2024

Innehållsproduktion i tjänsten eOppiva, 27.8.2019
Giltighetstid 2.9.2019 - tills vidare

Avtal om material som skapas i tjänste- eller arbetsförhållande och upphovsrätten till detta

Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, styrning av tillämpningen av 40 §, 26.8.2019
Giltighetstid 26.8.2019 - tills vidare

Anvisning om de principer som ska iakttas när tjänster tillsätts, 30.4.2019
Giltighetstid 1.5.2019 - tills vidare

Mall för utnämningsbeslut

Mall för besvärsanvisning FD

Mall för besvärsanvisning HFD

Beaktande av ändringen av semesterlagen (346/2019) vid ämbetsverken
Giltighetstid 15.4.2019 - tills vidare

2018

Överföring av personalresurser från ett förvaltningsområde till ett annat, 20.12.2018
Giltighetstid 1.1.2019 - tills vidare

Principer som ska iakttas vid omorganisering när man överväger bolagisering av funktioner inom statsförvaltningen,
Giltighetstid 15.10.2018 - tills vidare

Karensavtal 24.1.2018

2017

Anställningsvillkor på grund av arbete utomlands, 19.12.2017
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare

Rekommendation om främjande av jämställdheten mellan könen vid statens ämbetsverk, 19.12.2017
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare

Om praxis som gäller användningen av statens tjänstebilar, 15.12.2017
Giltighetstid 1.1.2018 - tills vidare

Rekommendation om omställiningsskydd, 11.9.2017
Giltighetstid 11.9.2017 - tills vidare

Tjänstemännens bisysslor, 29.3.2017
Giltighetstid 3.4.2017 - tills vidare

Tjänstemäns naturaförmåner, 1.3.2017
Giltighetstid 6.3.2017 - tills vidare

Rekommendation om sammanträdesarvoden, 31.1.2017
Giltighetstid 1.2.2017 - tills vidare

2015

Ledning av omställningar samt omställningsskydd inom statsförvaltningen, 15.2.2012 
Giltighetstiden förlängas från och med 1.1.2016 tillsvidare med brevet 18.12.2015, VM/2838/00.00.00/2015

Leverans av information till Tahti, personaldatasystemet för statliga arbetsgivare, 27.11.2015Giltighetstid 1.1.2016 - 31.12.2020

Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen - Motverka missbruksproblem! 6/2015

2014

Analys av preciserande tjänste- och arbetskollektivavtals konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv, 8.4.2014
Giltighetstid 1.4.2014 - 31.1.2017

2011

Goda praxis vid granskningen av visstidsanställningar, 14.12.2011
Giltighetstid 14.12.2011 - tills vidare

2010

Om gästfrihet, förmåner och gåvor, 23.08.2010
Giltighetstid 28.5.2010 - tills vidare

Mall för statens arbetsavtalsblanketter, 27.4.2010
Giltighetstid 27.4.2010 - tills vidare

Bilaga: Arbetsavtalsmall (excel)

Bilaga: Arbetsavtalsmall

- 2007

Sändande av statens tjänstekollektiv- och kollektivavtal till social- och hälsovårdsministeriet, 21.12.2004
Giltighetstid 21.12.2004 - tills vidare

Anvisningar för resor som finansieras av utomstående instanser, 23.5.2001
Giltighetstid 1.6.2001 - tills vidare

Tjänstledighet och liknande tillägg för makar till tjänstemän vid utrikesförvaltningen, 18.5.1989 (på finska)

Uttag av fackförbundens och arbetslöshetskassornas medlemsavgifter på statstjänstemännens löner, 17.2.1983 (på finska)

Uttag av fackförbundens och arbetslöshetskassornas medlemsavgifter på statstjänstemännens löner, 18.6.1969 (på finska)

Arbetsgivarens uppbörd av medlemsavgifter för tjänstemanna- och arbetstagarorganisationer, 18.2.1969 (på finska)