Jämställdhet och likabehandling

Jämställd och likabehandling av personalen är en lagstadgad arbetsgivarskyldighet och en del av god ledning och ett bra arbetsliv. När jämställdhet och likabehandling främjas förbättras personalens arbetshälsa liksom organisationens resultat och arbetsgivarens image.

Som en god arbetsgivare tar staten ansvar för jämställdhet och likabehandling av personalen. Opartiskt bemötande inbegriper all arbetsgivarverksamhet, men framhävs vid rekrytering och när anställningsvillkoren fastställs. Exempelvis bygger statens lönesystem på kravnivå och prestation i uppgiften. Staten betalar lika lön för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön.

Statens arbetsmarknadsverk företräder staten i olika projekt, arbetsgrupper och internationellt samarbete kring jämställdhet och likabehandling. Statens arbetsmarknadsverk informerar statens verksamhetsenheter om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt ger dem råd i sådana ärenden. Verksamhetsenheterna är självständiga arbetsgivare och ska se till att bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och lagen om likabehandling (21/2004) följs.

Ytterligare information

Rekommendation om främjande av jämställdheten mellan könen vid statens ämbetsverk, 19.12.2017
Män och kvinnor hos staten 2013, sammanfattning (27/2014)
Analys av preciserande tjänste- och arbetskollektivavtals konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv (VM/807/00.00.01/2014)
Värdegrund och etik
Likalönsprogrammet (stm.fi)
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
Lag om likabehandling (21/2004)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]