EN FI SV

Jämställdhet och likabehandling

Jämställd och likabehandling av personalen är en lagstadgad arbetsgivarskyldighet och en del av god ledning och ett bra arbetsliv. När jämställdhet och likabehandling främjas förbättras personalens arbetshälsa liksom organisationens resultat och arbetsgivarens image.

Som en god arbetsgivare tar staten ansvar för jämställdhet och likabehandling av personalen. Opartiskt bemötande inbegriper all arbetsgivarverksamhet, men framhävs vid rekrytering och när anställningsvillkoren fastställs. Exempelvis bygger statens lönesystem på kravnivå och prestation i uppgiften. Staten betalar lika lön för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön.

Statens arbetsmarknadsverk företräder statliga arbetsgivare i olika projekt, arbetsgrupper och internationellt samarbete kring jämställdhet och likabehandling. Den informerar statens verksamhetsenheter om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt ger dem råd i dessa frågor. Verksamhetsenheterna är självständiga arbetsgivare och ska se till att bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och lagen om likabehandling (1325/2014) följs.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]