Informationshanteringskarta för den offentliga förvaltningen

Informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen är en beskrivning av ordnandet av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av kartan kan aktörerna planera och utveckla interoperabiliteten hos informationslagren och informationssystemen inom den offentliga förvaltningen.

Syftet med kartan är att ge olika aktörer en allmän överblick över vad som avses med gemensamma informationslager hos den offentliga förvaltningen, vilka uppgifter som förs i dem och hur uppgifterna i lagren utnyttjas, hur uppgifter lämnas ut mellan lagren och under vilka förutsättningar aktörer kan få tillgång till uppgifter för sina behov. Med hjälp av informationshanteringskartan kan aktörerna bedöma vilka konsekvenser omfattande administrativa eller strukturella ändringar har för de aktörer som ansvarar för informationshanteringen och för aktörernas informationshantering.

Informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen utgör informationsmaterial som uppdateras regelbundet. Kartan är offentligt tillgänglig och den kan användas fritt.

Informationshanteringskartans innehåll och syfte

Enligt 6 § 2 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska varje ministerium inom sitt ansvarsområde se till att innehållet i den offentliga förvaltningens informationshanteringskarta är uppdaterat. Detta innebär att ministerierna ska följa förändringarna i informationslagren inom sitt ansvarsområde samt i myndigheternas lagstadgade uppgifter och skyldigheten att lämna ut eller rätt att få uppgifter samt i de därmed sammanhängande sätten att lämna ut uppgifter. Innehållet i kartan uppdateras således i regel efter sådana lagstiftningsändringar som gäller de aktörers uppgifter, ansvar eller skyldigheter, informationslager, utlämning av information eller tillgång till information som presenteras i kartan. 

Finansministeriet svarar i enlighet med 6 § 1 mom. i informationshanteringslagen för uppdateringen av informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen och ser till att de uppgifter som fastställts i kartan bildar ett enhetligt och innehållsmässigt konsekvent informationsmaterial som motsvarar de användningsändamål som fastställts för kartan. För att uppgifterna ska kunna utnyttjas presenteras uppgifterna i kartan i huvudsak i den form som lagstiftningen och de officiella källorna anger eller som generaliseringar som härletts från dem. 

Informationshanteringskartan presenterar en bild av den offentliga förvaltningens informationslager och utlämning av uppgifter, liksom även av aktörer som svarar för och utnyttjar uppgifterna. Bilden baserar sig på gällande lagstiftning. Informationshanteringskartan är ett hjälpmedel 

  • för ministerierna vid beredningen av bestämmelser  om informationshantering och informationslager, vid styrningen av interoperabiliteten mellan informationslager och informationssystem inom ministeriets ansvarsområde samt vid planeringen av sätten att genomföra interoperabiliteten.
  • för myndigheterna i planeringen av ekonomin och verksamheten. Den kan också användas som stöd när en aktör i samband med skötseln av uppgifterna bedömer möjligheten att utnyttja information som samlats in av andra aktörer. 
  • för kunderna inom förvaltningen, när man behöver en överblick av hur uppgifter om personer hanteras inom den offentliga förvaltningen. 

Med hjälp av informationshanteringskartan och uppgifter i anslutning till finansministeriets allmänna styrning skapar man i enlighet med målen för informationshanteringslagen en nationell interoperabilitetsmodell. Med den avses anpassningen av modellen för integrerade offentliga tjänster till nationella särdrag i enlighet med de Europeiska principerna för interoperabilitet (The European Interoperability Framework) och den europeiska referensarkitektur för interoperabilitet (The European Interoperability Reference Architecture) som kompletterar den.

Se även:

Utnyttja informationshanteringskartan

Den första versionen av informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen har publicerats i Statskontorets tjänst granskaförvaltningen.fi i januari 2022. Innehållet i informationshanteringskartan vidareutvecklas utifrån behoven att främja interoperabiliteten.  

För att identifiera bästa praxis och följande utvecklingsobjekt behandlas ändringarna i uppgifterna i kartan tillsammans i en arkitektursamarbetsgrupp för utveckling av den offentliga förvaltningens verksamhet som tillsatts av finansministeriet (DNR 13409\2020). Samarbetsgruppen planerar nödvändiga gemensamma åtgärder och förfaranden för processen för ändring av uppgifterna, följer upp hur uppdaterat materialet är, utvecklar innehållet i kartan och främjar användningen och utnyttjandet av den.

Om du har frågor som gäller den offentliga förvaltningens informationshanteringskarta kan du kontakta finansministeriet på adressen [email protected].

Se även

Samarbetsgrupperna för informationshantering