TOIMI-projektet: Den nationella upphandlingsstrategins mål för resultatstyrningen vid ministerierna och utarbetandet av ett handlingsprogram  

TOIMI-projektet ska stödja ministerierna vid utarbetandet av verksamhetsplaner för verkställandet av den nationella upphandlingsstrategin. Vid uppföljningen av målen i verksamhetsplanerna utnyttjas Upphandlingslotstjänsten som är ett avgiftsfritt verktyg för hela den offentliga sektorn för strategisk planering av upphandlingar. 

Statsrådets principbeslut om en nationell strategi för offentlig upphandling utfärdades i september 2020. I den förbinder sig ministerierna att genomföra målen i den nationella strategin för offentlig upphandling i sin egen verksamhet och i verksamheten inom sitt förvaltningsområde. Ministeriernas arbete stöddes genom TOIMI-projektet som inleddes i januari 2021. 

Den första fasen av TOIMI-projektet

Åtgärderna inom TOIMI 1 -projektet våren 2021 gällde alla ministerier. Ministerierna understöddes i utarbetandet av sina egna åtgärdsplaner för genomförandet av den nationella upphandlingsplanen. Åtgärdsplanerna utarbetades utifrån ministeriernas befintliga information om nuläget för upphandlingsverksamheten.

Under våren fick ministerierna information om betydelsen av det strategiska ledandet av upphandlingarna och om målen för den nationella upphandlingsstrategin. I projektworkshopparna fördjupade man sig förutom i att utreda nuläget också i utformningen av egna mål och i planeringen av åtgärder och mätare. Med hjälp av denna information kunde man göra de centrala målen för upphandlingsverksamheten och upphandlingarna till en del av planeringen av ministeriernas verksamhet och ekonomi.  

Finansministeriet var uppdragsgivare för den första fasen av TOIMI-projektet. Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO genomförde helheten tillsammans med statsrådets kansli och Statskontoret. Från KEINO deltar Motiva Oy, Hansel Ab, VTT och Finlands miljöcentral i arbetet.

TOIMI-projektets andra fas

Inom TOIMI 2 -projektet utarbetade de bokföringsenheter som lyder under ministerierna egna verksamhetsplaner för verkställandet av den nationella upphandlingsstrategin. Ministerierna sammanställde sina egna handlingsplaner och bokföringsenheternas handlingsplaner till ”förvaltningsområdets verksamhetsplan” i mars 2022.

TOIMI 2 -projektet inleddes hösten 2021 på gemensamt uppdrag av finansministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Uppdatering och uppföljning av verksamhetsplanerna

Upphandlingslotstjänsten används för uppdateringen av verksamhetsplanerna och uppföljningen av uppnåendet av målen. Upphandlingslotstjänsten har utvecklats för att stödja de offentliga upphandlande enheterna vid fastställandet och uppföljningen av målen för Offentliga upphandlingars nationella upphandlingsstrategi. Uppgifterna i ministeriernas och ämbetsverkens verksamhetsplaner ska införas i Upphandlingslotsen senast hösten 2022. Inloggning i tjänsten sker via HILMA och det förutsätter att man registrerar sig som köpare i HILMA. 

Mer information om Upphandlingslots-tjänsten på Hansels webbplats (på finska)
Mer information om Upphandlingslots-tjänsten på Hilmas webbplats (på finska)
 

Mer information: 

Finansministeriet:

Finansråd Tarja Sinivuori-Boldt, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi, tel. 02955 30433

Hansel:

Liisa Lehtomäki, liisa.lehtomaki(at)hansel.fi, tel. 0294 444 256