TOIMI-projektet: Den nationella upphandlingsstrategins mål för resultatstyrningen vid ministerierna och utarbetandet av ett handlingsprogram  

Finland har nu en nationell strategi för offentlig upphandling, ett åtgärdsprogram som innehåller en beskrivning av genomförandet av upphandlingsstrategin samt strategiska effektindikatorer som stöder uppföljningen av förverkligandet av upphandlingsstrategin. Ministerierna har genom statsrådets principbeslut förbundit sig till att genomföra målen för den nationella strategin för offentlig upphandling i sin egen verksamhet och i den övriga verksamheten inom sitt förvaltningsområde. För att stödja detta inleddes i januari 2021 det tvådelade projektet TOIMI. 

Åtgärderna under den första delen av TOIMI-projektet våren 2021 gällde alla ministerier. Ministerierna understöddes i utarbetandet av sina egna åtgärdsplaner för genomförandet av den nationella upphandlingsplanen. Åtgärdsplanerna utarbetades utifrån ministeriernas befintliga information om nuläget för upphandlingsverksamheten.  Under våren fick ministerierna information om betydelsen av det strategiska ledandet av upphandlingarna och om målen för den nationella upphandlingsstrategin.  I projektworkshopparna behandlades ingående förutom utredandet av nuläget även utformningen av egna mål och planeringen av åtgärder och mätare. Med hjälp av denna information kopplades de centrala målen för upphandlingsverksamheten och upphandlingarna till planeringen och resultatstyrningen av ministeriernas verksamhet och ekonomi.

Uppdragsgivare för den första delen av TOIMI-projektet var finansministeriet. Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO genomförde helheten tillsammans med statsrådets kansli och Statskontoret. Från KEINO deltar Motiva Oy, Hansel Ab, VTT och Finlands miljöcentral i arbetet.

TOIMI 2 -projektet har inletts under hösten på uppdrag av finansministeriet och arbets- och näringsministeriet. De bokföringsenheter, som lyder under ministerierna, ska inom ramen för TOIMI 2 utarbeta egna åtgärdsplaner för verkställandet av den nationella upphandlingsstrategin.

Mer information: 

Finansministeriet:

finansråd Tarja Sinivuori-Boldt, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi, tel. 02955 30433

Hansel:

Liisa Lehtomäki, liisa.lehtomaki(at)hansel.fi, tel. 0294 444 256