TOIMI-projektet: Den nationella upphandlingsstrategins mål för resultatstyrningen vid ministerierna och utarbetandet av ett handlingsprogram  

Finland har en nationell strategi för offentlig upphandling, ett åtgärdsprogram som innehåller en beskrivning av genomförandet av upphandlingsstrategin och strategiska effektindikatorer för att följa upp genomförandet av upphandlingsstrategin. 
Genom statsrådets principbeslut har ministerierna förbundit sig att genomföra målen för den nat-ionella strategin för offentlig upphandling i sin egen verksamhet och i den övriga verksamheten inom respektive förvaltningsområde. Som stöd för detta inleddes i januari 2021 projektet TOIMI. TOIMI-projektet är indelat i två delar. I den första delen våren 2021 vidtas följande åtgärder:

  • Inom projektet får ministerierna information om betydelsen av strategisk ledning av upp-handlingar och målen i den nationella upphandlingsstrategin, så att de centrala målen för upphandlingsverksamheten och upphandlingarna kan knytas till ministeriernas och senare bokföringsenheternas verksamhets- och ekonomiplanering samt resultatstyrning.
  • Ministerierna stöds när de utifrån lägesuppgifter om sin egen och förvaltningsområdets upphandlingsverksamhet utarbetar ett handlingsprogram om genomförandet av den nation-ella upphandlingsstrategin vid ministeriet i fråga.
  • Ministerierna stöds även när de identifierar de resultatmål som ska införas i resultatavtalen mellan ministerierna och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde och som stöder genomförandet av den nationella upphandlingsstrategin.

Under våren 2021 ordnas för ministerierna verkstäder i anslutning till temat. Hösten 2021 inleds andra delen av projektet då man på motsvarande sätt stöder bokföringsenheterna vid utarbetandet av ett handlingsprogram om genomförandet av den nationella upphandlingsstrategin.

Uppdragsgivare för den första delen av projektet är finansministeriet och för den andra delen ar-bets- och näringsministeriet. Projektet genomförs av Kompetenscentrumet för hållbar och innova-tiv offentlig upphandling KEINO, som samarbetar med statsrådets kansli och Statskontoret. Från KEINO deltar Motiva Oy, Hansel Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT och Finlands miljöcentral.

Mer information: 

Finansministeriet:

finansråd Tarja Sinivuori-Boldt, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi, tel. 02955 30433

Hansel:

Liisa Lehtomäki, liisa.lehtomaki(at)hansel.fi, tel. 0294 444 256