Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering

Främjandet av det gränsöverskridande datautbytet mellan myndigheterna

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Under sitt ordförandeskap genomför Finland tre ordförandeskapsprojekt. Av dessa går finansministeriets projekt ut på att skapa en verksamhetsmodell och förfaranden för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande datautbytet. Målet är att med hjälp av verksamhetsmodellen göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människorna och företagen genom att främja datautbytet mellan myndigheterna. Projektet varar i tre år och pågår 2021–2023.

Enligt regeringsprogrammet ska de nordiska länderna utgöra världens bäst integrerade region och Finland underlätta rörligheten mellan de nordiska länderna för allmänheten. Enligt den gemensamma vision som de nordiska statsministrarna antagit 2019 (Vision 2030) ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Målet främjas av samarbetet i Nordiska ministerrådet. 

Under ordförandeskapsprojektet utvecklas en verksamhetsmodell för datautbytet med hjälp av service- och informationshelheter som hänför sig till de situationer och händelser där människorna rör sig över gränserna. Under projektet analyseras datautbytet och informationsgången med tanke på de människor som rör sig över gränsen i sin vardag och med särskild fokus på tre helheter:

  • Studier i ett annat nordiskt eller baltiskt land
  • Anlitandet av hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat nordiskt eller baltiskt land
  • Sökning i de nordiska och baltiska ländernas författningsdatabaser

Projektet inleds med en utredning av nuläget som kartlägger de viktigaste aktörerna, datalagren, tjänsterna, kraven på datautbyte samt de eventuella administrativa och lagstiftningsmässiga flaskhalsarna när det gäller vardagen för dem som rör sig över gränserna. Genom utredningen skapas en lägesbild som möjliggör riktade och effektiva åtgärder under projektperioden.

Projektets huvudresultat är en gemensam verksamhetsmodell och förfaranden för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande datautbytet. Med verksamhetsmodellen avses samlad dokumentering och funktionella rekommendationer om vad som krävs för att effektivisera det gränsöverskridande datautbytet bland annat när det gäller tekniskt utförande, informationshanteringslösningar och lagstiftning. Dessutom utarbetas ett konceptintyg (Proof of Concept, dvs. PoC) för en specifik livshändelse. Konceptet tar fasta på den kunskap om bästa förfaranden som man fått med hjälp av lägesbilden. Konceptet ska användas för att testa den nya verksamhetsmodellen och därigenom skapa fungerande och bestående lösningar för det gränsöverskridande datautbytet och samarbetet mellan myndigheterna.

Projektet Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla är ett sektors- och förvaltningsövergripande projekt. Det genomförs i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och justitieministeriet. Projektet utförs inom ramen för MR-Digitals program Cross-Border Digital Services (CBDS-programmet). 

Med tanke på anlitandet av hälso- och sjukvården (elektroniska recept) och datautbytet i anslutning till denna (patientsammandrag) samarbetar man med ministerrådet för social- och hälsopolitik och med det fortsatta projektet VOPD (vård och omsorg på distans), som inleds samtidigt i Sverige. 

I projektet Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering deltar Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Projektet har tillsatts vid finansministeriet. Projektchefen har utsetts vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Närmare information om samarbetet i Nordiska ministerrådet

Officiellt Twitter-konto för Finlands ordförandeskap

Nulägeskartläggningen ”Baseline study of cross-border data exchange in Nordic and Baltic countries”                                              

Närmare information:
Projektchef Anne Kari, tfn 050 3039838, anne.kari(at)dvv.fi
Specialsakkunnig Katja Väänänen, tfn 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi