Intern granskning

Intern granskning inom statsförvaltningen

Enligt förordningen om statsbudgeten har den interna granskningen i statsförvaltningen till uppgift att för ledningen utreda om den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig samt att utföra de granskningsuppgifter som ledningen bestämmer.

Vid intern granskning används en systematisk metod för att bedöma hur effektiv och verkningsfull den interna kontrollen är, dvs. hur effektivt de övergripande målen för intern kontroll uppfylls i ämbetsverket, inrättningen eller fonden. Därmed kan man inte jämställa intern granskning med intern kontroll och den interna kontrollen kan inte enbart vara beroende av den interna granskningen.

Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning ska ordna intern granskning om det finns motiverat behov därtill för att bedöma och säkerställa ändamålsenligheten och tillräckligheten i förfarandena för den interna kontrollen. Intern granskning behövs särskilt i större enheter där ledningen inte enbart med egna åtgärder kan fastställa ändamålsenligheten och tillräckligheten i den interna kontrollen.

Den interna granskningen är en operativt oberoende funktion vid ämbetsverket som ska vara åtskild från linjeorganisationen och kunna göra sina granskningar och utvärderingar enligt allmänt accepterade standarder och rekommendationer för intern granskning. Det operativa oberoendet omfattar även möjligheten att rapportera till en organisationsnivå som effektivt kan ingripa i ärenden som den interna granskningen lyfter fram. I praktiken ska den interna granskningen alltid kunna rapportera till ämbetsverkets högsta ledning.

När den interna granskningen organiseras ska man se till att den har tillgång till adekvat kompetens och resurser samt rapporteringskanaler. Tjänster för intern granskning kan även köpas in från externa leverantörer.

I statsförvaltningen är den interna granskningen organiserad så, att ämbetsverk och inrättningar som sett ett behov av intern granskning har en sådan funktion. Den rapporterar oftast till ämbetsverkets och inrättningens ledning.

Sektionen för intern granskning i delegationen för intern kontroll och riskhantering

För organisering av samarbetet kring intern granskning som gäller statsfinanserna och statsförvaltningen samt utvärdering och utveckling av granskningen har delegationen för intern kontroll och riskhantering en sektion för intern granskning. Sektionens ordförande ska komma från finanscontrollerfunktionen. I sektionen finns företrädare från alla förvaltningsområden.

Sektionen har bl.a. utarbetat ett modellreglemente för ämbetsverkens och inrättningarnas interna granskning samt anvisningar och modeller för konkurrensutsättning av granskningstjänster.

 

Kontakt

Heli Iirola, konsultativ tjänsteman
Tfn 02955 30241
[email protected]

Taru Mäkelä, assistent
Tfn 02955 30163
[email protected]