Den interna revisionen

Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning ska ordna intern revision om det finns ett motiverat behov av detta med anledning av de förfaranden för intern kontroll som förutsätts i 69 och 69a § i förordningen om statsbudgeten. Den interna revisionen ska redogöra för ledningen om den interna tillsynens sakenlighet och tillräcklighet, och utföra revisionsutgifter som ledningen beordrat.

Den interna revisionen ska ordnas med beaktande av de allmänna standarder och rekommendationer som gäller den.

Sektionen för intern revision, som stöder, ger anvisningar om och förenhetligar arbetet för interna revisorer inom den offentliga förvaltningen genom att utarbeta rekommendationer och mallar för interna revisioner samt genom att ta ställning till aktuella frågor, agerar samarbetsorgan för ministeriernas interna revisorer.

Anvisningar om bekämpning av korruption för statens ämbetsverk och inrättningar

Kontaktuppgifter

Heli Iirola
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30241
[email protected]

Taru Mäkelä
assistent
tfn 02955 30163
[email protected]