EU:s årliga budget

EU:s årliga budget består av unionens inkomster och utgifter för ett räkenskapsår (kalenderår).  

Det slutliga budgetbeloppet är rätt liten i förhållande till medlemsstaternas sammanräknade bruttonationalinkomst och storleken på deras offentliga ekonomier. Beslut om unionens budget fattas av dem som utövar unionens budgetmakt, dvs. EU:s råd och Europaparlamentet. 
 
Anslagen ska iaktta de maximibelopp som anges i den fleråriga budgetramen. I praktiken budgeteras anslagen i den årliga budgeten i allmänhet så att de understiger maximibeloppen i ramen. Detta görs för att skapa utrymme för oförutsedda situationer. Om det är motiverat att ändra budgeten, till exempel på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, kan kommissionen lägga fram tilläggsbudgetförslag under budgetåret. 
Bestämmelser om upprättandet och genomförandet av unionens budget finns i budgetförordningen. 

Kommissionen genomför budgeten i samarbete med medlemsstaterna. I unionens budget ingår fonder genom vilka budgetens utgifter huvudsakligen överförs till medlemsstaterna.  Finland får

EU-medel bland annat för stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen samt strukturpolitiska stöd ur Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och fonden för en rättvis omställning (FRO). Dessutom styr till exempel finansieringsprogrammet Horisont Europa forskningsfinansieringen i Finland. Finland får också finansiering ur återhämtningsinstrumentet bland annat för finansiering av Finlands program för hållbar tillväxt.

Tidsplan för upprättandet av budgeten

Januari–april

Kommissionen diskuterar politiska tyngdpunkter och riktlinjer för budgetpolitiken. Organen gör upp en preliminär kalkyl över sina utgifter det följande året. Kommissionen utarbetar ett budgetförslag om dem. 

Rådet och Europaparlamentet godkänner i början av året sina respektive riktlinjer för nästa års budget, där de redogör för sina egna prioriteringar.

Maj–juni

Kommissionen lämnar sitt budgetförslag till dem som utövar budgetmakt. Budgetpropositionen har i allmänhet översatts till alla officiella språk senast i mitten av juni. Rådets arbetsgrupp (budgetkommittén) diskuterar kommissionens budgetförslag för att bereda rådets ståndpunkt i frågan.

Juni–juli

Företrädare för kommissionen, rådet och Europaparlamentet förhandlar om förslaget vid trepartsförhandlingar (trilogi)

Juli–september

Rådet antar sin ståndpunkt om budgetpropositionen. Rådet meddelar Europaparlamentet sin ståndpunkt om budgetpropositionen. Parlamentets budgetutskott börjar behandla budgetpropositionen.

Oktober

Vid trepartsförhandlingarna (trilogi) behandlas öppna frågor om propositionen och genomförandet av budgeten för innevarande år. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt i plenum. Kommissionen kan fram till sammankallandet av förlikningskommittén göra ändringar i sitt eget budgetförslag, dvs. utarbeta en s.k. rättelseskrivelse. Till exempel jordbrukets utgiftsbehov uppdateras vanligtvis i en rättelseskrivelse som ges i oktober.

November–december

Om Europaparlamentets och rådets ståndpunkter avviker från varandra, sammankallas förlikningskommittén.  Utöver företrädare för Europaparlamentet och rådet deltar också kommissionen i kommitténs arbete. Förlikningskommittén har 21 dagar på sig att nå enighet om följande års budget.

I samband med förlikningskommittén sammanträder också rådet för ekonomiska och finansiella frågor, som behandlar budgetfrågor.

Det samförstånd som nåtts i förlikningskommittén, dvs. den gemensamma texten, ska bekräftas både i parlamentet och i rådet inom de följande 14 dagarna. Budgeten kan inte godkännas utan Europaparlamentets godkännande. Om förlikningskommittén inte når samförstånd om budgeten eller om parlamentet förkastar den gemensamma texten, ska kommissionen utarbeta ett nytt budgetförslag.

Januari-december

Kommissionen genomför budgeten i samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen får lägga fram kompletterande eller korrigerande tilläggsbudgetpropositioner under finansåret under oundvikliga, extraordinära eller oförutsedda omständigheter.

EU-budgeten (rådet)
EU:s budget, allmänt (kommissionen) 
EU:s årsbudget och tilläggsbudgetar (kommissionen)
EU:s budget online (EU:s författningsdatabas Eurlex)
EU:s finansförordning (Eurlex)
Finlands program för hållbar tillväxt

Kontaktinformation
Specialsakkunnig
Johanna Makkonen
tfn 0295 160 587
johanna.makkonen(at)gov.fi