Statsunderstöd

Med statsunderstöd avses offentlig finansiering som utan direkt motprestation beviljas andra än statliga ämbetsverk eller inrättningar av anslag som tagits in i statsbudgeten eller av medel i statliga fonder utanför statsbudgeten. Statsunderstöd beviljas efter prövning och de används för att understödja verksamhet av många slag och olika projekt.

Med statsunderstödsverksamhet avses verksamhet som ordnas av statsbidragsmyndigheterna och vars syfte är att med hjälp av statsunderstöd uppnå mål som tillgodoser samhälleliga behov.

De anslag som anvisas för statsunderstöd är överföringsutgifter i statsbudgeten. Statsunderstöden ska riktas effektivt och användas på ett resultatrikt och verkningsfullt sätt i enlighet med principerna för god förvaltning och god ekonomi. Statsbidragsmyndighetens verksamhet ska vara effektiv, ändamålsenlig och transparent.

Information om statsunderstöd som kan sökas och om statsunderstöd som beviljats 

Information om statsunderstöd som kan sökas och om statsunderstöd som beviljats 
Information om de statsunderstöd som kan sökas och om statsunderstöd som beviljats finns fritt tillgänglig i de digitala tjänsterna för statsunderstödsverksamheten (statsunderstödstjänsterna), som ingår i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten. Informationen om statsunderstöd kan utnyttjas till exempel i beslutsfattandet. Mängden information som publiceras i tjänsterna ökar gradvis.

Gemensamma statsunderstödstjänster är 

  • Sokunderstod.fi, en webbtjänst för utlysningar och information till de sökande
  • Granskaförvaltningen.fi, en webbtjänst för informationsförmedling
  • Administreraunderstod.fi, en webbtjänst för statsbidragsmyndigheterna för administrering och behandling av statsunderstöd.

Alla utlysningar om statsunderstöd publiceras i tjänsten Sokunderstod.fi. Statsunderstöd söks antingen via tjänsten Sokunderstod.fi eller via någon annan e-tjänst som statsbidragsmyndigheten tillhandahåller. Statsbidragsmyndigheten kan också tillhandahålla andra alternativa sätt att ansöka om statsunderstöd. Statsunderstöd som sökts och beviljats kan granskas i tjänsten Tutkiavustuksia.fi, som är en del av tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

Statskontorets statsunderstödstjänster

Statskontoret publicerar egna material till stöd för statsbidragsmyndigheternas införande och användning av statsunderstödstjänsterna. Statskontoret har till exempel utarbetat en handbok om funktionerna i statsunderstödstjänsterna och anvisningar om användningen av tjänsterna.

Utveckling av statsunderstödsverksamheten 

Finansministeriet har som mål att stärka den kunskapsbaserade ledningen och öka genomslaget i den förvaltningsövergripande statsunderstödsverksamheten. Målet är också att förbättra produktiviteten. Målet med utvecklandet av statsunderstödsverksamheten är dessutom att reformera och harmonisera förvaltningen och att förenhetliga förfarandena för statsunderstöd. 

För att dessa mål ska nås krävs

  • att de administrativa och ekonomiska förfaringssätten utvecklas och förenhetligas
  • att statsunderstödstjänsterna tas i bruk och används av statsbidragsmyndigheterna samt
  • handledning, stöd och gemensam utveckling.

Kontakt information

Tuula Lybeck, ledande specialsakkunnig 
finansministeriet, Kehittämis- ja hallintotoiminto, Tietoyksikkö Telefon:0295530595   E-postadress:

Statskontoret