EU:s makroekonomiska stöd

Makroekonomiskt stöd är ett finansiellt instrument vars primära mål är att hjälpa mottagarlandet över ett tillfälligt underskott i betalningsbalansen och samtidigt stödja genomförandet av ekonomiska reformer. Stödet är bundet till strukturella ekonomiska reformer i mottagarländerna som avtalats med Internationella valutafonden IMF. Till gemenskapens stöd hör flera villkor, som kan delas in i makroekonomiska, strukturella och politiska. Makrostödet beviljas oftast i flera poster och beslut om utbetalning fattas enligt villkorlighetskriterier.

Makroekonomiskt stöd beviljas oftast som medelfristiga lån. Makrostöd till framförallt de fattigaste länderna kan även inkludera en betydande bidragsdel. Makrostödlånen beviljas garanti från gemenskapens garantifond, som tillförs medel inom ramen för en årlig avsättning i budgeten. En eventuell bidragsdel betalas med gemenskapens budgetmedel.

Beviljande av makroekonomiskt stöd avgörs från fall till fall. I beslutet fastställs det totala stödbeloppet, lånets löptid och villkoren för beviljande av stödet. Beslutet förutsätter enhällighet i EU:s ministerråd.

Kontakpersoner

Minna Nikitin
tfn. 02955 30490

Jouni Sinivuori
tfn. 02955 30463

[email protected]