EU:s makroekonomiska stöd

EU:s makroekonomiska stöd åt länder utanför unionen är ett finansiellt instrument vars primära mål är att hjälpa mottagarlandet över ett tillfälligt underskott i betalningsbalansen. Det utgör samtidigt ett stöd för genomföringen av ekonomiska reformer.

Beslut om beviljande av makroekonomiskt stöd fattas från fall till fall. I beslutet fastställs det totala stödbeloppet, lånets löptid och villkoren för beviljande av stödet.

Det makroekonomiska stödet är bundet till strukturella ekonomiska reformer i mottagarländerna, om vilka man avtalat med Internationella valutafonden IMF. Makrostödet beviljas oftast i flera poster, och beslut om utbetalning kräver att villkoren för finansieringen uppfyllts.

Det makroekonomiska stödet beviljas oftast som medelfristigt lån. I vissa särskilda fall kan makrostödet också inkludera en gåvodel. Makrostödlånen beviljas garantier ur gemenskapens budgetmedel. Eventuella förluster täcks med medel från garantifonden som byggs upp med avgifter som ingår i den årliga budgeten. Den eventuella gåvodelen betalas också med gemenskapens budgetmedel.

Kontakpersoner:

Minna Aaltonen
tfn 02955 30325
minna.aaltonen(at)gov.fi