Sysselsättning och kompetens – preliminär plan för återhämtning och resiliens

Programmet höjer sysselsättningsgraden och kunskapsnivån i syfte att påskynda en hållbar tillväxt. Finansiering riktas bl.a. till arbetskraftsservice, studieutbud, forskning, utveckling- och innovationer samt till branscher som särskilt drabbats av coronakrisen.

Mål

Avsikten är att förnya bland annat tjänsterna för jobbsökning så att de blir kundorienterade och utnyttja digitaliseringen i dem. Arbetsbaserad invandring görs smidigare och välbefinnandet i arbetet samt sysselsättningen av partiellt arbetsföra främjas.

Den långsiktiga tillväxten främjas genom att kompetensnivån hos såväl unga som vuxna höjs. Det skapas fler möjligheter till kontinuerligt lärande så att studerandet inte är bundet till en viss plats.
Programmet stärker den gemensamma användningen av forskningsinfrastrukturer och ökar forsknings- och utvecklingsintensiteten, vilket ökar tillväxten också på längre sikt.

Målet är att påskynda reformer, återhämtning och hållbar tillväxt inom de sektorer som drabbats hårdast av krisen, dvs. turismen, den kreativa ekonomin och evenemangssektorn. I detta arbete eftersträvas innovationer och utnyttjande av forskningsdata.

Finansiering

Preliminär uppskattning: cirka 640 miljoner euro

Plock

I sysselsättnings- och kompetensprojekten ingår till exempel följande:

  • nordisk modell för arbetskraftsservice: mer personal vid arbets- och näringsbyråerna och reformer i informationssystemen
  • smidigare rekrytering av toppkompetens från utlandet
  • nya möjligheter till kontinuerligt lärande, platsoberoende studier samt fler nybörjarplatser vid högskolorna
  • mer finansiering för forskning och utveckling samt innovations- och forskningsinfrastrukturerna
  • stöd för reformering av turismen samt den kreativa och kulturella sektorn

Vad är den praktiska nyttan?

Arbetssökanden har nytta av bättre service då arbets- och näringsbyråerna får mer personal. Nya jobb kan hittas snabbare eftersom arbetssökanden får mer stöd för jobbsökningen.
Företagen får tillgång till kompetenta arbetstagare snabbare än i dagsläget när det blir lättare för toppkompetens att komma till Finland. Också de nyanlända drar nytta av att arbetstillståndet ordnas snabbare. Snabbare rekrytering förbättrar sysselsättningen och därigenom den offentliga ekonomin.

Studiemöjligheterna förbättras emedan högskolorna får fler nybörjarplatser. Dessutom satsar man på studiernas pedagogiska kvalitet och mångsidighet. Det är möjligt att studera flexibelt, vilket lockar också utländska studerande till Finland. Kontinuerligt lärande stöder förvärvandet av nya färdigheter som behövs i arbetslivet.

Forskning, utveckling och innovationer ökar produktiviteten och förbättrar företagens internationella konkurrenskraft. Tilläggsfinansieringen främjar i synnerhet innovationer som stöder den gröna övergången. Finlands ekonomi växer och sysselsättningen förbättras då företagen klarar sig i konkurrensen.

De sektorer som drabbats värst av coronaepidemin kommer att återhämta sig och överleva kommande kriser endast om de kan förnya sig. Därför stöder programmet reformer i synnerhet inom turismen, den kreativa ekonomin och evenemangssektorn. Stöd beviljas bl.a. för export och internationalisering. På detta sätt tryggas arbetsplatser – och finländarna får tjänster och upplevelser.