Sysselsättning och kompetens – planen för återhämtning och resiliens

Programmet höjer sysselsättningsgraden och kunskapsnivån i syfte att påskynda en hållbar tillväxt. Finansiering riktas bl.a. till arbetskraftsservice, studieutbud, forskning, utveckling- och innovationer samt till branscher som särskilt drabbats av coronakrisen.

Mål

Avsikten är att förnya bland annat tjänsterna för jobbsökning så att de blir kundorienterade och utnyttja digitaliseringen i dem. Arbetsbaserad invandring görs smidigare och välbefinnandet i arbetet samt sysselsättningen av partiellt arbetsföra främjas.

Den långsiktiga tillväxten främjas genom att kompetensnivån hos såväl unga som vuxna höjs. Det skapas fler möjligheter till kontinuerligt lärande så att studerandet inte är bundet till en viss plats.
Programmet stärker den gemensamma användningen av forskningsinfrastrukturer och ökar forsknings- och utvecklingsintensiteten, vilket ökar tillväxten också på längre sikt.

Målet är att påskynda reformer, återhämtning och hållbar tillväxt inom de sektorer som drabbats hårdast av krisen, dvs. turismen, den kreativa ekonomin och evenemangssektorn. I detta arbete eftersträvas innovationer och utnyttjande av forskningsdata.

Finansiering

575 miljoner euro i löpande priser

Plock

I sysselsättnings- och kompetensprojekten ingår till exempel följande:

  • nordisk modell för arbetskraftsservice: mer personal vid arbets- och näringsbyråerna och reformer i informationssystemen
  • smidigare rekrytering av toppkompetens från utlandet
  • nya flexibla möjligheter till kontinuerligt lärande och digitala tjänster som stöder utnyttjandet av dessa, öppnande av utbudet på högskolor med hjälp av digitalisering 
  • mer finansiering för forskning och utveckling samt innovations- och forskningsinfrastrukturerna
  • stöd för reformering av turismen samt den kreativa och kulturella sektorn

Vad är den praktiska nyttan?

Arbetssökande och företag har nytta av kundorienterad service, när arbets- och näringsbyråernas webbtjänster förbättras och byråerna får mer personal. Arbetsrelaterad invandring underlättas genom att skapa smidiga digitala tjänster. Tjänsterna vid Navigatorerna för unga görs mångsidigare. Dessutom påskyndas strukturreformer som främjar sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

En kompetent arbetskraft stöder förnyandet av arbetslivet. Möjligheterna till kontinuerligt lärande ökar och blir lättare att hitta, vilket stöder förvärvandet av nya färdigheter och sysselsättning. Deltagandet blir jämlikare.

Det blir möjligt att studera flexibelt och oberoende av plats vid högskolor i och med att man utvecklar digitala inlärningsmiljöer. Flexibiliteten lockar utländska studeranden till Finland. Högskolorna får flera nybörjarplatser.

Forskningen, utvecklingen och innovationerna ökar produktiviteten och förbättrar företagens internationella konkurrenskraft. Tilläggsfinansieringen främjar framför allt kompetens och innovationer som stödjer grön övergång. Dessutom görs det investeringar i forsknings- och innovationsinfrastrukturen. Finlands ekonomi växer och sysselsättningen förbättras då företagen kan konkurrera framgångsrikt. 

De sektorer som drabbats värst av coronaepidemin kommer att återhämta sig och överleva kommande kriser endast om de kan förnya sig. Därför stöder programmet reformer i synnerhet inom turismen, den kreativa ekonomin och evenemangssektorn. Stöd beviljas bl.a. för export och internationalisering. På detta sätt tryggas arbetsplatser – och finländarna får tjänster och upplevelser.

EU-flaggan med en text Finansieras av Europeiska unionen – Next Generation EU.