Finansinspektionen, den gemensamma tillsynsmekanismen och det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Finansinspektionen är en myndighet med ansvar för finansierings- och försäkringstillsynen i Finland. Finansinspektionen övervakar bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen och andra aktörer i försäkringsbranschen. Dessutom övervakar Finansinspektionen värdepappersföretag, fondbolag samt börsen och värdepapperscentraler. Med stöd av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) täcks kostnaderna för tillsynen till största delen med tillsynsavgifter som tas ut hos tillsynsobjekten. Kostnaderna för tillsynen finansieras till 95 procent med tillsynsavgifterna. Den återstående andelen på fem procent kommer från Finlands Bank som Finansinspektionen administrativt är knuten till. I sitt beslutsfattande är Finansinspektionen en självständig myndighet.

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls. Finansinspektionen främjar goda förfaranden på finansmarknaden och allmänhetens kunskaper om finansmarknaden. Bestämmelser om Finansinspektionens uppgifter och behörighet finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Ärenden som gäller Finansinspektionen ska i statsrådet behandlas av finansministeriet.

I bankunionen har tillsynen över de största bankerna enligt EU-förordningen (EU) Nr 1024/2013 koncentrerats till det gemensamma tillsynsrådet som är verksamt vid Europeiska centralbanken (ECB). Finansinspektionen hör till den gemensamma tillsynsmekanism som består av ECB och de nationella behöriga myndigheterna. Följande kreditinstitut som är verksamma i Finland står under direkt tillsyn av ECB: OP Gruppen och Kommunfinans Abp. Finansinspektionen assisterar ECB i tillsynsuppdraget. Finansinspektionens kostnader täcks till största delen med tillsynsavgifter som tas ut hos de objekt som med stöd av ECB:s förordning (EU) nr 1163/2014 står under direkt tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen har fortfarande huvudansvaret för den direkta tillsynen av andra än de betydande finländska bankerna.

Finansinspektionen hör också till det europeiska systemet för finansiell tillsyn vars syfte är att säkerställa tillsynen av Europeiska unionens finanssystem.

Kontaktuppgifter

Jaakko Weuro, lagstifningsråd

[email protected]

Mera information:

Finansinspektionen

ECBs banktillsyns sidor