Tobaksaccisen

Tobaksaccisen gäller cigarretter, cigarrer, cigariller och löstobak. Beskattningen av löstobak är indelad i två produktgrupper: finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt annan pip- och cigarrettobak. Tobaksskatt tas även ut på andra produkter som innehåller tobak, på cigarrettpapper och på vätskor för elektroniska cigaretter. Beskattningen sker med stöd av lagen om tobaksaccis (1470/1994).

År 2019 inbringade skatten 929 miljoner euro.

Tobaksskatten är en harmoniserad skatt. Europeiska unionens harmoniserade skattelagstiftning omfattar cigarretter, cigarrer och cigariller, finskuren tobak samt annan pip- och cigarrettobak. Andra produkter som innehåller tobak, samt cigarrettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter omfattas inte av unionens lagstiftningsbehörighet, utan de är föremål för nationella punktskatter. Förpliktande bestämmelser om förenhetligad tobaksbeskattning ingår i direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror. Direktivet föreskriver om minimiskattenivåer, definitioner samt andra faktorer i anslutning till beskattningen och dess struktur.

Målet med tobaksskatten är att främja folkhälsan och generera intäkter

Tobaksskatten har både fiskala och hälsopolitiska mål. Åtgärder som påverkar priset på och beskattningen av tobaksprodukter är ett effektivt sätt att påverka rökandet på befolkningsnivå. Även om man genom beskattning kan minska på rökandet och skadorna som beror på det, måste nivåerna för tobaksaccisen fastställas med hänsyn till att höjningen av priserna på inhemska tobaksprodukter skapar incitament både för reseinförsel och för gråimport på grund av de stora prisskillnaderna jämfört med tobaksprodukter som säljs i närområdena.

Cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter beskattas per enhet och enligt värde beräknat på detaljhandelspriset. Skatten på billiga cigarretter är en minimiaccis som endast baserar sig på antalet, om skatten per enhet och enligt värde inte överstiger minimiaccisbeloppet. Minimiaccisen är en viktig faktor när det gäller att uppnå tobaksskattens hälsopolitiska mål och minska t.ex. de ungas tobaksrökning. Vid ingången av år 2017 beskattas både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter.

Vid ingången av år 2018 ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den blev förenlig med skattestrukturen för cigaretter och finskuren tobak. Utöver värderelaterad skatt ska det också tas ut skatt per enhet på cigarrer och lagen även innehåller bestämmelser om minimiskatt på cigarrer. Målet med ändringen är att den euromässiga skattenivån för cigarrer skulle vara åtminstone på samma nivå som skattenivån för billiga cigarretter.  Ändringen stärker tobaksbeskattningens enlighet och konsekvent samt främjar de hälsorelaterade målen, dvs. att minska tobaksrökningen.

Höjningar av tobaksskatten samt skattenivåerna

Tobaksskatten höjs regelbundet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering fortsätter regeringen med gradvisa höjningar av punktskatterna på tobak- och nikotinprodukter med sammanlagt 200 miljoner euro under den regeringsperioden 2019-2023.

Skattesatserna för olika tobaksvaror visas i tabellen i lagen om tobaksaccis. Till exempel skatten per enhet för cigaretter är från och med ingången av 2021 7,625 cent per cigarett och skatten enligt värde 52 procent av detaljhandelspriset. I praktiken tillämpas skatten på tobaksaskar med 20 cigarretter som kostar mer än 8,69 euro. Billigare askar beskattas med minimiaccisen, som är  30,225 euro per cigarett.
 
Skatteförvaltningens anvisningar innehåller mera information om punktskatten på tobak. (Skatteförvaltningen)

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.