Ansökan om förlängning av tiden för täckande av underskott 

Enligt den bestämmelse  i kommunallagen som trädde i kraft 1.12.2020 (110 a §) har kommuner och samkommuner möjlighet att ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott. Förlängning kan sökas, om kommunen eller samkommunen på grund av exceptionella och tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin inte kan täcka underskottet i sin balansräkning inom de föreskrivna fyra åren. 

Finansministeriet kan på ansökan bevilja två år tilläggstid för täckandet av underskottet. Underskottet ska i sådana fall med andra ord täckas inom sex år från ingången av året efter det år då bokslutet fastställdes i stället för de föreskrivna fyra åren. 

En förlängning av tiden för täckande av underskott kan inte sökas, om det har blivit svårare att täcka underskottet av någon annan orsak än coronaepidemin.

När ska ansökan lämnas in?

Ansökan om ändring av tidsfristen kan i övrigt göras tidigast i juni året före utgången av den period under vilken underskottet täcks och den ska göras senast före utgången av augusti det år då tiden för täckande av underskottet upphör. 

En förlängning av tiden för täckande av underskott som upphör 2023 ska alltså sökas före utgången av augusti 2023.

Förlängning kan sökas sista gången år 2025. Då kan man ansöka om förlängning av tiden för täckande av underskott som upphör 2025 och 2026.

Till ansökan ska fogas en utredning 

Till ansökan ska fogas en utredning om de ekonomiska konsekvenser som coronaepidemin medfört för kommunen eller samkommunen och en plan för de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin. 

De ekonomiska konsekvenserna kan beskrivas till exempel genom att man jämför utfallsprognoserna med de uppgifter om intäkter och kostnader som presenterats i budgeten och motsvarande uppgifter om ekonomin under tidigare år.

Utarbetande av kommunens budget och plan samt rapportering

Om en kommun eller samkommun beviljats en förlängning av den tid under vilken underskottet ska täckas, ska kommunen eller samkommunen utarbeta sin budget och ekonomiplan så att beslut om åtgärder för att täcka underskottet fattas.

Den verksamhetsberättelse som ingår i bokslutet ska innehålla en redogörelse för genomförandet av och tillräckligheten hos åtgärderna under räkenskapsperioden. Den redogörelse som presenteras i verksamhetsberättelsen ska tillställas finansministeriet före utgången av juni efter att bokslutet har godkänts. 

Ytterligare information:

Ansökan lämnas in till finansministeriets registratorskontor [email protected]
•    Ansökningsblankett
•    Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen RP 159/2020
•    Temporär ändring av kommunallagen i författningssamlingen 883/2020 

Kontaktinformation

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman,  tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)gov.fi
Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi