Frånvaron

Sjukfrånvaro

Tjänstemän får full lön under högst 60 sjukdagar per kalenderår. Därefter sänks lönen till 75 %. Antalet sjukdomsfall påverkar inte betalningen av ifrågavarande förmåner utan frånvarodagarna följs upp kumulativt. När antalet tjänstledighetsdagar i obruten följd överstiger 180 sjukdagar sänks lönen till 60 %. Tjänstemän har rätt till lön under sjukdomstid för oavbruten sjukledighet i högst ett år.

Arbetstagare får full lön under sjukdomstid i 21–35 dagar per sjukdomsfall beroende på anställningstid inom staten. Partiell lön (två tredjedelar av lönen) betalas i högst ett år till arbetstagare. 

Vid arbetsolycksfall och yrkessjukdom betalas lön under sjukdomstid något längre perioder än ovan. Full lön betalas då i 90 dagar per fall. 

Familjeledigheter 

Möjliga familjeledigheter är 
-   moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet (familjeledigheterna               fram till 31.7.2022) / graviditets-, särskild graviditets- och föräldraledighet                                        (familjeledighetsreformen från och med 1.8.2022)
-   vårdledighet ochpartiell vårdledighet
-   tillfällig vårdledighet 
-   frånvaro på grund av svårt sjukt barn
-   frånvaro för vård av familjemedlem eller någon annan närstående
-   frånvaro av tvingande familjeskäl samt
-   ledighet för vård av anhörig

Graviditetsledighet och särskild graviditetsledighet

En gravid tjänsteman eller arbetstagare kan ta ut en graviditetsledighet på högst 40 vardagar. Arbetsgivaren betalar lön för tiden för graviditetsledigheten. Graviditetsledighet kan tas ut 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Tjänstemannen eller arbetstagaren kan också komma överens med arbetsgivaren om senareläggning av graviditetsledigheten, men den ska börja senast 14 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

Det kan i vissa fall vara nödvändigt att ta ut särskild graviditetsledighet före barnets födelse, om arbetsuppgifterna medför fara för fostrets utveckling eller för graviditeten.

Föräldraledighet 

Båda föräldrarna har möjlighet att ta ut 160 vardagar föräldraledighet. Föräldraledighet kan som utgångspunkt tas ut i högst fyra perioder, som ska vara minst 12 vardagar långa.

Föräldraledigheten kan också tas ut som partiell föräldraledighet.

Till båda föräldrarna betalas lön från och med föräldrapenningsperiodens början för högst 32 vardagar (fr.o.m. den 1 mars 2023). Resten av föräldraledigheten är oavlönad och för den tiden betalar FPA föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen direkt till föräldern själv.

Vårdledighet och partiell vårdledighet

Vårdledigheten är oavlönad. Den kan tas ut innan barnet fyller tre år. Båda föräldrarna kan inte ta ut ledighet samtidigt.

Partiell vårdledighet innebär att tjänstemannens eller arbetstagarens arbetstid är förkortad för vård av barn. Båda föräldrarna kan ta ut partiell vårdledighet under samma kalenderperiod, men de får inte vårda barnet samtidigt. Ledigheten kan tas ut till slutet av barnets andra läsår i grundläggande utbildning. När partiell vårdledighet tas ut är arbetstiden oftast 6 timmar per dygn, men även andra typer av arbetstider kan tillämpas. 

Övriga familjeledigheter

Tillfällig vårdledighet kan användas när barnet är under tolvår och plötsligt insjuknar. Då är nödvändig frånvaro för vård av barn eller ordnande av vård tillåten. Ledigheten kan tas ut under högst fyra arbetsdagar per gång. Tillfällig vårdledighet är avlönad. 

En svår sjukdom hos ett barn berättigar till tjänstledighet  eller befrielse från arbete utan lön när en tjänsteman eller arbetstagare deltar i vård, rehabilitering, handledning i vården, anpassningsträning eller annan rehabiliteringsverksamhet för barnet, efter att på förhand ha avtalat om frånvaro med arbetsgivaren.

Frånvaro för vård av en familjemedlem eller någon annan närstående är möjlig, om tjänstemannens eller arbetstagarens frånvaro behövs för särskild vård av familjemedlemmen eller någon annan närstående. Arbetsgivaren ska då försöka ordna arbetet så att tjänstemannen eller arbetstagaren kan utebli från arbetet för viss tid. Arbetsgivaren och tjänstemannen eller arbetstagaren avtalar om ledighetens längd och andra arrangemang.

Frånvaro av tvingande familjeskäl är möjlig, om tjänstemannens eller arbetstagarens omedelbara närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat hans eller hennes familj. 

En tjänsteman eller arbetstagare har rätt till ledighet för att ge personligt bistånd eller stöd till en anhörig eller en närstående som bor i samma hushåll. En förutsättning för ledigheten är att den anhörige eller närstående till följd av en allvarlig sjukdom eller skada behöver sådant betydande bistånd eller stöd som förutsätter tjänstemannens eller arbetstagarens omedelbara närvaro. Ledighet för vård av anhörig kan tas ut högst fem arbetsdagar under kalenderåret. 

Annan frånvaro 

Statens tjänstemän och arbetstagare kan ha avlönad eller oavlönad ledighet för bl.a. rehabilitering, studier, fackföreningsutbildning, vissa märkesdagar och anhörigrelaterade situationer samt deltagande i försvarsverksamhet, fackföreningsverksamhet och idrottstävlingar.

Ytterligare information

Avtal-sidan

Kontaktuppgifter

Tanja Mikkonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30341
[email protected]

Maj Wilenius
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30168
[email protected]