Frånvaron

Sjukfrånvaro

Tjänstemän får full lön under högst 60 sjukdagar per kalenderår. Därefter sänks lönen till 75 %. Antalet sjukdomsfall påverkar inte betalningen av ifrågavarande förmåner utan frånvarodagarna följs upp kumulativt. När antalet tjänstledighetsdagar i obruten följd överstiger 180 sjukdagar sänks lönen till 60 %. Tjänstemän har rätt till lön under sjukdomstid för oavbruten sjukledighet i högst ett år när ettårsgränsen överskrids 1.4.2015 eller senare. Arbetstagare får full lön under sjukdomstid i 21–35 dagar per sjukdomsfall beroende på anställningstid inom staten. Partiell lön (två tredjedelar av lönen) betalas i högst ett år till arbetstagare. Vid arbetsolycksfall och yrkessjukdom betalas lön under sjukdomstid något längre perioder än ovan. Full lön betalas då i 90 dagar per fall. 

Familjeledigheter 

Möjliga familjeledigheter är moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet, partiell vårdledighet och tillfällig vårdledighet samt frånvaro av tvingande familjeskäl. 

Moderskapsledighet 

Barnets moder kan ta ut moderskapsledighet under 105 vardagar, av vilka tjänstemän och arbetstagare får full lön under de första 72 vardagarna. Resterande tid är oavlönad, men för den betalar FPA moderskapspenning till modern i enlighet med sjukförsäkringslagen. 

Föräldraledighet, faderskapsledighet och särskild moderskapsledighet 

Oavlönad föräldraledighet kan tas ut under högst 158 vardagar och för den tiden betalas föräldrapenning i enlighet med sjukförsäkringslagen. Föräldraledighet kan tas ut av både modern och fadern till barnet. Den kan även tas ut partiellt. 

Pappor har en egen faderskapspenningsperiod på sammanlagt högst 54 vardagar. Av dessa betalas lön ut för de första 6 dagarna. Faderskapsledighet kan under moderskaps- och föräldrapenningsperioden tas ut under 0–18 vardagar som delas upp i högst fyra delar. Återstoden av faderskapsledigheten (36–54 vardagar) kan tas ut direkt efter att föräldrapenningsperioden gått ut eller flyttas fram, till dess att barnet fyller två år, och kan delas upp i högst två delar. 

Särskild moderskapsledighet kan behövas i vissa fall innan barnets föds, om arbetsuppgifterna äventyrar fostrets utveckling. 

Vårdledighet 

Vårdledigheten är oavlönad. Den kan tas ut av både modern och fadern innan barnet fyller tre år. Båda föräldrarna kan inte ta ut ledighet samtidigt. 

Partiell vårdledighet innebär att tjänstemannens eller arbetstagarens arbetstid är förkortad för vård av barn. Båda föräldrarna kan ta ut partiell vårdledighet under samma kalenderperiod, men får inte vårda barnet samtidigt. Ledigheten kan tas ut till slutet av barnets andra läsår i grundläggande utbildning. När partiell vårdledighet tas ut är arbetstiden oftast 6 timmar per dygn, men även andra typer av arbetstider kan tillämpas. 

Tillfällig vårdledighet kan användas när barnet är under tio år och plötsligt insjuknar. Då är nödvändig frånvaro för vård av barn eller ordnande av vård tillåten. Ledigheten kan tas ut under högst fyra arbetsdagar per gång. Tillfällig vårdledighet är avlönad. 

Frånvaro av tvingande familjeskäl är möjlig, om tjänstemannens eller arbetstagarens omedelbara närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat hans eller hennes familj. 

Annan frånvaro 

Statens tjänstemän och arbetstagare kan ha avlönad eller oavlönad ledighet för bl.a. rehabilitering, tvingande familjeskäl, svår sjukdom hos barn, studier, fackföreningsutbildning, vissa märkesdagar och anhörigrelaterade situationer samt deltagande i försvarsverksamhet, fackföreningsverksamhet och idrottstävlingar.

Ytterligare information

Avtal-sidan

Kontaktuppgifter

Jouko Hämäläinen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30486
[email protected]