Verktyg, handböcker och utredningar

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling har producerat ett stort antal verktyg, handböcker, utredningar och andra produkter som de upphandlande enheterna och andra intresserade kan utnyttja fritt. Bekanta dig med resultaten via listan nedan och ta dem i bruk! Listan uppdateras alltid när nya produkter blir färdiga.

Verktyg och medel

Informationssystemet HILMA

HILMA är en lagstadgad annonseringstjänst för offentlig upphandling, där aktörer inom den offentliga sektorn kan konkurrensutsätta sina upphandlingar och annonsera om kommande upphandlingar, pågående upphandlingar och resultaten av avslutade upphandlingar. Anbudsgivarna följa upp upphandlingar och lämna anbud via tjänsten. Systemet utvecklas kontinuerligt med stöd från Programmet för verkningsfull offentlig upphandling och det kompletteras med nya nyttiga egenskaper som effektiviserar genomförandet av offentlig upphandling. 

Kriteriebanken - Ansvarskriterier för offentlig upphandling

I kriteriebanken kan du leta efter hållbarhetskriterier som tillämpas vid införskaffning av produkter eller tjänster samt på basen av ansvarsmål som beaktas i upphandlingen. I kriteriebanken hittar du förutom hållbarhetskriterier som tillämpas i upphandlingar även information om olika produkters och tjänsters miljöpåverkan.

Minimikrav på ansvarstagande (Code of Conduct)

Minimikraven på ansvarstagande främjar respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet vid upphandlingar. Avsikten är att minimikraven på ansvarstagande fogas till upphandlingskontraktet. I sådana fall förutsätts det att leverantören förbinder sig till att tillverkningen av produkten sker under förhållanden som är förenliga med de etiska reglerna.

Självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens

Personer som arbetar med upphandlingar får med hjälp av självutvärderingsverktyget värdefull information om sitt eget kunnande, och kan dessutom stödja utvecklingen av organisationens kompetens och delta i insamlingen av nationell information om upphandlingskompetens. Självutvärderingen innehåller sammanlagt 30 frågor som gäller bland annat färdigheterna i fråga om beredning och genomförande av upphandlingar samt till exempel social kompetens och ledarförmåga. Verktyget är avsett att användas av upphandlande enheter.

Upphandlingslotsverktyget för strategisk planering av upphandlingar

Nättjänsten Upphandlingslots hjälper att utforma målen för upphandlingen på organisationsnivå med hjälp av den nationella upphandlingsstrategin och att kombinera dem med konkurrensutsättningar i HILMA.

Handböcker

Upphandlingar som verktyg i kommunstrategin – ett informationspaket för förtroendevalda (på finska)

Informationspaketet innehåller en samling goda praxis för ledningen. Kommuners och kommunrelaterade aktörers upphandlingar beräknas uppgå till knappa 20 miljarder euro på årsnivå. Det är därför viktigt att kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda är medvetna om upphandlingarnas betydelse och effekter med tanke på såväl budgeten som de strategiska målen.

Handbok om beaktande av kunddelaktighet vid offentliga upphandlingar (på finska)

Handboken är avsedd att vara ett konkret stöd för upphandlande enheter när det gäller att beakta kundernas delaktighet i offentliga upphandlingsprocesser. Handboken innehåller riktlinjer om de viktigaste bestämmelserna i upphandlingslagen när det gäller delaktighet och den ger också en beskrivning av möjligheterna till flexibilitet i samband med dessa. Handboken innehåller dessutom en samling goda praxis om metoder och möjligheter för kunders delaktighet.

Handbok om indelning av upphandlingar i delar (på finska)

Handboken är avsedd som konkret hjälp för de upphandlande enheterna vid den övergripande planeringen av upphandlingen. Handboken behandlar den centrala juridiken för uppdelning av upphandlingar i delar. Handboken innehåller dessutom en samling goda praxis om metoder och möjligheter för uppdelning av upphandlingar.

Handbok om ledning och utveckling av offentlig upphandling (på finska)

Handboken innehåller mångsidig information om strategisk ledning av upphandlingar, analys av upphandlingar, allmänna strategiska riktlinjer, operationalisering av strategin samt utvärdering och mätning av såväl de mest betydande upphandlingarna som hela strategin.

Handbok om förebyggande av arbetsrelaterad exploatering vid offentlig upphandling (på finska)

Handboken hjälper att beakta riskerna i samband med arbetsrelaterat utnyttjande vid offentlig upphandling. Handboken berättar om fall med utnyttjande och människohandel och den ger anvisningar om hur man ska gå till väga om man misstänker att arbetsrelaterat utnyttjande förekommer vid inhemska upphandlingar. Guiden föreslår dessutom åtgärder som förebygger utnyttjande i olika skeden av upphandlingen.

Handbok om beredskap i fråga om offentlig upphandling (på finska)

Beredskap i fråga om upphandling förutsätter att organisationen identifierar de upphandlingar som förutsätter riskhanteringsåtgärder. I guiden beaktas särskilt ledarskapsperspektivet när det gäller att genomföra systematisk riskhantering i fråga om organisationernas upphandlingskontrakt.

Handbok om ansvarsfull upphandling av livsmedel (på finska)

Guiden hjälper aktörer inom den offentliga sektorn att upphandla ansvarsfullt producerade livsmedel. Guiden tar i större utsträckning än tidigare hänsyn till kraven på hållbar utveckling och ansvar och handleder de offentliga aktörerna i användningen av upphandlingskriterier för olika livsmedelsgrupper.

Guiden för upphandling av ansvarsfulla måltidstjänster 

Upphandlingshandboken för ansvarsfulla mattjänster är den första täckande upphandlingsanvisningen för mattjänster som behandlar frågan med tanke på ekologiskt, socialt, ekonomiskt och näringsmässigt ansvar. Handboken definierar en fungerande och ansvarsfull mattjänst och hur en sådan kan ordnas i olika verksamhetsmiljöer. Handboken har också översatts till engelska.

Spelregler för koldioxidsnåla upphandlingar (på finska)

Spelreglerna för koldioxidsnål offentlig upphandling är en guide för alla som arbetar med offentlig upphandling. De bidrar till att finslipa strategin, taktik och praktiska åtgärder för att uppnå koldioxidmålen. De visar vilka faktorer och steg i ledningen och genomförandet som är de mest kritiska för att uppnå de fastställda målen.

Upphandlande enheters arbetsanvisning om bekämpning av grå ekonomi (på finska)

Syftet med arbetsanvisningen för bekämpning av grå ekonomi är att presentera sådana fenomen inom grå ekonomi som upphandlande enheter kan stöta på i sin verksamhet. Anvisningen innehåller information om faktorer som exponerar för olika former av grå ekonomi och förslag till hur riskerna kan minskas. Dessutom beskrivs hur man ska agera i situationer där sådana risker har identifierats.

Vägen till verkningsfulla IKT-upphandlingar - Handbok för upphandlande enheter och anbudsgivare

Nya handboken för IKT-upphandlingar erbjuder en modell för effektiv IKT-upphandling och ett smidigt samarbete. Handboken innehåller anvisningar både för upphandlande enheter och för anbudsgivare i de olika skedena av upphandlingen.

Utredningar och rapporter

Utredning över rådgivning och stöd i anslutning till upphandling (på finska)

I utredningen bedöms huruvida kostnadsfri rådgivning och avgiftsfritt stöd är tillräckliga ur de upphandlande enheternas och anbudsgivarnas synvinkel. Genom utredningen skapade man med hjälp av en nationell helhet av rådgivnings- och stödtjänster för offentlig upphandling ett informationsunderlag och metoder som kan utnyttjas vid genomförandet av målen i strategin för offentlig upphandling.

Utredning om kol- och miljöfotavtryck vid upphandling (på finska)

I HILMI-projektet utreddes det hur lagstiftningen och andra styrmedel borde utvecklas och hur man ska följa upp och mäta upphandlingar för att offentliga upphandlingars kol- och miljöavtryck ska kunna minskas på ett kostnadseffektivt sätt.

Utredning om effektivisering av rättegångar som gäller offentlig upphandling (på finska)

I en utredning som gjorts av utredaren professor emerita Leena Halila, föreslås det att en del av upphandlingsbesvären i marknadsdomstolen ska förklaras brådskande och att särskild uppmärksamhet ska fästas vid processledningen och utvecklingen av den i marknadsdomstolens och högsta förvaltningsdomstolens verksamhet.

Utredning om den totala volymen av offentliga upphandlingar och nyttjande av data (på finska)

Den totala volymen av offentliga upphandlingar i Finland och nyttjandet av data som stöd för upphandlingen utreddes för första gången genom ett omfattande forskningsprojekt.

Utredning om utbildning i offentlig upphandling i Finland 2021 (på finska)

I utredningen har man kartlagt utbildningsbakgrunden hos de yrkesmänniskor som gör offentliga upphandlingar samt samlat information om läroanstalter som erbjuder utbildning i upphandling. Enligt utredningen behövs det mer utbildning i upphandling, i synnerhet fördjupad utbildning i offentlig upphandling.

Utredning om utmaningar vid offentlig upphandling (på finska)

Program för verkningsfull offentlig upphandling har utrett de viktigaste utmaningarna för företag som vill lämna anbud vid offentlig upphandling. Enligt enkäten består de med betydande hindren för anbudsgivning av den tunga anbudsprocessen, de krav som ställs på upphandlingsobjektet och anbudsgivaren samt att innehållet i anbudsförfrågan ofta skräddarsys så att endast vissa anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud. 

En utredning om livsmedelsupphandling som tar hänsyn till den biologiska mångfalden (på finska)

Den offentliga upphandlingen av livsmedel kan bidra till att förhindra förlust av biologisk mångfald. I utredningen föreslås principer och kriterier som kan främja den biologiska mångfalden och användas som stöd för hållbar upphandling av livsmedel.

Utredning om sysselsättningsvillkoret vid upphandling (på finska)

Utredningen sammanfattar nationella och EU-erfarenheter och praxis i fråga om tillämpningen av sysselsättningsvillkoret vid offentlig upphandling. Medvetenheten om användningen av sysselsättningsvillkoret borde enligt utredningen ökas vid offentlig upphandling. 

Lägesbild över den offentliga upphandlingen i Finland (på finska)

Lägesbilden från 2020 presenterar befintliga strukturer och gällande praxis för utveckling av den offentliga upphandlingen. Publikationen innehåller också åtgärdsförslag och rekommendationer som experterna anser vara ändamålsenliga.

Arbetsgruppens förslag för effektivare rättegångar (på finska)

En arbetsgrupp bedömde en utredning från 2021 om de långa behandlingstiderna för besvär som gäller offentlig upphandling och effektiviseringen av dem. Arbetsgruppen bedömer för varje förslags del om det är nödvändigt med fortsatta åtgärder.

Övriga resultat och åtgärder

Green deal -avtal

Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda undertecknade i september 2020 ett frivilligt Green deal -avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser. Social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, städerna Helsingfors, Tammerfors och Vanda samt upphandlingsorganisationerna Monetra Oulu Oy och Tuomi Logistiikka Oy undertecknade i november 2020 ett frivilligt Green deal -avtal om minskning av skadliga ämnen i miljöer för småbarnspedagogik. 

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling

Projektet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling är ett riksomfattande samordningsprojekt som inleddes i augusti 2020. Syftet med projektet är att öka sysselsättningen genom upphandling på riksnivå och sprida den inom den offentliga upphandlingsverksamheten i så stor omfattning som möjligt. Arbets- och näringsministeriet har det övergripande ansvaret för genomförandet av programmet för arbetsförmåga och deltar i finansieringen av den riksomfattande samordningen. Projektet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling genomförs av Kommunförbundet.

Innovation Broker -pilotförsök (på finska)

Innovation Broker, dvs. ”förmedlare av innovation”, är en internationell verksamhetsmodell som syftar till att öka volymen av och kvaliteten hos innovativa upphandlingar genom att identifiera och sammanföra de upphandlande enheternas upphandlingsuppgifter och företagens innovationsdata.

Mentorprogrammet för offentlig upphandling

Målet med programmet är att öka upphandlingskompetensen, skapa riksomfattande nätverk, överföra tyst kunskap, öka möjligheterna att samarbeta och bilda nätverk över organisationsgränserna samt stödja kompetensutvecklingen i upphandlingsfrågor. Det första mentorprogrammet inleddes hösten 2022. 

Nätverket för verkningsfulla upphandlare (på finska)

Nätverket delar med sig av god praxis, det påskyndar uppskalningen av välfungerande verksamhetsmodeller och utvecklar upphandlingarnas genomslag över organisationsgränserna. Nätverket består av finländska upphandlare med betydande upphandlingsvolymer.