Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Om de statsanställdas rättsliga ställning bestäms i statstjänstemannalagen och -förordningen för tjänstemäns del, och i arbetsavtalslagen för de anställda i arbetsavtalsförhållande. I lagen om statens tjänstekollektivavtal föreskrivs om regleringssystemet för tjänsteförhållandets villkor, och i lagen om kollektivavtal om regleringssystemet för arbetsförhållandets villkor. 

Statens huvudavtal, som kompletterar lagstiftningen om statens tjänstekollektivavtal, innehåller bestämmelser om förhandlingsförfarandet för statens tjänstemän. Villkoren för tjänstemäns och arbetstagares anställningsförhållanden överenskoms i enlighet med statens förhandlings- och avtalssystem genom tjänstekollektiv- och kollektivavtal på centralnivå, och genom preciserade tjänstekollektivavtal och kollektivavtal på ämbetsverksnivå.

Ytterligare information

Statens resereglemente 2024, publikation 2023:91

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2023-2025 med bilagor, 10.3.2023
Giltigshetstid 10.3.2023-28.2.2025

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2023-2025

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2023-2025, publikation 2023:87

Avtal-sidor

Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993

Statstjänstemannalag, 19.8.1994/750 (Finlex)

Statstjänstemannaförordning, 14.11.1994/971 (Finlex)

Lag om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex)

Förordning om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Arbetsavtalslag, 26.1.2001/55 (Finlex)

Lag om kollektivavtal, 7.6.1946/436 (Finlex)

Lag om medling i arbetstvister, 27.7.1962/420 (Finlex)