FI SV EN

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Tjänste- och arbetsvillkor

Om de statsanställdas rättsliga ställning bestäms i statstjänstemannalagen och -förordningen för tjänstemäns del, och i arbetsavtalslagen för de anställda i arbetsavtalsförhållande. I lagen om statens tjänstekollektivavtal föreskrivs om regleringssystemet för tjänsteförhållandets villkor, och i lagen om kollektivavtal om regleringssystemet för arbetsförhållandets villkor. 

Statens huvudavtal, som kompletterar lagstiftningen om statens tjänstekollektivavtal, innehåller bestämmelser om förhandlingsförfarandet för statens tjänstemän. Villkoren för tjänstemäns och arbetstagares anställningsförhållanden överenskoms i enlighet med statens förhandlings- och avtalssystem genom tjänstekollektiv- och kollektivavtal på centralnivå, och genom preciserade tjänstekollektivavtal och kollektivavtal på ämbetsverksnivå.

Ytterligare information