Samarbetsgrupperna inom informationshanteringen

Finansministeriet ska enligt 7 § i informationshanteringslagen (906/2019) se till att samarbetet mellan den offentliga förvaltningens informationshantering och produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster har ordnats. 

Syftet med samarbetet är enligt informationshanteringslagen att främja genomförandet av de syften som avses i lagen samt att utveckla den offentliga förvaltningens förfaranden och metoder för tjänsteproduktion genom utnyttjande av informationslager samt informations- och kommunikationsteknik. Ett centralt mål för det interaktiva samarbetet är att samla och samordna utveckling och åtgärder på olika håll så att man kan minska bland annat överlappande verksamhet och kostnader samt öka förståelsen till exempel för reformernas konsekvenser.

För att målen ska uppnås följer samarbetsgrupperna i sin verksamhet upp hur digitaliseringen, informationshanteringen och de informations- och kommunikationstekniska tjänsterna inom den offentliga förvaltningen utvecklas och ändras. Samarbetsgrupperna bedömer hur dessa ändringar påverkar den offentliga förvaltningens uppgifter samt service- och förvaltningsstrukturer. Arbetet går också ut på att skapa gemensamma mål, riktlinjer och förslag till tillvägagångssätt i syfte att främja verksamheten och interoperabiliteten samt att sammanställa och upprätthålla den kunskapsbas som behövs för beslutsfattandet.

Strategisk samarbetsgrupp för informationshantering och digitalisering inom den offentliga förvaltningen

Den strategiska samarbetsgruppen för informationshantering och digitalisering inom den offentliga förvaltningen (VN13391\2020) har som mål att stärka de offentliga finansernas hållbarhet genom att förbättra produktiviteten hos den offentligt finansierade serviceproduktionen. Målet är att främja digitaliseringsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen och god informationshantering i syfte att förbättra och effektivisera den offentliga servicen samt att uppnå informationspolitiska mål.

Samarbetsgruppen prioriterar stödjandet av myndigheternas planering och beslutsfattande genom att skapa gemensamma mål för utvecklingen av den offentliga förvaltningens tjänster och verksamhet och för sådan informationshantering och effektiv tjänsteproduktion som detta förutsätter. Centrala förslag till författningsändringar som gäller tjänsteproduktionen och informationshanteringen kommer att behandlas i samarbete. Utnyttjande av gemensamma informationslager och interoperabilitet samt styrning av tjänster främjas genom att identifiera utvecklingsbehov och fastställa gemensamma mål och verksamhetssätt som stöder dem.

Samarbetsgruppen är en samarbetsgrupp på strategisk nivå som samordnar och utvärderar utvecklingsmålen för informationshantering och digitalisering.

Samarbetsgrupp för informationshantering inom statsförvaltningen 

Samarbetsgruppen för informationshantering inom statsförvaltningen (VN 13408\2020) stöder myndigheters planering och beslutsfattande genom att skapa gemensamma mål för utvecklingen av tjänster och verksamhet inom statsförvaltningen, för informationshanteringen samt för tjänsteproduktionen. För att sköta detta uppdrag med framgång följer samarbetsgruppen utvecklingen av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt behandlar och samordnar gemensamma utvecklingsprojekt för statens informationshantering och de anslagsförslag som hänför sig till dem.

Samarbetsgrupp för utveckling av verksamheten och informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen

Samarbetsgruppen för utveckling av verksamheten och informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen (VN\13409\2020) administrerar en gemensam övergripande bild av den helhet som utgörs av organisationer, tjänster, verksamhet, information, informationslager och informationssystem inom den offentliga förvaltningen, och främjar interoperabiliteten mellan den offentliga förvaltningens informationslager genom att upprätthålla riktlinjer som styr utvecklingen av informationslagren och samordna samarbetet för att vidareutveckla riktlinjerna. Dessutom sammanställer och utvärderar man i samarbete rekommendationer och goda förfaranden för att främja interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningen.

Samarbetsgruppen stöder finansministeriet och de övriga ministerierna i upprätthållandet och vidareutvecklingen av den informationshanteringskarta som avses i 6 § i informationshanteringslagen (906/2019). Samarbetsgruppen behandlar sådana förslag till bestämmelser och utvecklingsplaner och utvecklingsåtgärder som påverkar den offentliga förvaltningens e-tjänster och informationshantering och bedömer deras konsekvenser för utvecklingen av verksamheten och nuläget för ordnandet av informationshanteringen.

Strategisk ledningsgrupp för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen

Referensramen för digital säkerhet inkluderar frågor som gäller riskhantering, verksamhetens kontinuitet och beredskap samt cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd. Målet för den digitala säkerheten är att inom referensramen för den övergripande säkerheten skydda medborgarna, sammanslutningarna och samhället mot de risker och hot som kan riktas mot personuppgifter och medborgarnas tjänster samt mot samhällets och myndigheternas processer, tjänster och informationsmaterial i en digitaliserad miljö. Samtidigt möjliggör den digitala säkerheten utvecklandet av befintliga tjänster och även tjänster som utnyttjar ny teknik och deras säkerhet på 2020-talet.

Ledningsgruppen för digital säkerhet (VN\13510\2019) ansvarar för den strategiska styrningen av digital säkerhet och för balanserat främjande av digital säkerhet och digitalisering.

Sekretariatet

Finansministeriet har tillsatt ett gemensamt sekretariat för samarbetsgrupperna för informationshantering. Sekretariatet ska möjliggöra ett produktivt och effektivt arbete i de samarbetsgrupper som finansministeriet tillsatt i enlighet med de mål som uppställts för dem.

Medlemmarna i sekretariatet:

  • Heikki Talkkari, informationsförvaltningsråd, generalsekreterare, strategiska samarbetsgruppen för informationshantering och digitalisering inom den offentliga förvaltningen, tfn 0295 530 096, heikki.talkkari(at)gov.fi
  • Anna-Mari Rusanen, specialsakkunnig, generalsekreterare, samarbetsgruppen för utveckling av verksamheten och informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen, tfn 0295 530 360, anna-mari,rusanen(at)gov.fi
  • Niko Mäkilä, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare, strategiska ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen, tfn 0295 530 188, niko.makila(at)gov.fi
  • Nico Käräjäoja, planerare, generalsekreterare, samarbetsgruppen för informationshantering inom statsförvaltningen, tfn 0295 530 516, nico.karajaoja(at)gov.fi
  • Petri Tuominen, specialsakkunnig, finansministeriet
  • Markus Siltanen, finansråd, finansministeriet
  • Heidi Torro, sakkunnig, finansministeriet
  • Jaana Jormanainen, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund rf
  • Heli Hänninen, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund rf

Hur får jag information om samarbetsgruppernas verksamhet och hur kan jag delta?

Samarbetsgruppernas verksamhet ska vara öppen, transparent, interaktiv och inkluderande.
Finansministeriets webbplats vm.fi är den viktigaste kanalen för uppföljning av verksamheten och ärenden som ska behandlas. Ärendelistorna publiceras på förhand i statsrådets gemensamma tjänst för projektinformation, där också mötesmaterialet publiceras efter mötena. Dessa uppgifter finns dock tillgängliga endast på finska.

Samarbetsgrupperna kan inleda utredningar och undersökningar, arbetsgruppsberedningar eller på annat sätt engagera utomstående experter i verksamheten i syfte att fullgöra sina uppgifter. Ta reda på medlemmarna i grupperna och kontakta dem för att påverka behandlingen av ärenden och verksamhetssättet. Sekretariatet bereder de ärenden som ska behandlas tillsammans med olika aktörer. Generalsekreterarnas kontaktuppgifter finns ovan.