Utveckling av förvaltningsstrukturen

Finansministeriet bereder de allmänna principerna för utveckling av den offentliga förvaltningen inför det politiska beslutsfattandet. Utöver statsförvaltningen omfattar beredningen även en förbättring av de allmänna förutsättningarna för kommunernas verksamhet. Syftet är att utveckla den offentliga förvaltningens verksamhet och trygga en högklassig och heltäckande service. Samtidigt strävar finansministeriet efter att säkerställa den offentliga förvaltningens och de offentliga tjänsternas effektivitet.

Finlands förvaltningsstruktur

Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta organ, dvs. riksdagen, republikens president och statsrådet, oberoende domstolar samt statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen.

Statsförvaltningen består av statens centralförvaltning, regionförvaltning och lokalförvaltning. Statens centralförvaltning består av ministerierna samt ämbetsverken och inrättningarna inom deras förvaltningsområde. I nuläget finns det 12 ministerier. Det sammanlagda antalet organisationer inom statens centralförvaltning är cirka hundra. Som regionförvaltningsmyndigheter fungerar sex regionförvaltningsverk (RFV) samt 15 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler). Som myndigheter i statens lokalförvaltning fungerar 11 polisinrättningar, 11 magistrater, 22 utsökningsverk, 11 åklagarämbeten och 15 arbets- och näringsbyråer.

Den övriga offentliga förvaltningen består av kommunalförvaltningen (kommunerna), kyrkoförvaltningen och den indirekta offentliga förvaltningen. Den indirekta offentliga förvaltningen omfattar självständiga offentligrättsliga inrättningar (såsom Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, Arbetshälsoinstitutet, Finlands skogscentral och universiteten) och samfund, inrättningar, fonder och enskilda som enligt lagar och förordningar eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem sköter offentliga uppgifter (t.ex. fiske- och djurskyddsövervakare).

Landskapet Åland har självstyre i enlighet med vad som föreskrivs i självstyrelselagen för Åland.

Ytterligare information om statens förvaltningsstruktur www.suomi.fi (http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat/valtion_hallintojarjestelma/index.html)

Utveckling av förvaltningsstrukturen

Inom statsrådet bereds en reformering av centralförvaltningen. Målet är att göra statsrådet till en funktionellt och ekonomiskt enhetligare strukturell helhet.

Finansministeriet har för perioden 11.4–31.12.2014 tillsatt ett projekt för utredning av central- och regionförvaltningen (VIRSU) utifrån punkt 3.9 i regeringens strukturpolitiska program. Projektet ska utreda ämbetsverksstrukturen inom central- och regionförvaltningen.

Statens regionförvaltning reformerades genom en stor omstrukturering vid ingången av 2010 (s.k. ALKU-projektet). Då inrättades de nuvarande regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. En redogörelse om effekterna av reformen lämnades till riksdagen i februari 2013. Utvecklingen av regionförvaltningen fortsätter utifrån riktlinjerna i redogörelsen och riksdagens svar.

De lokala myndigheternas geografiska verksamhetsområden har blivit större under de senaste åren och omfattar nu i stort sett landskapens område.