Förvaltningens strukturer och styrningen

Finansministeriet bereder de allmänna principerna för utveckling av den offentliga förvaltningen inför det politiska beslutsfattandet. Beredningen omfattar förutom statsförvaltningen även en förbättring av de allmänna förutsättningarna för kommunernas verksamhet. Syftet är att utveckla den offentliga förvaltningens verksamhet och att trygga en högklassig och heltäckande service. Samtidigt strävar finansministeriet efter att säkerställa den offentliga förvaltningens och de offentliga tjänsternas effektivitet och resultat.

Finlands förvaltningsstruktur

Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta organ, dvs. riksdagen, republikens president och statsrådet, oberoende domstolar samt statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen.

Statsförvaltningen består av statens centralförvaltning, regionförvaltning och lokalförvaltning. Statens centralförvaltning består av ministerierna samt ämbetsverken och inrättningarna inom deras förvaltningsområde. I nuläget finns det 12 ministerier. Regionförvaltningsmyndigheterna består av sex regionförvaltningsverk (RFV) samt 15 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler). Myndigheterna inom statens lokalförvaltning består av 11 polisinrättningar, 9 magistrater, 22 utsökningsverk och 15 arbets- och näringsbyråer.

Den övriga offentliga förvaltningen består av kommunalförvaltningen (kommunerna), kyrkoförvaltningen och den indirekta offentliga förvaltningen. Den indirekta offentliga förvaltningen omfattar självständiga offentligrättsliga inrättningar (såsom Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, Arbetshälsoinstitutet, Finlands skogscentral och universiteten) och samfund, inrättningar, fonder och enskilda personer som enligt lagar och förordningar eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem sköter offentliga uppgifter (t.ex. fiske- och djurskyddsövervakare) när de utövar offentlig makt.

Landskapet Åland har självstyrelse enligt vad som särskilt bestäms i självstyrelselagen för Åland.

Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst för sammanställning av kommunekonomin och statsförvaltningen på samma webbplats.

Granskaförvaltningen.fi

Kontaktuppgifter

Mikko Saarinen
finansråd
tfn 0295530047
[email protected]

Janne Öberg
finansråd
tfn 0295530473
[email protected]