Planering av investeringar och fullmakt att uppta lån

Välfärdsområdet ska årligen upprätta en investeringsplan för investeringar som välfärdsområdeskoncernen påbörjar under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. En investeringsplan för till exempel 2025–2028 ska utarbetas före utgången av 2023.

Investeringsplanen består av delplaner för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Planen ska innehålla uppgifter om investeringar och motsvarande avtal, såsom hyresavtal. Den ska dessutom innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter och andra tillgångar med lång verkningstid. 

Statsrådet beslutar årligen om fullmakt att uppta lån

Statsrådet beslutar årligen om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån för det följande året, dvs. fullmakten att ta långfristiga lån för finansiering av investeringar. 

Beloppet av fullmakten att uppta lån påverkas både av förhållandet mellan välfärdsområdets intäkter och kostnader och av lånebeloppet. I lånebeloppet beaktas lånebeloppet enligt det föregående bokslutet samt de uttag av och amorteringar på lån som anges i budgeten. 

När förhållandet mellan välfärdsområdets intäkter och kostnader förbättras, ökar samtidigt maximibeloppet av lån och fullmakten att uppta lån.

Genomförandet av en investering kan infalla under flera olika år. Fullmakten att uppta lån för ett år ska dock räcka till för att täcka hela beloppet av den investering som inleds under året, och på motsvarande sätt är det möjligt att ta ut lån som ingår i fullmakten för att finansiera en sådan investering under flera år. Avsikten är att förhindra en situation där det inte är möjligt att ta

Välfärdsområden kan söka ändring i fullmakten att uppta lån  

Statsrådet kan besluta om ändring av fullmakten att uppta lån, om investeringen är nödvändig för kontinuiteten i produktionen av välfärdsområdets tjänster eller för att trygga de lagstadgade tjänsterna, och om investeringen inte kan finansieras på något annat sätt. 

Beredningen av en ändring av fullmakten att uppta lån inleds vanligen på välfärdsområdets initiativ.

För beredningen av beslut om ändring av fullmakt att uppta lån tillsätts en beredningsgrupp med företrädare för välfärdsområdet och de ministerier som styr välfärdsområdena. 

Beredningsgruppen ska bedöma förutsättningarna att ändra fullmakten att uppta lån och beloppet av den behövliga fullmakten att uppta lån samt de villkor som ska gälla för välfärdsområdet. Villkoren kan till exempel gälla investeringarnas innehåll eller säkerställandet av välfärdsområdets förmåga att sköta lån.

Kontakt

Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi