Informationshanteringsnämnden

Tiedonhallintalautakunta. Informationshanteringsnämden. Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen är en myndighet som grundar sig på sektorsövergripande sakkunnigsamarbete och som är verksam vid finansministeriet. Informationshanteringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år åt gången.

Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet för informationshantering, utan dess uppgifter hänför sig specifikt till informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämndens andra uppgift är att övervaka efterlevnaden av lagen om informationshantering vid statens ämbetsverk och inrättningar samt kommuner och samkommuner genom att bedöma:

  • uppfyllandet av kraven på organisering av informationshanteringen vid informationshanteringsenheterna,
  • utarbetandet och upprätthållande av informationshanteringsmodeller,
  • Utförandet av konsekvensbedömningar som gäller förändringar inom informationshanteringen,
  • omvandlingen av datamaterial till elektronisk form,
  • tillgången till informationsmaterial i maskinläsbar form,
  • användningen av tekniska gränssnitt,
  • användning av tittarförbindelser,
  • upprättandet och publiceringen av beskrivningar av handlingars offentlighet,
  • tillgodoseendet av kraven på ärendehantering och informationshantering i fråga om tjänster.

Kontakta informationshanteringsnämnden

Informationshanteringsnämnden informerar om sin verksamhet i finansministeriets sociala kanaler och meddelar om sina evenemang i finansministeriets evenemangskalender. Du håller dig uppdaterad om nämndens ärenden och händelser genom att anmäla dig till e-postlistan. Du kan också prenumerera på finansministeriets IKT-nyhetsbrev.

Du kan kontakta informationshanteringsnämnden via e-postadressen tiedonhallintalautakunta(at)gov.fi. Observera att e-postadressen har ändrats. 

Kontaktuppgifter

Kontakta informationshanteringsnämnden per e-post: tiedonhallintalautakunta(at)gov.fi

Rekommendationer

De sektioner som tillsatts av informationshanteringsnämnden utarbetar och upprätthåller rekommendationer om uppfyllandet av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämndens rekommendationer är inte förpliktande eller bindande, utan de styr informationshanteringsenheterna och myndigheterna att utifrån god praxis uppfylla de krav som anges i informationshanteringslagen.