Informationshanteringsnämnden

Informationshanteringsnämnden.

Informationshanteringsnämnden för den offentliga förvaltningen är en myndighet som grundar sig på sektorsövergripande sakkunnigsamarbete och som är verksam vid finansministeriet.

Informationshanteringsnämnden främjar genomförandet av de förfaranden för informationshantering och informationssäkerhet som anges i informationshanteringslagen samt av kraven i informationshanteringslagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet för informationshantering, utan dess uppgifter hänför sig specifikt till informationshanteringslagen.

Informationshanteringsnämndens andra uppgift är att övervaka efterlevnaden av lagen om informationshantering vid statens ämbetsverk och inrättningar samt kommuner och samkommuner genom att bedöma:

  • uppfyllandet av kraven på organisering av informationshanteringen vid informationshanteringsenheterna,
  • utarbetandet och upprätthållande av informationshanteringsmodeller,
  • Utförandet av konsekvensbedömningar som gäller förändringar inom informationshanteringen,
  • omvandlingen av datamaterial till elektronisk form,
  • tillgången till informationsmaterial i maskinläsbar form,
  • användningen av tekniska gränssnitt,
  • användning av tittarförbindelser,
  • upprättandet och publiceringen av beskrivningar av handlingars offentlighet,
  • tillgodoseendet av kraven på ärendehantering och informationshantering i fråga om tjänster.

Informationshanteringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år åt gången.

Informationshanteringsnämnden sammanträder våren 2020:

Ti 12.2 protokoll (på finska) 

Tors 26.3 protokoll (på finska)

On 6.5 protokoll (på finska)

Ti 23.6 protokoll (på finska)

Mötesmaterial är på finska.