Beredskapsärenden

Myndigheternas avsikt med beredskapsverksamheten är att förbereda sig för undantagstillstånd så att de vitala samhällsfunktionerna kan tryggas under alla omständigheter.

Ministeriets kanslichef leder och övervakar ministeriets verksamhet. Kanslichefen svarar för beredningen av målen för förvaltningsområdet och följer upp måluppfyllelse samt handhar beredskapen och säkerheten inom sitt förvaltningsområde.

Finansministeriets avdelningar handhar beredskapen för undantagstillstånd och beredskapsplaneringen på sina respektive sektorer.

Vid finansministeriet bildar avdelningarnas beredskapskontaktpersoner en kommitté som under beredskapschefens ledning behandlar ärenden som gäller beredskapsplaneringen och beredskapsövningarna. Vid behov kan man till gruppen kalla även representanter för förvaltningsområdets ämbetsverk. Kontaktpersonerna bistår avdelningarnas och funktionernas ledning i beredskapsfrågor.

Kontaktinformation:

Beredskapschef Timo Saastamoinen,
timo.saastamoinen(at)gov.fi
tfn 02955 30446