Offentligt ledarskap

Målet är att den offentliga förvaltningen i Finland även i framtiden är ett representativt exempel på en för-nyande nordisk modell där en välfungerande och kostnadseffektiv offentlig förvaltning är en nationell framgångsfaktor. Statsförvaltningen kan i egenskap av en del av den offentliga sektorn för egen del trygga en hållbar samhällsekonomisk utveckling och medborgarnas välfärd. Finland kan klara sig i den internationella konkurrensen tack vare strategisk skicklighet och föregripande ledande. 

Det offentliga ledandet baserar sig på en stark gemensam värdegrund. Där framhävs både traditionella principer om god förvaltning och krav om professionellt ledarskap. Särdragen inom det offentliga ledandet har framför allt ett samband med politisk styrning och reglering av den offentliga ekonomin, lagstiftningen och kraven om offentlighet. Offentliga ledare spelar en viktig roll i verkställandet av regeringens mål. Ett övergripande ledarskap bygger på såväl regeringens samhälleliga målsättningar som medborgarnas och kundernas behov.

Förnyelsen av förvaltningsstrukturer och ledningssystem stöds genom reformer av ledarskapet och ledningskulturen. Förtroendet och samarbetet är resurser, och samarbetet stöds av koncernmässiga, förvaltningsgränsöverskridande processer och handlingssätt. Hållbar utveckling förutsätter förutom iakttagande av särdragen inom det offentliga ledandet även interaktion och lärdomar från ledandet inom andra sektorer. 

Finansministeriet utformar och stöder förnyandet av ledandet inom statsförvaltningen. Arbetet baseras på en vision om gott ledarskap där de viktigaste elementen är förvaltningens verkställighets- och serviceför-måga, föredömlig personalledning, god förvaltning och modigt förändringsledarskap.

Vision och fokus för ledarskapsutvecklingen

God förvaltning kräver samtidigt både kontinuitet och förändring – även i framtiden. Enligt finansministe-riet ska den offentliga förvaltningen utvecklas som en helhet för att trygga samhällets stabilitet och integritet.  

Vid hanteringen av omfattande och komplexa fenomen betonas betydelsen av förvaltningsövergripande mål och samarbete mellan sektorer, förvaltningsområden och ämbetsverk. På grund av de snabba omvärldsförändringarna måste ledarskapet och ledarskapsutvecklingen fokuseras på nytt sätt. Förändringsfaktorer och fokusområden för utvecklingen i framtiden är framför allt tilltagande informationsledning, digitalisering och artificiell intelligens samt som viktiga resurser en tillräckligt enhetlig och reformbenägen verksamhetskultur och förtroendet mellan aktörer.  

Målet för statsminister Antti Rinnes regering är att Finland 2030 är ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med världens bästa offentliga förvaltning. Enligt visionen utgör den offentliga förvaltningen en helhet bestående av den statliga och den kommunala förvaltningen som kan svara på utmaningarna i omvärlden med fenomenbaserade åtgärder. Regeringen bereder en strategi för den offentliga förvaltningen med det centrala målet att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till den service som riktas till medborgarna. 

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering

PM för ledningssystemprojektet (på finska)

Framtidsvisioner

Webbtankesmedja om offentligt ledarskap – resultaten redovisas i februari 2020 (på finska)