Offentligt ledarskap

Målet är att den offentliga förvaltningen i Finland även i framtiden är ett representativt exempel på en för-nyande nordisk modell där en välfungerande och kostnadseffektiv offentlig förvaltning är en nationell framgångsfaktor. Statsförvaltningen kan i egenskap av en del av den offentliga sektorn för egen del trygga en hållbar samhällsekonomisk utveckling och medborgarnas välfärd. Finland kan klara sig i den internationella konkurrensen tack vare strategisk skicklighet och föregripande ledande. 

Den offentliga ledningen baseras på en stark gemensam värdegrund. Där framhävs både principer om god förvaltning och krav på professionellt ledarskap. Centrala värden i ledningen är tillit, djärvhet och ansvarsfullhet. I utvecklingen samordnas både värdepluralism och allas vårt väl, vilket bygger på en gemensam och öppen dialog även mellan staten och kommunerna. Det offentliga ledarskapets särdrag gäller särskilt den politiska styrningen och regleringen av den offentliga ekonomin, lagstiftningen och offentlighetskravet. De offentliga ledarna har en viktig roll i verkställandet av regeringens mål och bidrar till att svara på medborgarnas och kundernas behov.

Gott ledarskap stöds med fungerande förvaltningsstrukturer, ledningssystem och andra verksam-hetsförutsättningar. Förtroendet och samarbetet mellan olika parter är resurser för hela samhället, och samarbetet stöds av koncernmässiga, förvaltningsgränsöverskridande processer och handlingssätt. Hållbar utveckling förutsätter förutom iakttagande av särdragen inom det offentliga ledandet även interaktion och lärdomar från ledningen inom andra sektorer.

Finansministeriet utformar och stöder förnyandet av ledandet inom statsförvaltningen. Arbetet baseras på en vision om gott ledarskap där de viktigaste elementen är förvaltningens verkställighets- och serviceför-måga, föredömlig personalledning, god förvaltning och modigt förändringsledarskap.

Vision och fokus för ledarskapsutvecklingen

God förvaltning kräver samtidigt både kontinuitet och förändring, även i framtiden. Vid hanteringen av omfattande och komplexa fenomen betonas betydelsen av förvaltningsövergripande mål och samarbete mellan sektorer, förvaltningsområden och ämbetsverk. Målet för statsminister Sanna Marins regering är att Finland 2030 är ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med världens bästa offentliga förvaltning. I visionen utgör den offentliga förvaltningen, både statsförvaltningen och kommunförvaltningen, en helhet som kan svara på utmaningarna i omvärlden med fenomenbaserade åtgärder. Regeringen bereder en strategi för den offentliga förvaltningen med det centrala målet att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till den service som riktas till medborgarna. 

Utgångspunkten för utvecklingen av ledningen är att den offentliga förvaltningen förnyas som helhet för att trygga samhällets stabilitet och integritet. Utvecklingen utgör ett kontinuum som sträcker sig över regeringsperioderna och den riktar sig till hela det offentliga ledarskapets fält och betonar regeringsprogrammets prioriteringar 2019–2023, särskilt en tvärförvaltning, utvecklingen av de offentliga tjänsterna och utnyttjandet av kunskapsledning och digitalisering, den offentliga ekonomins hållbarhet, utvecklingen av personalledningen och utvecklingsarbetet för en öppen förvaltning.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering

PM för ledningssystemprojektet (på finska)

OECD Recommendation on Public Service Leadership 2019

Framtidsvisioner

Webbtankesmedja om offentligt ledarskap – resultaten redovisas i februari 2020 (på finska)

Kontaktuppgifter

Ari Holopainen
finansråd 
tfn 02955 30520 
[email protected]