Samarbetet

Samarbetet syftar till att ge personalen möjligheter att påverka beslut som gäller ämbetsverkets verksamhet och har samband med det egna arbetet och arbetsförhållandena. En viktig förutsättning för att kunna öka statsförvaltningens effektivitet, lönsamhet och serviceförmåga är att personalen använder sin sakkunskap i samarbetet genom att delta i beredningen av beslut. Målet med samarbetet är att främja uppfyllelsen av de allmänna målen för ledning och utveckling av statens personalresurser och förbättra arbetsgemenskapens funktion och arbetsförhållandena. 

Vid ämbetsverken tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013 (nedan statens samarbetslag). I lagen finns bestämmelser om bland annat tillvägagångssättet och innehållet i samarbetet i fråga om statliga arbetsplatser. I lagen nämns också de viktigaste bestämmelserna i samarbetsavtalen på central nivå. 

Statens samarbetslag betonar att arbetslivskvaliteten och personalens välbefinnande i arbetet ska främjas genom samarbete. Syftet med lagen är att främja ett interaktivt samarbete mellan ämbetsverket och dess personal samt mellan personalgrupperna. Samarbetet ska baseras på tillräcklig information i rätt tid om ämbetsverkets verksamhet och planerna för den. Det är också viktigt att personalen informeras om målen för arbetet, dess betydelse och resultaten. 

Ytterligare information

Lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar, diaserie 4.12.2014 (på finska)

Lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar, 1233/2013 (Finlex)

Samarbetsavtal för statens arbetarskydd, 1.1.2022

Gemensam strävan till ett bättre samarbete, Arbetsgruppspromemoria 12/2003 (på finska)

Mot bättre samarbete inom statsförvaltningen, Arbetsgruppspromemoria 13/2003 (på finska)