FI SV

Samarbetet

Samarbetet syftar till att ge personalen möjligheter att påverka beslut som gäller ämbetsverkets verksamhet och har samband med det egna arbetet och arbetsförhållandena. En viktig förutsättning för att kunna öka statsförvaltningens effektivitet och serviceförmåga är att personalen använder sin sakkunskap i samarbetet genom att delta i beredningen av beslut. Målet med samarbetet är att främja uppfyllelsen av de allmänna målen för ledning och utveckling av statens personalresurser och förbättra arbetsgemenskapens funktion och arbetsförhållandena. När personalen deltar i utvecklingsarbetet inom samarbetet förbättras statsförvaltningens förutsättningar att erbjuda fasta anställningar samt mångsidiga arbetsuppgifter i fråga om utvecklingsmöjligheter och innehåll.

Enligt samarbetsavtalet mellan finansministeriet och huvudavtalsorganisationerna för statlig personal ska ämbetsverket ordna organisation, arbetsuppgifter och ledning på så sätt att arrangemangen även främjar samarbete mellan anställda och deras chefer samt inom personalen. Personalen ska också informeras om målen för arbetet, dess betydelse och resultaten. Ämbetsverk som ingår samarbetsavtal kan i verksspecifika samarbetsavtal göra överenskommelser om val eller nominering av personalföreträdare och om eventuella samarbetsorgan. Om inget annat överenskommits i det verksspecifika samarbetsavtalet företräds personalen av en förtroendeman och en arbetarskyddsfullmäktig samt företrädare som valts i enlighet med 6 § i lagen om samarbete inom staten.

Ärenden inom samarbetsförfarandet

Vad som kan behandlas i ett samarbetsförfarande anges i lagen om samarbete och avtalet om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar.

Enligt lagen omfattar förfarandet bl.a. väsentliga förändringar i personalens arbetsuppgifter, arbetsmetoder eller organiseringen av arbetet samt förflyttningar till andra uppgifter, till en annan statlig tjänst eller permanent till en annan ort. Samarbetsärenden är också indragning av ämbetsverket eller flyttning av det till någon annan ort, utvecklings- och rationaliseringsprojekt samt personal- och utbildningsplaner. Dessutom ska ämbetsverkets budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplan, principerna för ämbetsverkets personalförvaltning, förfaringssätten i hanteringen av personalärenden och principerna för intern information behandlas i samarbetsförfarandet.

Förfarandet omfattar även förändringar av administrativa, ekonomiska och produktionsorsaker som antas leda till uppsägningar, permitteringar eller överföringar till anställning på deltid samt tillhörande utbildnings- och omplaceringslösningar. I samarbetsavtalet har bl.a. inrättande och indragning av tjänster samt tjänstearrangemang anslutits till förfarandet.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Rissanen
tfn 0295 530 305
[email protected]