Reformen av statens regionförvaltning

Genom reformen av statens regionförvaltning koncentreras statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter till ett nytt riksomfattande ämbetsverk. Samtidigt inrättar man nya regionala livskraftscentraler. Syftet med reformen är att stärka och förenhetliga tillstånds- och tillsynsförfarandena så att de inte varierar beroende av område, och att göra tillståndsprocesserna och servicen smidigare. Reformen av regionförvaltningen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering.

I samband med reformen slår man samman Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, regionförvaltningsverken och de ändamålsenliga uppgifterna inom ansvarsområdet för miljöfrågor vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, dvs. NTM-centralerna. I det nya riksomfattande ämbetsverket ska tillstånds- och tillsynsuppgifterna på miljöområdet utgöra en sammanhängande uppgiftshelhet. Närings-, trafik- och miljöcentralernas återstående uppgifter koncentreras till livskraftscentraler i sådana områden som har bättre resurser att sköta dem.

I och med reformen beaktas de regionala servicebehoven

Genom reformen tryggar man heltäckande tjänster i hela Finland, och särskild uppmärksamhet fäster man vid att beredskapen ska vara sömlös. Statens regionförvaltning enligt den nya modellen ska inledas senast 2026. De språkliga rättigheterna kommer att tryggas i samband med projektet.

Samarbetet under beredningen är omfattande

Reformen inleddes hösten 2023 med ett lagstiftningsprojekt för att bereda ändringarna i lagstiftningen i enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer. Utöver beredningen av ändringarna i lagstiftningen ska man senare i höst också börja planera genomförandet av de nya ämbetsverken.

Samarbetet vid beredningen är förvaltningsövergripande. I reformen deltar arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter och Statens ämbetsverk på Åland.

Basinformation om projektet och projekthandlingar (Projektportalen)