FI SV EN

Styrningen av tjänster och säkerhet

Styrningen av tjänster

Finansministeriet svarar för styrningen av de statliga ämbetsverkens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster. Tjänsteproduktionen grundar sig på lagen och förordningen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt på lagen och förordningen om den offentliga förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet.

I enlighet med lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster svarar finansministeriet för den strategiska styrningen av produktionen av tjänster, styrningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, beredskapen och säkerheten samt för principerna för affärsverksamheten. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori svarar för produktionen av statens gemensamma tjänster. Finansministeriet fastställer långsiktiga riktlinjer och resultatmål för servicecentret.

Finansministeriet styr statens center för informations- och kommunikationsteknik genom resultatstyrning av ämbetsverken bl.a. genom att ställa upp långsiktiga mål och genom att ingå ett årligt resultatavtal om ämbetsverkets resultatmål. I enlighet med lagen om ordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster stöder den av finansministeriet tillsatta kunddelegationen för Valtori kundstyrningen och utvecklandet av verksamheten. Kunddelegationen behandlar och följer bland annat utvecklingen av verksamheten och tjänsterna, tjänsternas kvalitet och kundtillfredsställelsen, prissättningen av tjänsterna och kostnadsutvecklingen samt frågor som gäller användningen av tjänsterna. Medlemmarna i kunddelegationen företräder ämbetsverken och kundämbetsverken inom förvaltningsområdena.

I enlighet med lagen om den offentliga förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet svarar finansministeriet för den allmänna administrativa, strategiska, ekonomiska och informations- och kommunikationstekniska styrningen och övervakningen av säkerhetsnätsverksamheten. Finansministeriet svarar för styrningen och övervakningen av tjänsteproduktionen för säkerhetsnätet efter att ha hört TUVE-delegationen. Delegationen för säkerhetsnätsverksamheten stöder finansministeriet i den strategiska och ekonomiska styrningen av säkerhetsnätsverksamheten, styrningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen, beredskapen och säkerheten samt styrningen av tjänsteproduktionen för säkerhetsnätet.

Lag om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (finlex.fi)
Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (finlex.fi)
Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (finlex.fi)
Statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (finlex.fi)

Styrningen av säkerheten

I statsrådets principbeslut av den 8 april 2020 om den offentliga förvaltningens digitala säkerhet konstateras det att referensramen för digital säkerhet innehåller frågor som gäller riskhantering, kontinuitetshantering och beredskap samt cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd. Under 2020–2023 utvecklas den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen i enlighet med Haukka-verkställighetsplanen. Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska myndigheterna planera och underhålla sina digitala tjänster på ett sådant sätt att tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd garanteras och så att tjänsterna är lätta att hitta och använda. I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen beskrivs minimikraven på informationssäkerhetsåtgärder inom den offentliga förvaltningen.

Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen
Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen Genomförandeplanen Haukka 2020–2023
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (finlex.fi)
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (finlex.fi)

Ytterligare information:

Tomi Hytönen, budgetråd, enhetschef, 02955 30279, tomi.hytonen(at)vm.fi
Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, 02955 30264, tommi.kangasaho(at)vm.fi
Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Mer information:

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530279