FI SV EN

Styrningen av tjänster och säkerhet

Styrningen av tjänster

Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster möjliggör enhetlig produktion och användning av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster.  

Tjänsteproduktionen baserar sig på lagen och förordningen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster samt på lagen och förordningen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät.

Styrning av gemensamma tjänster

Enligt lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (den s.k. TORI-lagen) har finansministeriet till uppgift att styra anordnandet av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och tjänsternas kvalitet samt tjänsternas interoperabilitet och förenlighet med den övergripande arkitekturen. 

Finansministeriet svarar för den allmänna administrativa och strategiska styrningen av produktionen av gemensamma tjänsterna samt för styrningen av den informations- och kommunikationstekniska aktionsberedskapen, övriga beredskapen och säkerheten.

Styrningen av TUVE-tjänsterna

Finansministeriet svarar i enlighet med lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät för styrningen och övervakningen av den allmänna administrativa, strategiska, ekonomiska och informations- och kommunikationstekniska beredskapen, övriga beredskapen och säkerheten inom säkerhetsnätsverksamheten. Finansministeriets styrningsuppgift understöds av delegationen för säkerhetsnätets verksamhet  som tillsatts av statsrådet. Noggrannare information om säkerhetsnätsverksamheten finns på webbplatsen Verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (TUVE-verksamhet).

Styrningen av säkerheten

I statsrådets principbeslut av den 8 april 2020 om den offentliga förvaltningens digitala säkerhet konstateras det att referensramen för digital säkerhet innehåller frågor som gäller riskhantering, kontinuitetshantering och beredskap samt cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd. Under 2020–2023 utvecklas den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen i enlighet med Haukka-verkställighetsplanen. Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska myndigheterna planera och underhålla sina digitala tjänster på ett sådant sätt att tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd garanteras och så att tjänsterna är lätta att hitta och använda. I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen beskrivs minimikraven på informationssäkerhetsåtgärder inom den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:

Tomi Hytönen, budgetråd, enhetschef, 02955 30279, tomi.hytonen(at)vm.fi
Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, 02955 30264, tommi.kangasaho(at)vm.fi
Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi

Mer information:

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö Telefon:0295530279   E-postadress: