Styrningen av förvaltningsområdet

Strategiska grunden för förvaltningsområdet

Den strategiska planeringen inom finansministeriets förvaltningsområde styrs av regeringsprogrammet och FM:s strategiska riktlinjer. Resultatavtalen baserar sig på verkställandet av ämbetsverkens strategier och de effektivitets- och resultatmål som fastställts av ministeriet. Målsättningarna överenskoms vid den årliga planeringsprocessen för verksamheten och ekonomiplaneringen. Planeringsomgången inleds med ett gemensamt seminarium för förvaltningsområdets ledning.

Resultatstyrningen inom förvaltningsområdet

Förvaltningsområdets resultatstyrningsgrupp, som behandlar ärenden som gäller styrningen av finansministeriets förvaltningsområde och strategiska frågor vid ämbetsverken (bl.a. förvaltningsområdets budgetproposition, planen för de offentliga finanserna, bokslut och andra dylika dokument), är verksam vid finansministeriet. Gruppen kan även behandla frågor som gäller styrningen av koncerninterna serviceleverantörer som är verksamma i affärsverks- eller bolagsform. De olika avdelningarna vid ministeriet deltar i resultatstyrningen av ämbetsverken inom respektive verksamhetsområde, liksom även utvecklings- och förvaltningsfunktionen som samordnar resultatstyrningen.