Styrningen av förvaltningsområde

Förvaltningsområdets strategibas

Verksamheten inom finansministeriets förvaltningsområde styrs av gemensamt överenskomna strategiska principer. Strategin bygger en bro från statsrådsnivå till ministeriet och ämbetsverken samt till förvaltningsområdets stödstrategier. Den anger ramarna och riktningen både för långsiktigt planerande av verksamheten och för den årliga planeringen. Förvaltningsområdets strategi verkställs i praktiken främst genom årliga planeringsprocesser.

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet

Resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet behandlar frågor som har samband med styrningen av finansministeriets förvaltningsområde samt strategiska frågor vid underlydande ämbetsverk (inkl. budgetar, ekonomi- och verksamhetsplaner, bokslut och andra dylika handlingar). Gruppen kan även behandla frågor som gäller styrningen av koncerninterna serviceproducenter som är verksamma i affärsverks- eller bolagsform.

Förbättrandet av förvaltningsområdets produktivitet

Produktivitetsprogrammet för finansministeriets förvaltningsområde siktar mot förbättrad produktivitet på två planer: 1) genom åtgärder som påverkar förbättrandet av hela statsförvaltningens produktivitet 2) genom åtgärder som påverkar de produktivitetsnyttor som erhålls tack vare att kärnverksamheten/-processerna inom förvaltningsområdets olika enheter utvecklas. Helheten med att utveckla statens koncernadministration och –service hör till den första kategorin. Den andra kategorin gäller alla förvaltningsområdets enheter, av vilka förnyandet av beskattningsprocesserna och utvecklandet av tullens verksamhet genom att öka elektronisk kommunikation har lyfts fram som s.k. spetsprojekt inom produktivitetsprogrammet.

Se även

Magisternas strategi

Magisternas strategi

Magisternas strategi för 2016-2019.

Titta på strategi