Styrningen av förvaltningsområdet

Strategiska grunden för förvaltningsområdet

Den strategiska planeringen inom finansministeriets förvaltningsområde styrs av regeringsprogrammet och FM:s strategiska riktlinjer. Resultatavtalen baserar sig på verkställandet av ämbetsverkens strategier och de effektivitets- och resultatmål som fastställts av ministeriet. Målsättningarna överenskoms vid den årliga planeringsprocessen för verksamheten och ekonomiplaneringen. Planeringsomgången inleds med ett gemensamt seminarium för förvaltningsområdets ledning.