Försök och avveckling av normer i kommunerna

Verksamhetsförutsättningarna för alla kommuner stärks genom en fortsatt avveckling av normer inom kommunernas nuvarande verksamhetsfält. För detta ändamål har man startat ett program för att avveckla normer i kommunerna som också till tillämpliga delar omfattar all sektorslagstiftning som styr kommunerna. Syftet är att minska omfattningen av kommunernas verksamhet och uppgifter och gallra bland den detaljerade regleringen av arbetssätten.

Som en del av programmet genomförs olika kommunvisa och områdesspecifika försök för att pröva minsta möjliga normstyrning, dock utan att äventyra vars och ens grundlagsenliga rätt till service.

Kommunerna i Finland befinner sig i ett stort brytningsskede. Befolkningsutvecklingen, det eko-nomiska läget, segregationen och många andra fenomen förutsätter att kommunerna förnyar sig och ser över sin verksamhet. Programmet syftar till att påskynda en kontrollerad utveckling mot en kreativare och mer dynamisk lokalförvaltning. Den statliga styrningen stöder sig framför allt på partnerskap och bygger på effektivitet och målinriktning.

Under vintern 2023-2024 samlades förslag till normavveckling och försök från kommuner, företag, föreningar och invånare. Nästa fas i arbetet är att evaluera förslag från olika synvinklar. Därtill ska det ordnas diskussionsmöten med olika kontaktgrupper.  

Grundläggande uppgifter om projektet 
Beslut om tillsättande