Personalfonder

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag, ämbetsverk eller en kommun och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp som företaget, ämbetsverket eller kommunen betalat till fonden och de övriga medel som avses i personalfondslagen. Medlemmar i personalfonden är all personal i företaget. 

Syftet med personalfonder är att belöna hela personalen för uppfyllelse av målen samt att förbättra företagets eller ämbetsverkets produktivitet och konkurrenskraft. Bildandet av en personalfond sker frivilligt och förutsätter samförstånd mellan arbetsgivaren och personalen. Personalen beslutar om bildandet av fonden och ämbetsverket beslutar om vinstpremiesystemet i egenskap av arbetsgivare. 

Personalfonder regleras av personalfondslagen. I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en samarbetsombudsman som utövar tillsyn över fondernas verksamhet och för ett register över dem.

Ytterligare information

Personalfondslag, 5.11.2010/934 (Finlex)

Statsrådets förordning om personalfonder, 18.11.2010/988 (Finlex)

Personalfondsärenden (Samarbetsombudsmannen)

Samarbetsombudsmannen (Arbets- och näringsministeriet)

Resultatlön-sidan

Kontaktuppgifter

Tanja Mikkonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30341
[email protected]