Skattesystemet

Finansministeriet bereder skattelagarna, som innehåller bestämmelser om beskattningen.

Skattskyldiga är alla personer som bor i Finland liksom sammanslutningar och företag som bedriver ekonomisk verksamhet här.

Skattetagare förutom staten är alla kommuner, evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar och FPA.

Beskattningen verkställs av Skatteförvaltningen och Tullen. Dessutom uppbär Transport- och kommunikationsverket Traficom fordonsskatt.

Direkta och indirekta skatter

Skatterna kan delas in i direkta och indirekta skatter. Förenklat kan man säga att inkomstskatter är direkta och konsumtionsskatter indirekta. Syftet med förändringar av beskattningens struktur är oftast att påverka den ekonomiska utvecklingen samt produktionens och konsumtionens struktur. Finland har sedan 1990-talet flyttat tyngdpunkten i beskattningen från skatt på inkomster till skatt på konsumtion.

Skattesubventioner

Skattesubventioner är skattelättnader i syfte att stödja en viss grupp av skattskyldiga.

Många skattesubventioner skulle alternativt kunna ges via budgetens utgiftssida i form av konkreta och direkta understöd. Mer information om skattersubvention och rapportering finns på sidan Skattesubvention.

EU och beskattning

Beskattning harmoniseras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Nationalstaterna har dock stor autonomi i beskattningen, som spelar en viktig roll i den ekonomiska politiken på nationell nivå.

I nuläget utgör skatter och skatteliknande avgifter, dvs. det totala skatteuttaget, 44 % av BNP. Det totala skatteuttaget varierar till följd konjunkturutvecklingen och skattepolitiska avgöranden. Finland har det fjärde högsta skatteuttaget av OECD-länderna.

Totalt skatteuttag OECD:s webbplats

Skatteförvaltningen

Tullen

Traficom

Skogsvårdsföreningar

Kommuner

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Finlands ortodoxa kyrka

FPA

Skogscentralen